Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tungdh1987
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 3 lần
C«ng ty ®¹t GMP
TT Tªn XN §Þa ®iÓm
1
2 C«ng ty cæ phÇn DP SANOFI-SYNTHELABO VN 15/6C §Æng V¨n Bi - Thñ §øc - TP.HCM
3 288 Bis NguyÔn V¨n Cõ - Tp. CÇn Th - TØnh CÇn TH
4 31 Ng« thêi NhiÖm - QuËn 3 - Tp.HCM
5 C«ng ty TNHH DP Hisamitsu
6 C«ng ty TNHH Interpharrma Manufacturing VN
7 CT TNHH Rohto - Mentholatum (ViÖt Nam)
8 C«ng ty TNHH Sanofi-Aventis VN 123 NguyÔn Kho¸i - QuËn 4 - Tp.HCM
9 C«ng ty TNHH B. Braun ViÖt Nam
10 C«ng ty cæ phÇn Traphaco
11
12 C«ng ty United Pharma ViÖt Nam Êp 2 X· B×nh ch¸nh, HuyÖn B×nh ch¸nh, Tp.HCM
13
14
15 C«ng ty CPDP OPC
16 C«ng ty TNHHDP & bao b× y tÕ Quang Minh
17
18 C«ng ty cæ phÇn DP TW 1 160 T«n §øc Th¾ng - §èng ®a - Hµ Néi
19 C«ng ty LD TNHH Stada-VN
20
C«ng ty CPDP Hµ T©y 80 Quang Trung - ThÞ x· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y
21
22
23 C«ng ty CPDP Nam Hµ
C«ng ty cæ phÇn D îc phÈm IMEXPHAM Sè 04 § êng 30/4, thÞ x· Cao L·nh - tØnh §ång Th¸p
C«ng ty cæ phÇn d îc HËu Giang
C«ng ty TNHH mét thµnh viªn d îc phÈm vµ SHYT
L« 44, khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ II, Biªn Hoµ,
§ång Nai
L« 32 - khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ 2 - Tp. Biªn Hoµ
- TØnh §ång Nai
Sè 16 - § êng sè 5 - khu C«ng nghiÖp ViÖt Nam -
Singapore - HuyÖn ThuËn An - TØnh B×nh D ng
170, ® êng La Thµnh - Tp.HNéi
Ph êng Hoµng LiÖt, QuËn Hoµng Mai, Tp.Hµ Néi
C«ng ty d îc - trang thiÕt bÞ y tÕ B×nh §Þnh
498, § êng NguyÔn Th¸i Häc, Tp. Quy Nhn - tØnh
B×nh §Þnh
C«ng ty cæ phÇn D îc phÈm T.V Pharm
37-39 Ph¹m Th¸i B êng, Ph êng 3, ThÞ x· TRµ vinh,
TØnh TRµ vinh
C«ng ty CP ho¸-d îc phÈm Mekophar 297/5 ® êng Lý th êng KiÖt, P5, Q. 11, Tp. HCM
343 ® êng Hïng V ¬ng,P. 12, Q. 6, Tp. Hå ChÝ Minh
Sè 4 ® êng Ých Th¹nh, Ph êng tr êng Th¹nh, Q9, Tp.
Hå ChÝ Minh
C«ng ty cæ phÇn D îc Trung ¬ng Mediplantex 358 § êng Gi¶i phãng - Q Thanh xu©n - Hµ Néi
K63/1 H ng lé 70, x· T©n Xu©n, huyÖn Hãc M«n,
Tp. HCM
C«ng ty cæ phÇn D îc phÈm TW 25 448B, ® êng NguyÔn TÊt Thµnh, QuËn 4 , Tp.HCM
C«ng ty CP c«ng nghÖ sinh häc d îc phÈm ICA
L« sè 10 § êng sè 5-VSIP, Khu c«ng nghiÖp ViÖt
Nam-Singapore ThuËn An - B×nh d ng
415 § êng Hµn Thuyªn - Tp.Nam §Þnh - TØnh Nam
§Þnh
Danh sách doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách doanh nghiệp - Người đăng: tungdh1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Danh sách doanh nghiệp 9 10 800