Ktl-icon-tai-lieu

cung cấp điện cho khu công nghiệp

Được đăng lên bởi nhuan9xqb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi
Bé m«n hÖ thèng ®iÖn

Céng hßa X héi Chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

NhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp
Hä tªn sinh viªn
Líp
Khãa

: Phan TuÊn NghÜa
: HÖ thèng ®iÖn 1
: K47

I. §Çu ®Ò thiÕt kÕ
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp bao gåm
1. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña khu c«ng nghiÖp
2. ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y liªn hîp dÖt n»m trong khu c«ng
nghiÖp.
II. C¸c sè liÖu ban ®Çu
1. Phô t¶i ®iÖn cña khu c«ng nghiÖp (H×nh 1 vµ B¶ng 1)
2. Phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y (H×nh 2 vµ B¶ng 2)
3. Phô t¶i ®iÖn cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ (H×nh 3 vµ B¶ng 3)
4. §iÖn ¸p nguån cÊp cho khu c«ng nghiÖp : 110kV hoÆc 35kV.
5. Dung l−îng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p khu vùc : 400MVA
6. §−êng d©y cung cÊp ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp : §−êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m
lâi thÐp.
7. Kho¶ng c¸ch tõ nguån ®Õn khu c«ng nghiÖp : 15km
8. Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh trong 1 n¨m, suÊt triÕt khÊu 12%/n¨m, thêi gian vËn
hµnh cña c«ng tr×nh 30 n¨m.
III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n
1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ toµn nhµ m¸y liªn
hîp dÖt.
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn bé khu c«ng nghiÖp.
3. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho khu c«ng nghiÖp.
4. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y liªn hîp dÖt.
5. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
6. TÝnh to¸n n©ng cao c«ng suÊt cosϕ cña toµn nhµ m¸y.

Trang 1

7. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
8. ThiÕt kÕ mét tr¹m biÕn ¸p ph©n x−ëng cña nhµ m¸y liªn hîp dÖt.
IV. C¸c b¶n vÏ thuyÕt minh trªn khæ A0
1. BiÓu ®å phô t¶i cña khu c«ng nghiÖp, c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña
khu c«ng nghiÖp vµ s¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn cao ¸p cña khu c«ng nghiÖp.
2. BiÓu ®å phô t¶i toµn nhµ m¸y vµ c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ
m¸y liªn hîp dÖt.
3. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y.
4. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
5. S¬ ®å mÆt b»ng vµ ®i d©y cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
6. S¬ ®å thiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p ph©n x−ëng

C¸n bé h−íng dÉn

TS. B¹ch Quèc Kh¸nh

Trang 2

B¶ng 1. Phô t¶i cña khu c«ng nghiÖp
TT

Tªn ph©n x−ëng

C«ng suÊt ®Æt
(kW)

Tmax (h)

1

Nhµ m¸y chÕ t¹o phô tïng «-t« vµ xe m¸y

10000

4000

2

Nhµ m¸y chÕ biÕn gç

5500

3500

3

Nhµ m¸y ®−êng

7000

5000

4

Nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n

4000

5000

5

Nhµ m¸y dÖt

Theo tÝnh to¸n

5000

6

Khu d©n c−

5000

3000

1
6
§−êng
giao th«ng

2

Tõ HÖ thèng
®iÖn ®Õn
5

4

3

Tû lÖ : 1 ...
Trang 1
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi
Bé m«n hÖ thèng ®iÖn
Céng hßa X héi Chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
NhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp
Hä tªn sinh viªn : Phan TuÊn NghÜa
Líp : HÖ thèng ®iÖn 1
Khãa : K47
I. §Çu ®Ò thiÕt kÕ
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp bao gåm
1. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña khu c«ng nghiÖp
2. ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y liªn hîp dÖt n»m trong khu c«ng
nghiÖp.
II. C¸c sè liÖu ban ®Çu
1. Phô t¶i ®iÖn cña khu c«ng nghiÖp (H×nh 1 vµ B¶ng 1)
2. Phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y (H×nh 2 vµ B¶ng 2)
3. Phô t¶i ®iÖn cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ (H×nh 3 vµ B¶ng 3)
4. §iÖn ¸p nguån cÊp cho khu c«ng nghiÖp : 110kV hoÆc 35kV.
5. Dung l−îng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p khu vùc : 400MVA
6. §−êng d©y cung cÊp ®iÖn cho khu c«ng nghiÖp : §−êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m
lâi thÐp.
7. Kho¶ng c¸ch tõ nguån ®Õn khu c«ng nghiÖp : 15km
8. Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh trong 1 n¨m, suÊt triÕt khÊu 12%/n¨m, thêi gian vËn
hµnh cña c«ng tr×nh 30 n¨m.
III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n
1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ toµn nhµ m¸y liªn
hîp dÖt.
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn bé khu c«ng nghiÖp.
3. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho khu c«ng nghiÖp.
4. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y liªn hîp dÖt.
5. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
6. TÝnh to¸n n©ng cao c«ng suÊt cosϕ cña toµn nhµ m¸y.
cung cấp điện cho khu công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cung cấp điện cho khu công nghiệp - Người đăng: nhuan9xqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cung cấp điện cho khu công nghiệp 9 10 144