Ktl-icon-tai-lieu

cơ lượng tử

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 2: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU
-

Các tính chất chung.

-

Chuyển động trong hố thế 1 chiều sâu vô hạn.

-

Dao động tử điều hòa.

-

Rào thế bậc thang.

-

Lí thuyết hiện tượng hiệu ứng xuyên hầm.

1. Các tính chất chung
-

Các trị riêng năng lượng thuộc phổ gián đoạn của phương trình Schrodinger một
chiều không bị suy biến.
Phương trình Schrodinger một chiều:

-

Tồn tại các trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích:
Hàm riêng

-

cắt trục hoành n lần tại những giá trị x hữu hạn.

Miền cấm:
+ Cổ điển: Hạt không thể xuất hiện trong miền cấm cổ điển.
+Lượng tử: Hạt vẫn có thể xuất hiện trong miền cấm cổ điển với xác suất khác
không.

-

Phân biệt phổ liên tục, phổ gián đoạn:
+ Trạng thái liên kết: nếu hạt chuyển động trong 1 miền không gian hạn hẹp xung
quanh tâm lực thì hạt ở trạng thái liên kết, hay chuyển động của hạt bị giới hạn →
phổ gián đoạn.
+ Trạng thái không liên kết: tự do, không bị giới hạn → phổ liên tục.

2. Chuyển động trong hố thế 1 chiều sâu vô hạn
a. Phương trình hàm sóng
V(x) =
Phương trình Schrodinger:

với

+
• Với x = 0
+
• Với x = a

Vậy:

Chuẩn hóa:

b. Nhận xét
-

Năng lượng gián đoạn

-

Năng lượng thấp nhất khác không
c. Cổ điển

-

Năng lượng liên tục, phụ thuộc điều kiện ban đầu

-

Năng lượng thấp nhất có thể bằng không.

3. Dao động tử điều hòa
A. GIẢI THEO PT SÓNG
a. Phương trình Schrodinger

Chuyển sang hệ tọa độ không thứ nguyên: Với

Nghiệm tiệm cận:

Nghiệm tổng quát

Ta có :

Nghiệm pt trên có dạng:

và

Hàm sóng hữu hạn khi

, ngắt chuỗi tại số hạng n. Khi đó chuỗi thỏa mãn nghiệm

tổng quát có dạng đa thức, tên đa thức Hermite

Đa thức Hermite:

Hàm sóng

Chuẩn hóa

b. Nhận xét

-

Năng lượng gián đoạn.

-

Năng lượng thấp nhất

Sự tồn tại E0 ≠0 thỏa nguyên lí bất định.
c. Cổ điển
-

Năng lượng liên tục.

-

Năng lượng thấp nhất tùy điều kiện kích thích ban đầu.
B. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

Suy ra:

Công thức:

4. Rào thế bậc thang
A. CHUYỂN ĐỘNG QUA RÀO THẾ E > V0
a. PT Schrodinger:
Miền I

Miền II

với

với

Chọn A =1, D = 0 (do không có sóng phản xạ)
Điều kiện liên tục:

b. Hệ số phản xạ, truyền qua:

Tính được:

c. Nhận xét
-

Khi E > V0 vẫn có hiện tượng phản xạ.

thì R= 0: Chỉ có truyền qua

thì E = V: Hiện tượng phản xạ toàn phần.
B. CHUYỂN ĐỘNG QUA RÀO THẾ E < V0
a. PT Schrodinger:

Miền I

Miền II

với

với

Chọn A =1, D = 0 (do không có sóng phản xạ)
Điều kiện liên tục:

b. Hệ số phản xạ, truyền qua:

Tính được:

c. Nhận xét
-

Khi E < V0 có hiện tượng phản xạ toàn phần. Tuy nhiên xác suất tìm thấy hạt trong...
PHẦN 2: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU
- Các tính chất chung.
- Chuyển động trong hố thế 1 chiều sâu vô hạn.
- Dao động tử điều hòa.
- Rào thế bậc thang.
- Lí thuyết hiện tượng hiệu ứng xuyên hầm.
1. Các tính chất chung
- Các trị riêng năng lượng thuộc phổ gián đoạn của phương trình Schrodinger một
chiều không bị suy biến.
Phương trình Schrodinger một chiều:
- Tồn tại các trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích:
Hàm riêng cắt trục hoành n lần tại những giá trị x hữu hạn.
- Miền cấm:
+ Cổ điển: Hạt không thể xuất hiện trong miền cấm cổ điển.
+Lượng tử: Hạt vẫn có thể xuất hiện trong miền cấm cổ điển với xác suất khác
không.
- Phân biệt phổ liên tục, phổ gián đoạn:
+ Trạng thái liên kết: nếu hạt chuyển động trong 1 miền không gian hạn hẹp xung
quanh tâm lực thì hạt ở trạng thái liên kết, hay chuyển động của hạt bị giới hạn →
phổ gián đoạn.
+ Trạng thái không liên kết: tự do, không bị giới hạn → phổ liên tục.
cơ lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ lượng tử - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
cơ lượng tử 9 10 820