Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá đất đai

Được đăng lên bởi Kim Tak Thanh
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 4393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1-

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án:
Đánh giá đất đai là nền tảng của quy hoạch sử dụng đất đai trong tương lai. Đánh giá
đất đai là đánh giá khả năng thích nghi của đất đai bao gồm các yếu tố về tự nhiên và
kinh tế - xã hội, các yếu tố đó phát triển theo thời gian cùng với sự phát triển của đất
nước luôn mang theo sự phát triển đó thì các yếu tố về đất đai, cây trồng, vật nuôi
trong nông nghiệp dần dần lạc hậu, điều đó đòi hỏi cần phải đánh giá lại khả năng
thích nghi đất đai đặc biệt là đánh giá khả năng thích nghi định lượng về kinh tế là
điều kiện tối ưu và rất cần thiết để đảm bảo phát triển một nền nông nghiệp bền vững
và lâu dài, theo kịp với sự phát triển của thời đại.
Hiện nay trên thế giới có các hệ thống đánh giá đất đai như hệ thống đánh giá của
FAO (1976), hệ thống đánh giá đất ở Ấn Độ, hệ thống đánh giá đất của Trung Quốc.
Về quan điể m phương thức đánh giá đấ t đai , ngoài những quy trình độc lập riêng cho
từng nhà nghiên cứu , còn có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá đ ất đai tổng hợp từ
các quy trình đánh giá đơn tính hoặc tổng hợp các quy trình đánh giá đất đai khác nhau
để đánh giá đất đai theo một mục tiêu nhất định như:
- Đánh giá đấ t đai theo Muzilli (1985): Hướng của nghiên cứu này là kiềm chế tối
thiể u viê ̣c ảnh hưởng môi trường do sản xuấ t. Những nhân tố chính là : Lượng mưa
không thường xuyên, tuyế t , đô ̣ chua của đấ t , đô ̣ phì thấ p của đấ t , bê ̣nh cây, kế t hơ ̣p với
sự quản tri đấ
̣ t không hơ ̣p lý đề u đươ ̣ c thảo luâ ̣n trong đánh giá đấ t đai . Từ đó cần có
sự cải ta ̣o như : Giữ lươ ̣ng nước còn la ̣i cho sản xuấ t trồ ng tro ̣t , bảo vệ đất , điề u chin
̉ h
đô ̣ pH hữu du ̣ng, nhu cầ u bón vôi và bón hơ ̣p lý .
- Đánh giá đấ t đai theo Cook ; Dickinson; Rudra và Wall (1985): Quan điể m này là sử
dụng kỹ thuật tin học để tính toán sự xói mòn đất và sự phân bố thuỷ văn
. Kế t quả
phương pháp cho thấ y có liên quan đế n tin
à sự
́ h kinh tế đố i với vùng đấ t xói mòn v
phân phối nước trong k ênh ra ̣ch. Từ đó cho đươ ̣c những mô hin
̀ h để quản lý đấ t mô ̣t
cách thực tế và có chiến lược trong bảo vệ đất . Và chương trình nghiên cứu sẽ là công
cụ hữu dụng hỗ trợ cho việc định lượng tương đối hệ thống
bảo vệ đất trên đất xói
mòn và hướng của dòng chảy trong phân phối nước .
- Đánh giá đấ t đai theo Wu và Cheng (1985): Đánh giá đấ t đai về mă ̣t kinh tế đươ ̣c
thực hiê ̣n dựa theo sự phân tić h ...
- 1 -
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án:
 . 

-  
  
      
 


 

 



 , n



,  

:
- 

 (1985): 










 t. 


: L

, , 

, 


, 
, 












 . 




 : G






, , 




, 




.
- 

 ; Dickinson; 
 (1985): Q



 . 







 
phân ph ê
. 









 . 
 
.
-

 
 (1985): 












, 
 












 5 







 . 






 1983, 




n 1980-1983 5 : Q, 

 , 


 ,  , 
(
)
đánh giá đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá đất đai - Người đăng: Kim Tak Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
đánh giá đất đai 9 10 733