Ktl-icon-tai-lieu

CNCB cafe theo phương pháp ướt

Được đăng lên bởi Lương Thị Bích Phượng
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tách
lớp vỏ
nhớt

Rửa cà
phê
thóc

Làm ráo

C

CHƢƠNG III

1.
L
à
m
sạ
ch
–
P
h
â
n
lo

ại

Đó là
kích
thướ
c và

t trọn
ỷ g

CHƢƠNG III

loại
1.
theo
Làm
kích –
sạch
thước
Phân
loại

P
h
Sơ đồ
â cấu
tạo
n quạt gió

CHƢƠNG III

Phân
loại

1.
L
à
mPhân
sạloại
chtheo tỷ
–trọng

cấu
tạo
bể
xip
hôn
Sơ đồ g

CHƢƠNG III

tươi

2.
Sá
tMục
vỏđích ?
???

CHƢƠNG III

3. Đặc
T tính
ác lớp
h nhớt
lớ
Mục
p
đích
n
tách
h
lớp
ớt
nhớt ?
???

CHƢƠNG III

3.
Tá
ch
lớ
p
nh
ớt

Phươ
ng
pháp
cơ
học

Phươ
ng
pháp
hóa
học

Phương
phápPhương
sinh
hóa pháp cơ
hóa học

Cƣơ h
á ng lớp
c phá nhớ
pp t
h tác

CHƢƠNG III

Phƣơn
3.
Tách
g pháp
lớp
sinhnhớt
hóa
(lên
men)

CHƢƠNG III

hƣơng
3. Tách
pháp
lớp
sinhnhớt
hóa
P (lên
men)
men
ƣớt

Lên
Lê men
n khô

CHƢƠNG III

áp sinh
3. Tách
hóa lớp
nhớt(lên
men)
P Trong
h quá
ƣ trình
ơ lên
n men
g cần
p chú ý
h

1-

N
h
i
ệ
t
đ
ộ

2-

C
h
ế
đ

3-

ộ
đ
ả
o
tr
ộ
n
T
h
ời
gi
a
n
lê

n
m

e
n

CHƢƠNG III

áp
3. Tách
sin lớp
nhớth
hó
P a
h (lê
ƣ n
ơ me
n n)
gCác yếu
ptố ảnh
hƣởng
h

đ en
ế
n 1q
u
á 2tr
ì
n
h 3l
ê
n
m

Nhi
ệt
độ
Th
ời
gia
n
Độ
chí
n
của
quả

-

N
ƣ
ớ
c

ong
lên
me
n
5Kh
d
ối
ù
lƣợ
n
ng
g
cà
phê
t
đe
r
mủ
ấu u
Dhiệ nhậ

nt
men
quá kết
btrìn thúc
i h ???
ếlên ?

CHƢƠNG III

ng hóa
3. Tách lớp
chất để
nhớt
thủy
phân
Phƣơng
protope
pháp
cti và
hóa
học
pectin
S
ử

Ƣu –
Nhƣợc
d điểm?
ụ
Hóa

chất???
ồng Thờ
độ? i
?? gian
???
N

CHƢƠNG III

3. Tách lớp nhớt
Phƣơng
pháp cơ
học

Lực ma
sát

Nước

Nguyên
lý

CHƢƠNG III

hê
4. Đánh
rửa lớp
nhớt

C
à
p

nƣớc
Nƣớc
trong

CHƢƠNG III

cà phê
5.
thóc
L
à
mMục
ráđích ??
o??
cầ
u
??
??
Yêu

CHƢƠNG III

5.
Các
pp
L
làm
à
ráo
???
m
?
rá
o
cà
Là
p m
h
ê r
th á
o
óc

t
r
ê
n

l
ƣ
ớ
i

Làm ráo
tự
nhiên

CHƢƠNG III

5.
L
à
m
r
á
o
c
à
pL
hà
êm
th
r

óc
Các
pp
làm
ráo
???
?

á
o l
y
b
ằ t
nâ
g m

sơ
Ngo bộ
ài để
ra làm
còn ráo.
sấy

CHƢƠNG III

ơi cà
6. Phơi
phê
cà phê
thóc ??
thóc
??
Q Giai
u đoạn
y đầu
cá
c
h
p Giai
h đoạn

3-4cm, 1.5h/ lần đảo

4-6cm, 2h/ lần đảo

3-4cm, 1h/ lần đảo

s
a Giai
u đoạn
cuối

...
Tách
lp v
nht
Ra cà
phê
thóc
Làm ráo
CNCB cafe theo phương pháp ướt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNCB cafe theo phương pháp ướt - Người đăng: Lương Thị Bích Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
CNCB cafe theo phương pháp ướt 9 10 234