Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC

Được đăng lên bởi Đông Ken Khìn
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC
(2 tín chỉ: 1,5 LT + 0,5 TH)
* Mục tiêu:
- Xác định được vị trí của môn học trong hệ thống các môn học của lý luận
dạy học
- Xác định được đối tượng, nhiệm vụ của môn học
- Tiếp cận và bước đầu vận dụng được các phương pháp nghiên cứu của
LLDH.
- Trình bày được các nhiệm vụ dạy học Sinh học ở trường Phổ thông, nêu mối
quan hệ giữa 3 nhiệm vụ.
- Phân tích cấu trúc nội dung chương trình môn Sinh học ở THPT.
- Phân tích các PPDH, cách sử dụng các PP trong dạy học Sinh học.
- Nêu được sự hình thành và phát triển các loại khái niệm trong chương trình
Sinh học THPT.
- Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở trường phổ thông.
* Chuẩn bị:
- Vật chất: Máy tính, máy chiếu; các phương tiện dạy học cần thiết.
- Người học: Tài liệu, các phương tiện, dụng cụ học tập.
- Địa điểm: Giảng đường (giờ học lý thuyết); Phòng thí nghiệm (giờ học thực
hành).
* Phương pháp dạy học:
- Lý thuyết: Giáo viên (GV) giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên (SV) hoạt
động theo nhóm (hoặc cá nhân) tùy theo nội dung học tập; SV nghiên cứu tài liệu,
thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao; GV tổ chức thảo luận, tổng kết
vấn đề.
- Thực hành: SV được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thực hành ở nhà hoặc
trên lớp, sau đó vận dụng vào từng chương cụ thể, từng bài cụ thể trong SGK Sinh
học THPT để phân tích cấu trúc nội dung, xác định mục tiêu, lựa chọn PPDH.
* Sản phẩm người học phải nộp: Báo cáo thực hành (3 - 4 trang).
* Nội dung:

1

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC SINH HỌC
Mục tiêu:
1. Xác định được vị trí của môn học trong hệ thống các môn học của Lí luận
dạy học
2. Xác định được đối tượng của PPDHSH
3. Trình bày nhiệm vụ tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể của PPDHSH
4. Nêu được mối quan hệ giữa PPDHSH với các khoa học khác
5. Vận dụng được các PPNC PPDHSH
Nội dung (2 tiết LT)
1.1. Đối tượng
1.1.1. Tên gọi và vị trí của môn học “Tham khảo tài liệu số [1], [3] trong chương”.
1.1.2. Đối tượng của PPDH Sinh học
Đối tượng nghiên cứu của LLDH: Là các quy luật của QTDH. Các quy
luật này phản ánh những mối quan hệ tất yếu, bản chất giữa hoạt động dạy và hoạt
động học giữa các thành tố của QTDH.
Đối tượng nghiên cứu của PPDH: Các quy luật của QTDH phù hợp với
những đặc điểm của việc dạy và học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông.

2

1.2. Nhiệm vụ của bộ môn LLDH Sinh học
Nhiệm vụ tổng quát: Nghiên cứu phát triển lý thuyết (Hoàn thiện nội dung
dạy học SH ở trường phổ thông) và tổng kết kinh nghiệm (ĐM PPDH) phục vụ cho
việc nâng...
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC
(2 tín chỉ: 1,5 LT + 0,5 TH)
* Mục tiêu:
- Xác định được vị trí của môn học trong hệ thống các môn học của lý luận
dạy học
- Xác định được đối tượng, nhiệm vụ của môn học
- Tiếp cận c đầu vận dụng được c phương pháp nghiên cứu của
LLDH.
- Trình bày được các nhiệm vdạy học Sinh học ở trường Phổ thông, u mối
quan hệ giữa 3 nhiệm vụ.
- Phân tích cấu trúc nội dung chương trình môn Sinh học ở THPT.
- Phân tích các PPDH, cách sử dụng các PP trong dạy học Sinh học.
- Nêu được sự hình thành phát triển các loại khái niệm trong chương trình
Sinh học THPT.
- Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở trường phổ thông.
* Chuẩn bị:
- Vật chất: Máy tính, máy chiếu; các phương tiện dạy học cần thiết.
- Người học: Tài liệu, các phương tiện, dụng cụ học tập.
- Địa điểm: Giảng đường (giờ học thuyết); Phòng thí nghiệm (giờ học thực
hành).
* Phương pháp dạy học:
- thuyết: Giáo viên (GV) giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên (SV) hoạt
động theo nhóm (hoặc nhân) tùy theo nội dung học tập; SV nghiên cứu tài liệu,
thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao; GV tổ chức thảo luận, tổng kết
vấn đề.
- Thực hành: SV đưc giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thực hành ở nhà hoặc
trên lớp, sau đó vận dụng vào từng chương cụ thể, từng bài c thể trong SGK Sinh
học THPT để phân tích cấu trúc nội dung, xác định mục tiêu, lựa chọn PPDH.
* Sản phẩm người học phải nộp: Báo cáo thực hành (3 - 4 trang).
* Nội dung:
1
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC - Người đăng: Đông Ken Khìn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 9 10 753