Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức và văn hóa trong kinh doanh

Được đăng lên bởi dinhtam94
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đạo đức kinh doanh và văn hóa trong doanh
nghiệp
“bí mật thương mại”
I. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

VÊn đề đặt ra cần giải quyết trong tình huống này là: trách nhiệm
của người lao động trong doanh nghiệp về quyền đối với tài sản trí tuệ mà
ở đây tài sản là bí mật thương mại. Sự không đảm bảo bí mật thương mại
gây thiệt hại cho doanh nghiệp nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau rất phức tạp.
Liên quan đến vấn đề đạo đức liên quan đến bí mật thương mại là
các đối tượng hữu quan chủ yếu là :
- Công ty Motorola (đơn vị chủ quản)
- Người lao động
- Xã hội
- Chính phủ
Những vấn đề liên quan đến công ty và người lao động là các phát
minh sáng chế. Trong các phát minh sáng chế đều có sự đóng góp của cả
người lao động và công ty. Với tư cách là đơn vị chủ quản công ty cung
cấp trang bị những điều kiện vật chất, thời gian và không gian để cho
người lao động sáng tạo. Tuy nhiên các phát minh sáng chế lại là sản phẩm
của từng cá nhân. Vì vậy, chúng không thể tách rời ra khỏi người đã sáng
tạo ra chúng là người lao động.
VÊn đề liên quan đến công ty sử dụng phát minh sáng chế và công
ty đối thủ là sự cạnh tranh. Các phát minh sáng chế là ưu thế, lợi thế cạnh
tranh đối với doanh nghiệp trên thị trường, sức mạnh của cạnh tranh của
doanh nghiệp được tạo ra từ đây, do vậy đối thủ cạnh tranh sẽ tìm mọi cách

1

để có được những phát minh sáng chế này nhằm đạt được mục đích của
mình là tăng trưởng và phát triển, hơn nữa với cách làm như vậy đối thủ
cạnh tranh có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư cho việc nghiên
cứu và phát triển.
Đối với xã hội thì việc phát minh sáng chế ra đời tạo ra cơ hội cho
người tiêu dùng có được những hàng hóa có giá cả thấp, chất lượng cao.
trong các vấn đề liên quan đến bí mật thương mại, mối quan tâm của
Chính phủ là sự công bằng trong cạnh tranh, cơ hội phát triển về kinh tế xã
hội.
Tuy nhiên ở đây lại nảy sinh một vấn đề mâu thuẫn cơ bản là về
quyền, quyền sở hữu và quyền sử dụng. Sự tranh chấp về quyền sở hữu đối
với các phát minh sáng chế thường xảy ra giữa người phát minh (người lao
động) và công ty chủ quan (chủ đầu tư). Trong quá trình hình thành các
phát minh sáng chế thì công ty đóng vai trò là người cung cấp tài chính,
các điều kiện khác cho người lao động để sáng tạo thì lại là người có quyền
sở hữu, người lao động sáng tạo ra lại không có quyền sở hữu.
II.VẬN DỤNG CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU ĐỂ BIỆN LUẬN VỀ HÀNH VI
BÍ MẬT THƯƠNG MẠI VỚI TÌNH HUỐNG MỞ ĐỀ CẠNH TRANH TRUNG
THỰC:

1. Quan điểm Bí mật thương mại là một loại tài sản:
...
đạo đức kinh doanh và văn hóa trong doanh
nghiệp
“bí mật thương mại”
I. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ
VÊn đề đặt ra cần giải quyết trong tình huống này là: trách nhiệm
của người lao động trong doanh nghiệp v quyền đối với tài sản t tuệ
đâyi sản mật thương mại. Sự không đảm bảo mật thương mại
gây thiệt hại cho doanh nghiệp nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau rất phức tạp.
Liên quan đến vấn đ đạo đức liên quan đến mật thương mại
các đối tượng hữu quan chủ yếu là :
- Công ty Motorola (đơn vị chủ quản)
- Người lao động
- Xã hội
- Chính phủ
Những vấn đề liên quan đến công ty và người lao động là các phát
minh sáng chế. Trong các phát minh sáng chế đều có s đóng góp của cả
người lao động và công ty. Với cách là đơn vị chủ quản công ty cung
cấp trang bị những điều kiện vật chất, thời gian không gian để cho
người lao động sáng tạo. Tuy nhiên các phát minh sáng chế lại là sản phẩm
của từng nhân. vậy, chúng không thể tách rời ra khỏi người đã sáng
tạo ra chúng là người lao động.
VÊn đliên quan đến công ty sử dụng phát minh sáng chế công
ty đối thủ sự cạnh tranh. Các phát minh sáng chế ưu thế, lợi thế cạnh
tranh đối với doanh nghiệp trên thị trường, sức mạnh của cạnh tranh của
doanh nghiệp được tạo ra từ đây, do vậy đối thủ cạnh tranh sẽ tìm mọi cách
1
Đạo đức và văn hóa trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo đức và văn hóa trong kinh doanh - Người đăng: dinhtam94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đạo đức và văn hóa trong kinh doanh 9 10 985