Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiem tra toán 8 tiết 56

Được đăng lên bởi ngocdinhqb-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH

KIỂM TRA TIẾT 56 - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP : 8
Thời gian làm bài : 45 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MỨC ĐỘ
NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ

VẬN DỤNG
Nhận biết
Câu

Biến đổi các biểu
thức hữu tỉ.giá trị
của phân thức
Phương trình đưa về
dạng ax+b=0
Phương trình tích

5a
1

Điểm

1,5

Câu

Điểm

Cấp độ
thấp
Câu

Điểm

1.5

Cấp độ cao

3

2

2

3

2

2

4

4

2

1

2

TỔNG SỐ

Câu

Điểm

Số
câu

5b

1

2

2.5

1

1.5

1

2

1

2

1

2

5

10

1.5

Phương trình chứa
ẩn ở mẫu
Giải bài toán bằng
cách lập phương
trình
TỔNG SỐ

Thông hiểu

0,5

1

Điểm

PHÒNG GD & ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH

KIỂM TRA TIẾT 56 - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP : 8

Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA
(mã đề:01)
Bài 1: (1,5 điểm )
Giải phương trình sau:
4(3x – 2 ) – 3( x – 4 ) = 7x + 10
Bài 2: Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 8cm, BC = 6cm. VÏ ®êng cao AH cña tam
gi¸c ADB.
a. Chøng minh: AHB : BCD
b. Chøng minh: AD2 = DH.DB
c. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng DH, AH?

Bài 3: (2,0 điểm )
Giải phương trình sau:
2x
3( x  1)

5
x 1
x

Bài 4: (2 điểm ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một xe hơi đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ rồi đi từ B đến A với vận
tốc giảm bớt 10 km/giờ . Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút. Tính độ dài quãng
đường AB.
Bài 5:
a)( 1,5 điểm ) Rút gọn biểu thức: A =
b) ( 1,0 điểm) Giải phương trình:

x
3  3x
x4
 2
 3
x 1 x  x 1 x 1

x  2 x  3 x  4 x  2028



0
2008 2007 2006
6

PHÒNG GD & ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH

KIỂM TRA TIẾT 56 - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP : 8

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA (mã đề:01)
( Đáp án này gồm 02. trang )
BÀI CÂU
NỘI DUNG
1
Û
Û
Û
Û

4(3x – 2 ) – 3( x – 4 ) = 7x + 10
12x – 8 – 3x +12 = 7x + 10
9x – 7x = 10 – 4
2x = 6
x=3

2
1
2
(3 x  )(  x  1)  0
2
3
1
1
1



 3x  2  0
 3x  2
 x6



 2 x  1  0  2 x  1  x  3
 3
 3

2

(*)

0,5
0,5
0,25
0,25
2,0đ
0,5 ñ
0,5đ
0, 5 ñ
0, 5 ñ

3

2 x 3( x  1)

5
x 1
x

ĐIỂM
1,5đ

ĐKXĐ: x ¹ 0; : x ¹ -1

(*)  2x 2  3(x  1)(x  1)  5x(x  1)

2,0đ
0,5 ñ

0,5 ñ

 2x  3x  3  5x  5x
2

2

 5x  3  x  
 3


 5

KL : S  
4

2

3
; (TMĐKXĐ)
5

0, 5 ñ

0,5 ñ
2,0 đ

Goïi x ( km) laø độ dài quãng ñöôøng AB ( x > 0 )
x
Thôøi gian xe hôi ñi töø A ñeán B :
(h)
50
x
Thôøi gian xe hôi ñi töø B ñeán A :
(h)
40
x
x 27

Ta coù phöông trình : 50 40  5
Giaûi phöông trình x = 120 ( tmñk)
Vaäy: Độ dài quaõng ñöôøng AB laø 120km
5
a

=

0,5 ñ
0,25 ñ

2,5 đ
0,5đ

x
3  3x
x4
( Với x  ...
PHÒNG GD & ĐT BỐ TRẠCH KIỂM TRA TIẾT 56 - NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP : 8
Thời gian làm bài : 45 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ
Nhận biết Thông hiểu
VẬN DỤNG
Cấp độ
thấp
Cấp độ cao
Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Câu Điểm Số
câu
Điểm
Biến đổi các biểu
thức hữu tỉ.giá trị
của phân thức
5a
1.5
5b 1 2 2.5
Phương trình đưa về
dạng ax+b=0
1 1.5 1 1.5
Phương trình tích
2 2
1 2
Phương trình chứa
ẩn ở mẫu
3 2 1 2
Giải bài toán bằng
cách lập phương
trình
4 2 1 2
TỔNG SỐ
1,5 3 2 4 1 2 0,5 1 5 10
Đề kiem tra toán 8 tiết 56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiem tra toán 8 tiết 56 - Người đăng: ngocdinhqb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề kiem tra toán 8 tiết 56 9 10 720