Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6-Hiện tượng đa cộng tuyến(kinh tế lượng)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 16235 lần   |   Lượt tải: 38 lần
CHƯƠNG 6
HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
(MULTICOLLINEARITY)

HiỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN

1. Hiểu bản chất và hậu quả
của đa cộng tuyến
MỤC
TIÊU

2. Biết cách phát hiện đa
cộng tuyến và biện pháp
khắc phục

2

NỘI DUNG
1

Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến

2

Ước lượng các tham số

3

Hậu quả

4

Phát hiện đa cộng tuyến

5

Khắc phục đa cộng tuyến

3

6.1 Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến
Trong mô hình hồi quy bội

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + ... + βk X ki
Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các
biến giải thích

4

6.1 Bản chất của đa cộng tuyến
a. Đa cộng tuyến hoàn hảo
Tồn tại λ2, λ3,… λk không đồng thời bằng 0
sao cho
λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk = 0
b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo
λ2X2 + λ3X3 + …+ λkXk + vi= 0
với vi là sai số ngẫu nhiên.

5

6.1 Bản chất của đa cộng tuyến
VD
X2

10

15

18

24

30

X3

50

75

90

120

150

X4
V

52
2

75
0

97
7

129
9

152
2

X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và
X3 ; r23 = 1
X2 và X4 có cộng tuyến không hoàn hảo
6

6.1 Bản chất của đa cộng tuyến
Không có đa cộng tuyến

Y
X2

Đa cộng tuyến thấp

Y
X3

X2

X3

Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến
7

6.1 Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến cao

Y

Đa cộng tuyến hoàn hảo

Y
X3
X2

X2
X3

Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến
8

6.1 Nguyên nhân của đa cộng tuyến

- Chọn các biến độc lập có mối quan có
quan hệ nhân quả hay có tương quan cao
vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác.
- Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập.
- Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng
cho tổng thể
- Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ.

9

6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến

1. Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo
Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau:
Yi = β2 X2i + β3 X3i + ei
giả sử X3i = λX2i, mô hình được biến đổi thành:
Yi = (β2+ λβ3)X2i + ei = β0 X2i + ei
Phương pháp OLS
ˆ
ˆ
ˆ
β o = ( β 2 + λβ 3 ) =

∑x y
∑x

2i i
2
2i

ˆ ˆ
 Không thể tìm được lời giải duy nhất cho β 2 , β 3
10

6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến

ˆ
β2 =

2
yi x2i ∑ x3i − ∑ yi x3i ∑ x2i x3i
∑

∑x ∑x
2
2i

2
3i

− (∑ x2i x3i )

2

λ ∑ yi x3i ∑ x − λ ∑ yi x3i ∑ x3i x3i 0
ˆ
β2 =
=
2
2
2
2
2
2
λ ∑ x3i ∑ x3i − λ ∑ x3i ∑ x3i
0
2
3i

 Các hệ số ước lượng không xác định
 Phương sai và sai số chuẩn của β2 và β3 là
vô hạn
11

6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến

2. Trường hợp có đa cộng tuyến không
hoàn hảo
 Đa cộng tuyến hoàn hảo thường không
xảy ra trong thực tế.
 Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau:
yi = β2 x2i + β3 x3i + ei
Giả sử x3i = λ x2i...
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
(MULTICOLLINEARITY)
(MULTICOLLINEARITY)
Chương 6-Hiện tượng đa cộng tuyến(kinh tế lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6-Hiện tượng đa cộng tuyến(kinh tế lượng) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 6-Hiện tượng đa cộng tuyến(kinh tế lượng) 9 10 956