Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MẪU (dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động marketing tại doanh nghiệp)

Được đăng lên bởi rainbow-tuongvi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MẪU
(dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động marketing tại doanh nghiệp)
Yêu cầu trình bày:












Font chữ: Times New Romans
Cỡ chữ: 13 point
Dãn dòng: 1.2
Dãn paragraph: 9 point
Cách lề trên, dưới, trái, phải: 2.5 cm
Đóng gáy lề trái: 0.5 cm
In: một mặt giấy
Định lượng giấy: 70 – 80 gsm
Khổ giấy: A4
Số trang: lề dưới, bên phải
Bắt đầu chương mới ở trang mới.

Bố cục nội dung:
Trang bìa (theo mẫu)
Trang phụ bìa (theo mẫu)
Trang “Lời cám ơn”
Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”
Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập”
Trang “Mục lục”
Trang “Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt”
Trang “Danh mục bảng”
Trang “Danh mục biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh”
Phần mở đầu
- Phương pháp nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu
- Giới hạn đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing
1.1 Marketing và vai trò với hoạt động của doanh nghiệp
1.2 Quy trình marketing

1.3 Marketing-Mix
1.4 Lý thuyết chuyên sâu về đề tài
1.5 Tóm tắt nội dung chương 1
Chương 2: Phân tích thực trạng
2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp
- Lịch sử hình thành doanh nghiệp
- Ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức
- Vai trò của các phòng ban liên quan đến hoạt động marketing của doanh nghiệp
2.2 Môi trường marketing của doanh nghiệp
- Môi trường vĩ mô: mô tả các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến ngành nghề doanh nghiệp hoạt động
- Môi trường vi mô: mô tả môi trường marketing, tập trung vào đối thủ cạnh tranh và khách hàng.
+ Phải xác định được đối thủ cạnh tranh chính
+ Phải xác định được khách hàng mục tiêu (liên quan đến đề tài – của sản phẩm hoặc doanh nghiệp).
2.3 Giới thiệu hoạt động marketing của doanh nghiệp
2.3.1 Mục tiêu marketing của doanh nghiệp:
- Mô tả mục tiêu marketing của doanh nghiệp trong giai đoạn nghiên cứu
2.3.2 Các hoạt động marketing đã được thực hiện tại doanh nghiệp:
- Mô tả việc ứng dụng marketing tại doanh nghiệp
2.4 Phân tích chi tiết hoạt động marketing liên quan đến đề tài:
- Phân tích dựa trên thực tiễn hoạt động marketing đáp ứng như thế nào đến mục tiêu marketing của
doanh nghiệp đã nêu trong phần 2.3.2
2.5 Kết luận chương 2:
- Đánh giá thực trạng hoạt động marketing liên quan đến đề tài: điểm mạnh, điểm yếu
Chương 3: Giải pháp và đề xuất
3.1 Mục tiêu marketing của doanh ng/hiệp trong thời gian tới
3.2 Giải pháp (liên quan đến đề tài):
- Tên giải pháp
- Mục tiêu của giải pháp
- Cơ sở để đưa ra giải pháp:

+ Nhằm đạt mục tiêu nào của doanh nghiệp trong tương lai
+ Dựa trên cơ sở lý thuyết nào
- Lợi ích của giải pháp:
+ Giải quyết những điểm yếu nào trong ho...

(dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động markeng tại doanh nghiệp)




 
!"#$%&'%!%()
*+!,"#!-)
./01,
*2"&31,4-56-
781,9:
;<"#&'%=$(
>?@AB&C'D'
 
=EFGBH
I=EFGBH
JKL!CM
JNOPQ(R$&'GM
JNOPQ@CR2SNM
JTI"IM
JIUVWB%RX?M
JI=(M
JI=YB@Z%C@Z%E(M
!"#$
[\&C!$]B
[TI^$B$]B
[_'`@#a
%& '&(#)*)+,-"./01
 TU^RaRR'`@/QW
 bB,EU^
ĐỀ CƯƠNG MẪU (dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động marketing tại doanh nghiệp) - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MẪU (dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động marketing tại doanh nghiệp) - Người đăng: rainbow-tuongvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MẪU (dùng cho đề tài nghiên cứu hoạt động marketing tại doanh nghiệp) 9 10 308