Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bán hàng

Được đăng lên bởi hakute.bg
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT

4

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ......................................................................5
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................8
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN
HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN
THÀNH..............................................................................................................10
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Tiến Thành...........................................................................................10
1.1.1. Danh mục hàng hoá bán của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ
Tiến Thành...........................................................................................................10
1.1.2 Thị trường của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành. 11
1.1.3. Phương thức bán hàng...............................................................................12
1.1.3.1. Phương thức bán buôn............................................................................12
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ.................................................................................12
a. Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp...............................................................13
b. Bán hàng thu tiền tập trung.............................................................................13
c. Bán hàng tự phục vụ (tự chọn)........................................................................14
1.1.3.3. Phương thức bán hàng gửi đại lý............................................................14
1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Tiến Thành....................................................................................14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN THÀNH................................18
Họ và tên: Trần Thị Hà
nghiệp.
Lớp: D6LT-KT25.

Chuyên đề tốt

-2Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH sản
xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành..............................................................18
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán.......................................................................18
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu..................
-1-
Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội Khoa Quản Trị Kinh Doanh
MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ......................................................................5
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................8
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN HOẠT ĐỘNG BÁN
HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN
THÀNH..............................................................................................................10
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất thương mại
dịch vụ Tiến Thành...........................................................................................10
1.1.1. Danh mục hàng hoá bán của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ
Tiến Thành...........................................................................................................10
1.1.2 Thị trường của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành. 11
1.1.3. Phương thức bán hàng...............................................................................12
1.1.3.1. Phương thức bán buôn............................................................................12
1.1.3.2. Phương thức bán lẻ.................................................................................12
a. Phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp...............................................................13
b. Bán hàng thu tiền tập trung.............................................................................13
c. Bán hàng tự phục vụ (tự chọn)........................................................................14
1.1.3.3. Phương thức bán hàng gửi đại lý............................................................14
1.2. Tổ chức quản hoạt động bán hàng của công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Tiến Thành....................................................................................14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN THÀNH................................18
Họ và tên: Trần Thị Hà Chuyên đề tốt
nghiệp.
Lớp: D6LT-KT25.
Chuyên đề bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bán hàng - Người đăng: hakute.bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Chuyên đề bán hàng 9 10 876