Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuong 2Cô Sôû Lyù Thuyeát
CHÖÔNG 2
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
2.1LYÙ THUYEÁT VEÀ THOÂNG TIN
2.1.1 Ñònh nghóa thoâng tin
Töø ñieån Oxford English Dictionary cho raèng thoâng tin l “ñieàu maø ngöôøi ta ñaùnh giaù
hoaëc noùi ñeán: laø tri thöùc, tin töùc”
“Thoâng tin laø söï hieåu bieát coù ñöôïc töø soá lieäu” soá lieäu laø söï kieän hoaëc con soá ghi nhaän
ñöôïc
Theo nghóa thoâng thöôøng: thoâng tin laø taát caû caùc söï vieäc, söï kieän töôûng, phaùn ñoaùn
laøm taêng theâm söï hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Thoâng tin hình thaønh trong quaù trình giao
tieáp: moät ngöôøi coù theå nhaän thoâng tin tröïc tieáp töø ngöôøi khaùc thoâng qua caùc phöông
tieän thoâng tin ñaïi chuùng, töø caùc ngaân haøng döõ lieäu hoaëc töø taát caû caùc hieän töôïng quan
saùt ñöôïc trong moâi tröôøng xung quanh.
2.1.2 Chaát löôïng thoâng tin
Coù ba yeáu toá taùc ñoäng ñeán chaát löôïng cuûa thoâng tin vaø ñem laïi giaù trò cho noù. Ñoù laø:
tính chính xaùc, phaïm vi bao quaùt cuûa noäi dung, tính caäp nhaät. Trong ñoù quan troïng
nhaát laø noäi dung, keá ñeán laø tính chính xaùc. Treân bình dieän toång quaùt, ta thaáy raèng
thoâng tin coù giaù trò laø nhöõng thoâng tin coù tính chaát rieâng bieät laøm cho thoâng tin phuø hôïp
vôùi yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. Coøn tính chaát döï baùo cho pheùp ngöôøi ta coù theå löïa
choïn moät quyeát ñònh trong nhieàu khaû naêng cho pheùp
Ñeå baûo ñaûm thoâng tin cung caáp laø höõu ích cho doanh nghieäp, caùc tieâu chí sau caàn ñöôïc
xem xeùt:
- Thoâng tin phaûi lieân quan: Noäi dung thoâng tin phaûi thích hôïp, phaûi lieân quan ñeán
ngöôøi söû duïng thoâng tin, ôû ñaây laø doanh nghieäp. Nhö vaäy, ñeå cung caáp thoâng tin coù
lieân quan ñeán doanh nghieäp, Hoäi caàn phaûi hieåu ñöôïc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp,
nhu caàu thoâng tin cuûa doanh nghieäp.
3
Cơ sở lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết 9 10 718