Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển giá, đầu tư, phân chia lợi nhuận của MNC

Được đăng lên bởi ntcamngan-qk2
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Chủ đề:Kỹ thuật tài trợ trong nội bộ các Công ty đa quốc gia.

Kỹ thuật chuyển giá

Kỹ thuật Tài

Kỹ thuật tránh thuế

trợ

Khoản vay trước

1. KỸ THUẬT CHUYỂN GIÁ

Chuyển giá (Tranfer Price) là giá mà tại đó hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao giữa
các công ty con của công ty đa quốc gia (MNC).

Giá nối dài là giá mà người mua sẽ trả cho người bán trên thị trường theo điều kiện cạnh
tranh hoàn hảo.

Bảng chuyển lợi nhuận bằng chuyển giá

Giánối dài

Chuyểngiá

Quốcgia A

Quốcgia B

Quốcgia A

Quốcgia B

Giábán

20.000

25.000

25.000

25.000

Chi phí

15.000

20.000

15.000

25.000

Lợi nhuận

5.000

5.000

10.000

0.000

Thuế (A: 30%,B: 40%)

1500

2000

3.000

0.000

Lãiròng

3500

3000

7.000

0.000

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN GIÁ

1.Côngty có thể giảm thuế bằng cách chuyển giá

2.Dùngchuyển giá để chuyển các quỹ ra khỏi

từ quốc giá có mức thuế cao sang quốc gia có

một quốc gia mà đồng nội tệ ở đó có thể bị

mức thuế thấp hơn

mất giá nghiêm trọng nhằm tránh ruie ra hối
đoái

3.Dichuyển các quỹ từ chi nhánh về trụ sở
chính

(hoặc quốc gia có mức thuế suất

4.Dùng chuyển giá để giảm thuế nhập

thấp)khi việc chuyển tài chính dưới hình thức

khẩu mà họ phải trả khi thuế nhập khẩu

chuyển lợi nhuận về chính quốc bị hạn chế

được tính theo phần trăm giá trị hàng

hoặc bị ngăn cản bởi các chính sách của quốc

nhập

gia sở tại.

2. KỸ THUẬT TRÁNH THUẾ

Sử dụng kỹ thuật tránh thuế là kinh doanh ở quốc gia có mức thuế thấp

CTcon QG A

CTcon QG B

CTcon QG C

Giábán

15.000

20.000

25.000

Chi phí

15.000

20.000

15.000

Lợinhuận

0.000

0.000

10.000

Thuế(A: 40%, B: 30%,

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10.000

C: 0%)

Lãiròng

3. KHOẢN VAY TRƯỚC
Vay trước là chiến lược tiền quỹ liên quan đến
bên thứ ba quản lý khoản vay (thường là một
ngân hàng quốc tế lớn)




Công ty mẹ ký quỹ ở ngân hàng
Công ty con vay tiền của ngân hàng

Gửi

Vay

Ngân hàng

Công ty mẹ

Trả lãi

Công ty con

Trả lãi

VíDụ:
Công ty ở Mỹ muốn đầu tư vào Thái Lan nhưng sợ rủi ro (có thể do chính trị không
ổn định).
=>Vìvậy để đảm bảo đầu tư của họ, công ty mẹ gửi tiền ở 1ngân hàng quốc tế lớn có
uy tín. Sau đó công ty con sẽ đến ngân hàng này vay vốn.

Cảm ơn Thầy và các bạn đã
lắng nghe!!

...
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Chủ đề:Kỹ thuật tài trợ trong nội bộ các Công ty đa quốc gia.
Chuyển giá, đầu tư, phân chia lợi nhuận của MNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển giá, đầu tư, phân chia lợi nhuận của MNC - Người đăng: ntcamngan-qk2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyển giá, đầu tư, phân chia lợi nhuận của MNC 9 10 844