Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam

Được đăng lên bởi si-lequang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam

1.
2.

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính NN ở Việt Nam.

3.

phân tích nội dung chấp hành và điều hành được biểu hiện trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan hành chính NN

4.
5.
6.

Phân biệt hoạt động quản lý hành chính NN với hoạt động quản lý của tổ chức xã hội

Phân tích nội dung chấp hành và điều hành được biểu hiện trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan hành chính nhà nước.

Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính và cho ví dụ
Phân tích khái niệm và những biểu hiện của phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính trong quản lý hành
chính NN

7. Phân tích khái niệm nguồn của luật hành chính
8. Hệ thống hóa và ý nghĩa của hoạt động hệ thống hóa nguồn của luật hành chính trong giai đoạn hiện nay
9. Phân tích khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa
10. Phân tích các hình thức thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính
11. phân tích mối quan hệ giữa các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ min họa
12. Phân tochs khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa
13. Phân tích các điều kiện để cá nhân có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa
14. Phân tích năng lực chủ thể của cán bộ, công chức trong quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa ‘
15. Phân tích các cơ sở làm phát sinh , thay đổi và làm chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính và cho ví dụ
minh họa

16. Phân tích các biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước
17. Trình bày các hình thức nhân dân lao động tham gia vào quản lý hành chính Nhà nước
18. Trình bày biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước
19. Phân tích nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trong quản lý hành chính nhà nước
20. Phân tích nguyên tắc pháp chế XHCN trong quản lý hành chính nhà nước
21. Trình bày sự khác biệt giữa hình thức văn bản qui phạm pháp luật và hình thức ban hành văn bản áp dụng quy
phạm pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước

22.

Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà
nước

23. Phân tích khái niệm phương pháp hành chính trong quản lý hành chính nhà nước
24. Phân tích khái niệm phương pháp kinh tế trong quản lí hành chính nhà nước
25. Trình bày một số quan niệm về quyết định hành chính.
26. Phân tích khái niệm, đặc điểm thủ tục hành chính
27...
Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam
1. Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính NN ở Việt Nam.
2. Phân tích nội dung chấp hành và điều hành được biểu hiện trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan hành chính nhà nước.
3. phân tích nội dung chấp hành và điều hành được biểu hiện trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan hành chính NN
4. Phân biệt hoạt động quản lý hành chính NN với hoạt động quản lý của tổ chức xã hội
5. Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính và cho ví dụ
6. Phân tích khái niệm và những biểu hiện của phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính trong quản lý hành
chính NN
7. Phân tích khái niệm nguồn của luật hành chính
8. Hệ thống hóa và ý nghĩa của hoạt động hệ thống hóa nguồn của luật hành chính trong giai đoạn hiện nay
9. Phân tích khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa
10. Phân tích các hình thức thực hiện các quy phạm pháp luật hành chính
11. phân tích mối quan hệ giữa các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ min họa
12. Phân tochs khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa
13. Phân tích các điều kiện để cá nhân có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa
14. Phân tích năng lực chủ thể của cán bộ, công chức trong quan hệ pháp luật hành chính cho ví dụ minh họa ‘
15. Phân tích các cơ sở làm phát sinh , thay đổi và làm chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính và cho ví dụ
minh họa
16. Phân tích các biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước
17. Trình bày các hình thức nhân dân lao động tham gia vào quản lý hành chính Nhà nước
18. Trình bày biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước
19. Phân tích nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trong quản lý hành chính nhà nước
20. Phân tích nguyên tắc pháp chế XHCN trong quản lý hành chính nhà nước
21. Trình bày sự khác biệt giữa hình thức văn bản qui phạm pháp luật và hình thức ban hành văn bản áp dụng quy
phạm pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước
22. Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà
nước
23. Phân tích khái niệm phương pháp hành chính trong quản lý hành chính nhà nước
24. Phân tích khái niệm phương pháp kinh tế trong quản lí hành chính nhà nước
25. Trình bày một số quan niệm về quyết định hành chính.
26. Phân tích khái niệm, đặc điểm thủ tục hành chính
27. Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính
ĐỀ CÁ NHÂN 2 HÀNH CHÍNH
1. Phân tích khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước.
2. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước và nêu đặc điểm cơ bản của từng loại cơ quan hành chính nhà nước.
3. Phân tích mối quan hệ về tổ chức và hoạt động giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ.
4. Phân tích mối quan hệ về tổ chức và hoạt động giữa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo luật cán bộ, công chức.
6. Phân biệt tuyển dụng và bổ nhiệm công chức.
7. Phân tích trách nhiệm vật chất của cán bộ, công chức khi gây thiệt hại đối với tài sản nhà nước.
8. Phân tích các nguyên tắc của chế độ công vụ.
9. Phân tích thủ tục xử lí kỷ luật công chức.
10. Phân tích khái niệm, đặc điểm của tổ chức xã hội.
Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam - Trang 2
Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam - Người đăng: si-lequang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề bài tập cá nhân môn Luật Hành chính Việt Nam 9 10 78