Ktl-icon-tai-lieu

chương 4 xây dựng và phát triển hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi huỳnh văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích của Chương 4

Chương 4

Xây dựng và phát triển HTTT

■ Quy trình xây dựng HTTT có những đặc điểm gì?
■ Có thể phát triển hệ thống theo những phương pháp
nào?
à ?

4.1. Quy trình phát triển hệ thống
4.2. Các phương pháp xây dựng HTTT

■ Quản lý xây dựng và khai thác HTTT theo những
phương pháp nào?

4.3. Quản lý xây dựng và phát triển HTTT
4.4. Thách thức trong xây dựng & phát triển HTTT

■ Làm thế nào để hạn chế rủi ro trong quá trình xây dựng
và phát triển hệ thống thông tin?

MIS © 2008, TS. Phạm Thị Thanh Hồng

4.1 Quy trình phát triển hệ thống

2
2

4.1.1 Điều tra, phân tích
■ Mục đích
■ Môi trường, hoàn cảnh, ràng buộc và hạn chế của hệ thống?

Điều tra
phân tích

■ Người dùng cần gì ở hệ thống?
Thiết kế

Xác định vấn đề và
cách thức mà HTTT
có thể hỗ trợ

MIS © 2008, TS. Phạm Thị Thanh Hồng

■ Giải pháp sơ bộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra?

■ Nội dung:

Triển khai
Các chương
trình và thủ
tục

Vận hành &
duy trì
HTTT được sử
dụng để
ể hỗ
ỗ trợ quá
trình kinh doanh

■ Lập
Lậ kế hoạch
h
h ttriển
iể khai
kh i d
dự án
á

4
4

■ Khảo sát, đánh giá hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu.
■ Xác lập và khởi đầu dự án

MIS © 2008, TS. Phạm Thị Thanh Hồng

5
5

a. Khảo sát, đánh giá hiện trạng, và tìm
hiểu nhu cầu

Các phương pháp điều tra
■ Nghiên cứu tài liệu viết

■ Nguồn điều tra
■ Người dùng hệ thống: nhân viên, nhà quản lý, khách hàng, đối tác

■ Phương pháp khảo sát bằng mắt trên các tài liệu viết

■ Sổ sách tài liệu

■ Tài liệu: hóa đơn,
đơn phiếu thanh toán
toán, sổ sách
sách, tệp máy tính
tính, biên
bản, nghị quyết, …

■ Sổ sách, tài liệu, dữ liệu trên máy tính
■ Phát hiện các dữ liệu trùng lặp, không nhất quán

■ Quan sát

■ Chương trình máy tính: xác định các chi tiết về cấu trúc dữ liệu và quá
trình xử lý dữ liệu

■ Theo dõi tại hiện trường, nơi làm việc một cách thụ động

■ Phương pháp điều tra

■ Đòi hỏi nhiều thời gian

■ Nghiên cứu tài liệu viết

■ Người bị quan sát có thể cảm thấy khó chịu do đó bất hợp tác, thay
đổi hành động khác với thông lệ

■ Quan sát
■ Phỏng vấn

■ Nên kết hợp với phỏng vấn ngay tại nơi làm việc

■ Phiếu điều tra

■ Quy trình điều tra: kế hoạch, lãnh đạo, điều phối, thừa hành
■ Đánh giá hiện trạng

MIS © 2008, TS. Phạm Thị Thanh Hồng

6
6

Các phương pháp điều tra

MIS © 2008, TS. Phạm Thị Thanh Hồng

7
7

Các phương pháp điều tra

■ Phỏng vấn

■ Phiếu điều tra

■ Câu hỏi mở: khả năng trả lời lớn, người hỏi chưa hình dung hết
được, áp dụng khi người hỏi muốn thăm dò, gợi mở vấn đề,
người
ời trả
ả lời phải
hải có
ó hiể
hiểu...
Chương 4
Xây dng và phát trin HTTT
4.1. Quy trình phát trin h thng
4.2. Các phương pháp xây dng HTTT
4.3. Qun lý xây dng và phát trin HTTT
4.4. Thách thc trong xây dng & phát trin HTTT
Mc đích ca Chương 4Mc đích ca Chương 4
Quy trình xây dng HTTT có nhng đặc đim gì?
Có th phát trin h thng theo nhng phương pháp
à?
n
à
o
?
Qun lý xây dng và khai thác HTTT theo nhng
phương pháp nào?
Làm thế nào để hn chế ri ro trong quá trình xây dng
và phát trin h thng thông tin?
2
22
© 2008, TS. PhmTh Thanh Hng
MISMIS
4.1 Quy trình phát trin h thng
Đ
iu tra
phân tích
Thiết kế
Trin khai
Vn hành &
duy trì
Xác định vn đề
cách thc mà HTTT
có th h tr
Các chương
trình và th
tc
HTTT được s
4
44
© 2008, TS. PhmTh Thanh Hng
MISMIS
dng đ
h
tr quá
trình kinh doanh
4.1.1 Điu tra, phân tích
Mc đích
Môi trường, hoàn cnh, ràng buc và hn chế ca h thng?
Người dùng cngì h thng?
Người
dùng
cn
h
thng?
Gii pháp sơ b để đáp ng yêu cu đặt ra?
Ni dung:
Kho sát, đánh giá hin trng và tìm hiu nhu cu.
Xác lp và khi đầu d án
L kế h hti kh i d á
5
55
© 2008, TS. PhmTh Thanh Hng
MISMIS
L
p
kế
h
oc
h
t
r
i
n
kh
a
i
d
á
n
chương 4 xây dựng và phát triển hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 4 xây dựng và phát triển hệ thống thông tin - Người đăng: huỳnh văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chương 4 xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 9 10 980