Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊỊCH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU
QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP
KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ
VẬT TƯ DU LỊCH

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa: khoa häc qu¶n lý

Lêi nãi ®Çu
Sau h¬n m­êi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc
chuyÓn biÕn râ dÖt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®Æc tr­ng lµ mét nÒn kinh tÕ
më ®· thu hót ®­îc sù chó ý hîp t¸c kinh doanh cña nhiÒu n­íc trªn thÕ
giíi. NÒn kinh tÕ tho¸t khái khñng ho¶ng b­íc ®Çu ®i vµo æn ®Þnh, sù t¨ng
tr­ëng liªn tôc, hµng ho¸ trµn ngËp thÞ tr­êng víi nhiÒu lo¹i vµ gi¸ c¶ æn
®Þnh phôc vô ng­êi tiªu dïng. §ã lµ mét ®Þnh h­íng ®óng vµ còng lµ mét
thµnh tùu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta.
§æi míi nÒn kinh tÕ cïng víi sù quan t©m cña Nhµ n­íc t¹o ra hµng
lo¹t c¸c c¬ héi s¶n xuÊt, kinh doanh, hîp t¸c trao ®æi lµm ¨n gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tõ ®ã mµ
ph¸t triÓn lµm cÇu nèi c¸c lo¹i hµng ho¸ gi÷a c¸c n­íc th©m nhËp lÉn
nhau, ph¸t huy lîi thÕ riªng cña mçi n­íc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ t¨ng
c­êng giao l­u, lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. C¸c
doanh nghiÖp ë n­íc ta tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu,
ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh vÒ mÆt hµng hoÆc lÜnh vùc th× ®Òu ph¶i
c¹nh tranh c«ng b»ng, khèc liÖt trªn thÞ tr­êng ®Ó ®øng v÷ng vµ xuÊt khÈu
còng nh»m môc ®Ých t¹o lîi Ých cho quèc gia vµ cho sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp m×nh. Mçi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ
nµy ®Òu ph¶i ®ßi hái kinh doanh cã hiÖu qu¶. ChØ cã hiÖu qu¶ míi ®¶m
b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
C«ng ty thiÕt bÞ vËt t­ du lÞch víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tham gia
xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng phôc vô cho ngµnh du lÞch vµ nÒn kinh tÕ
còng kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy. Lµ doanh nghiÖp Nhµ
n­íc trùc thuéc sù qu¶n lý cña ngµnh du lÞch nh­ng khi cung cÊp c¸c
trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c kh¸ch s¹n, c¸c mÆt hµng phôc vô kh¸ch du
lÞch... ®Òu ph¶i c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Lµm thÕ nµo ®Ó kinh doanh cã hiÖu
qu¶? BiÖn ph¸p nµo cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh? Nh÷ng c©u hái
®ã lu«n ®­îc ®Æt ra víi C«ng ty thiÕt bÞ vËt t­ du lÞch tr­íc sù c¹nh tranh
vµ chÝnh s¸ch lu«n thay ®æi cña Nhµ n­íc.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®­îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp tr­êng
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
thiÕt bÞ vËt t­ du lÞch ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kinh tÕ tµi
chÝnh vµ c¸c phßng ban kh¸c cïng víi sù...
LUN VĂN TT NGHIP
ĐỀ TÀI
MT S BIN PHÁP
GÓP PHN NÂNG CAO HIU
QU KINH DOANH XUT NHP
KHU TI CÔNG TY THIT B
VT TƯ DU LCH
Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊỊCH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊỊCH 9 10 531