Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 : Phân tích & đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin của AGTEK

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Chöông 4 – Phaân Tích Vaø Ñaùnh Giaù Chaát Löôïng Dòch Vuï Thoâng Tin Cuûa AGTEK
CHÖÔNG 4
PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG DÒCH VUÏ
THOÂNG TIN CUÛA AGTEK
Moät trong nhöõng hoã trôï quan troïng vaø ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân cuûa AGTEK hieän nay
laø hoaït ñoäng cung caáp, chia seõ thoâng tin veà thöông maïi, thò tröôøng cuõng nhö veà chuyeân
ngaønh cho caùc doanh nghieäp hoäi vieân. Hieän nay, Hoäi coù hai hình thöùc cung caáp thoâng
tin, hình thöùc cung caáp thoâng tin thöôøng xuyeân vaø hình thöùc cung caáp thoâng tin theo
yeâu caàu
Hình thöùc cung caáp thoâng tin thöôøng xuyeân ñöôïc phoå bieán thoâng qua baûn tin, bao goàm
thoâng tin veà thöông maïi, thò tröôøng.
Hình thöùc cung caáp thoâng tin theo yeâu caàu: Hoäi thöôøng nhaän ñöôïc caùc yeâu caàu thoâng
tin töø caùc hoäi vieân muoán tìm kieám khaùch haøng vaø caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi muoán lieân
keát vôùi caùc thaønh vieân cuûa Hoäi.
4.1HÌNH THÖÙC CUNG CAÁP THOÂNG TIN THÖÔØNG XUYEÂN ÔÛ AGTEK
Dòch vuï thoâng tin thöông maïi thò tröôøng
Muïc tieâu: caäp nhaät thoâng tin thöông maïi thò tröôøng hoã trôï hoäi vieân
Phoå bieán thoâng tin veà thöông maïi vaø thò tröôøng cho hoäi vieân laø hoaït ñoäng chính yeáu
cuûa dòch vuï thoâng tin cuûa AGTEK hieän nay. Veà dòch vuï thoâng tin thöông maïi thò
tröôøng AGTEK cung caáp caùc thoâng tin sau
Thoâng tin veà hoäi kinh doanh: Coù hai kieåu thoâng tin c theå taïo ra cô hoäi kinh
doanh cho caùc doanh nghieäp. Ñoù laø thoâng tin veà caùc yeâu caàu thöông maïi cuûa caùc
doanh nghieäp vaø thoâng tin veà caùc chöông trình hoäi chôï trieån laõm. Caùc hoäi kinh
doanh coù theå ñöôïc taïo ra khi doanh nghieäp coù thoâng tin veà yeâu caàu caàn trao ñoåi
mua, baùn töø phía ñoái taùc phuø hôïp vôùi naêng löïc cuûa mình. Beân caïnh ñoù, moät caùch
chuû ñoäng hôn ñeå taïo ra cô hoäi kinh doanh cho chính mình laø doanh nghieäp tham gia
vaøo caùc hoäi chôï ñeå tieáp t chính mình vaø naém baét xu höôùng t tröôøng. Vì vaäy
doanh nghieäp caàn bieát thoâng tin veà caùc hoäi chôï, trieãn laõm, caùc buoåi hoäi thaûo
- Ñoái vôùi nhoùm thoâng tin veà hoäi kinh doanh tröôùc kia töø naêm 2003 trôû veà tröôùc
AGTEK coù cung caáp thoâng tin veà nhöõng ngöôøi mua ôû nöôùc ngoaøi qua baûn tin cuûa
22
Chương 4 : Phân tích & đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin của AGTEK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 : Phân tích & đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin của AGTEK - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chương 4 : Phân tích & đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin của AGTEK 9 10 108