Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CSKH

Được đăng lên bởi pthaitrang0609
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG
(Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng tại cty cp đầu tư và thương
mại Đông Tây)
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………..
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hành
1.1.1 Khái niệm khách hàng
1.1.2 Phân loại khách hàng
 Khách hàng bên trong
 Khách hàng bên ngoài
I.1.3 Vai trò của khách hàng
Khái niệm, mục đích và vai trò của chăm sóc khách hàng
1.2.1 Chăm sóc khách hàng là gì?
1.2.2 Mục đích của việc chăm sóc khách hàng
1.2.3 Vai trò của việc chăm sóc khách hàng
Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng
1.3.1 Những khuyết điểm trong việc chăm sóc khách hàng
1.3.2 Quản lý đẻ thỏa mãn khách hàng
1.3.3 Các bước để thỏa mãn khách hàng
1.3.4 Văn hóa chăm sóc khách hàng
Các giai đoạn chăm sóc khách hàng
Đánh giá công tác chăm sóc khách hàng

Tóm tắt chương I:…………………….....................................................
PHẦN II: THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG TÂY
Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đông Tây
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Sản phẩm của cty: cấu trúc sp, danh mục sp, bao bì, nhãn mác, chu kỳ sống của sp, chiến
lược sp???
2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của cty trong 3 năm gần đây
2.2
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
2.2.1 Các dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện tại (mô tả các dịch vụ, đối
tượng khách hàng được áp dụng, các trường hợp được áp dụng,..)

Bảo hành/bảo trì

Tư vấn kỹ thuật

Xử lý khiếu nại (Quy trình xử lý khiếu nại)
2.1

Hướng dẫn sử dụng sp
Hội nghị khách hàng
Các hình thức tặng quà
……
Số lượng nhân viên thực hiện
2.2.3 Các công tác cskh của cty: nghiên cứu thị trường, xử lý khiếu nại, ý
kiến của khách hàng???
2.2.3.1
Quy trình chăm sóc khách hàng
2.2.3.2
Các tiêu chí đánh giá dịch vụ cskh của cty
2.3
Các giai đoạn chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Đông Tây
Môi trường ảnh hưởng tới việc cskh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đông Tây




2.2.2

2.4

2.4.1 Môi trường vĩ mô
 Các yếu tố kinh tế
 Các yếu tố chính trị
 Các yếu tố tự nhiên
2.4.2 Môi trường vi mô (cần tập trung vào vấn đề này)
 Khách hàng của cty: đặc điểm, nhu cầu, thị phần,…
- PV- gas
- PTSC-MC
- Công ty TNHH Đông Nam Á
- Công ty đóng tàu sông thu
- Công ty xây dựng COTEC- CON
- PVDrilling
- PV- shipyard
- Công ty đóng tàu sài Gòn
- …
 Nhà cung cấp: số lượng, chất lượng
- Titan
- Tonner
- Uniflex
- Jerui
- Addto group
- Holmatro...
ĐỀ CƯƠNG
(Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng tại cty cp đầu tư và thương
mại Đông Tây)
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………..
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1.1 Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hành
1.1.1 Khái niệm khách hàng
1.1.2 Phân loại khách hàng
Khách hàng bên trong
Khách hàng bên ngoài
I.1.3 Vai trò của khách hàng
1.2 Khái niệm, mục đích và vai trò của chăm sóc khách hàng
1.2.1 Chăm sóc khách hàng là gì?
1.2.2 Mục đích của việc chăm sóc khách hàng
1.2.3 Vai trò của việc chăm sóc khách hàng
1.3 Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng
1.3.1 Những khuyết điểm trong việc chăm sóc khách hàng
1.3.2 Quản lý đẻ thỏa mãn khách hàng
1.3.3 Các bước để thỏa mãn khách hàng
1.3.4 Văn hóa chăm sóc khách hàng
1.4 Các giai đoạn chăm sóc khách hàng
1.5 Đánh giá công tác chăm sóc khách hàng
Tóm tắt chương I:…………………….....................................................
PHẦN II: THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG TÂY
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đông Tây
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Sản phẩm của cty: cấu trúc sp, danh mục sp, bao bì, nhãn mác, chu kỳ sống của sp, chiến
lược sp???
2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của cty trong 3 năm gần đây
2.2 Dịch vụ chăm sóc khách hàng
2.2.1 Các dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện tại (mô tả các dịch vụ, đối
tượng khách hàng được áp dụng, các trường hợp được áp dụng,..)
Bảo hành/bảo trì
Tư vấn kỹ thuật
Xử lý khiếu nại (Quy trình xử lý khiếu nại)
ĐỀ CƯƠNG CSKH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CSKH - Người đăng: pthaitrang0609
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CSKH 9 10 425