Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi nguoilavoiminh-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5516 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

DÀNH CHO LỚP:……………………..

Thời gian làm bài: 90 phút
-------o0o---------

-----o0o-----

ĐỀ SỐ ……

Câu 1: Nêu nguyên tắc xây dựng công thức tính chỉ số liên hợp, anh (chị) hãy ứng
dụng để xây dựng công thức tính chỉ số chung cho các chỉ tiêu:Năng suất thu hoạch (N)
và diện tích (D).Nói rõ ý nghĩa về sự tăng (giảm) tuyệt đối của mỗi chỉ số.
Câu 2: Tốc độ phát triển doanh thu của 2 xí nghiệp như sau (%):
Xí nghiệp
A
B

Năm 2003 so với
năm 2002
104
108

Năm 2004 so với
năm 2003
105
117

Năm 2005 so với
năm 2004
112
105

Hãy tính:
a.Tốc độ phát triển doanh thu năm 2005 so với năm 2003 của xí nghiệp A?
b.Tốc độ tăng bình quân hàng năm về doanh thu của xí nghiệp B trong thời kỳ
2002-2005?
c.Tốc độ phát triển doanh thu năm 2005 so với năm 2002 tính chung cho cả hai xí
nghiệp. Biết rằng doanh thu của xí nghiệp A năm 2003 là 57 tỷ đồng, xí nghiệp B là 84 tỷ
đồng?
Câu 3:Có tài liệu điều tra về năng suất lao động của 130 công nhân trong 1000 công
nhân toàn xí nghiệp theo phương pháp chọn ngẫu nhiên có trả lại về năng suất lao động
như sau:

Năng suất lao động
(trđ/người)
<17
17-25
25-35
35-50
>50

Số CN
(người)
15
25
45
20
25
130

Tính năng suất lao động bình quân của công nhân toàn xí nghiệp với trình độ tin
cậy là 0,9545 (t=2)
Ghi chú:
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
- Thí sinh nộp lại đề thi cùng với bài thi
- Ghi số đề thi vào bài thi

Trưởng bộ môn

PGS.TS Hoàng Hữu Hòa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

DÀNH CHO LỚP:……………………..

Thời gian làm bài: 90 phút
-------o0o---------

-----o0o-----

ĐỀ SỐ ……

Câu 1: Nêu nguyên tắc xây dựng công thức tính chỉ số liên hợp, anh (chị) hãy ứng
dụng để xây dựng công thức tính chỉ số chung cho các chỉ tiêu:Thời gian hao phí để sản
xuất 1 đơn vị sản phẩm(t) và mức tiêu hao nguyên vật liệu trên 1đơn vị sản phẩm (m).
Nói rõ ý nghĩa về sự tăng (giảm) tuyệt đối của mỗi chỉ số.
Câu 2: Có tài liệu về tình hình thực hiện kế hoạch mức lưu chuyển hàng hoá
(MLCHH) của các cửa hàng thực phẩm khu vực X như sau:
Quý I
Quý II
Kế hoạch
% hoàn thành
Cửa hàng
% hoàn thành
Thực tế
MLCHH (tr.đ)
kế hoạch
kế hoạch
MLCHH (tr.đ)
Thịt, cá
21000
100,3
23000
96,4
Rau, quả
16000
96,5
16500
113,1
Bánh kẹo
7200
97,0
11000
107,0
Rượu bia
2400
111,6
3000
102,2
Hãy tính tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch bình quân về MLCHH của các cửa hàng trên:
a. Trong quý I và quý II
b. Trong 6 tháng đầu năm
Câu 3: Có tài liệu về t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH T DÀNH CHO LỚP:……………………..
Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ ……
-----o0o----- -------o0o---------
Câu 1: Nêu nguyên tắc xây dựng công thức tính chỉ số liên hợp, anh (chị) hãy ứng
dụng để xây dựng công thức tính chỉ số chung cho các chỉ tiêu:Thời gian hao phí để sản
xuất 1 đơn vị sản phẩm(t) mức tiêu hao nguyên vật liệu trên 1đơn vị sản phẩm (m).
Nói rõ ý nghĩa về sự tăng (giảm) tuyệt đối của mỗi chỉ số.
Câu 2: tài liệu về tình hình thực hiện kế hoạch mức lưu chuyển ng hoá
(MLCHH) của các cửa hàng thực phẩm khu vực X như sau:
Cửa hàng
Quý I Quý II
Kế hoạch
MLCHH (tr.đ)
% hoàn thành
kế hoạch
Thực tế
MLCHH (tr.đ)
% hoàn thành
kế hoạch
Thịt, cá
Rau, quả
Bánh kẹo
Rượu bia
21000
16000
7200
2400
100,3
96,5
97,0
111,6
23000
16500
11000
3000
96,4
113,1
107,0
102,2
Hãy tính tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch bình quân về MLCHH của các cửa hàng trên:
a. Trong quý I và quý II
b. Trong 6 tháng đầu năm
Câu 3: Có tài liệu về tình hình doanh số bán hàng của doanh nghiệp X như sau (%):
Năm
Tốc độ tăng (+) giảm (-) doanh số so với năm trước (%)
Bộ phận A Bộ phận B Bộ phận C
2002
2003
2004
2005
-11,5
+12
+10
-7
+3,3
+12
+11
-3,8
+5
+12,8
-9
+6
a.Tính tốc độ tăng doanh số năm 2005 so với năm 2001 mỗi bộ phận
b.Tính ợng tuyệt đối tăng doanh số bán hàng của mỗi bộ phận năm 2005so với
năm 2002. Biết rằng năm 2001 doanh số bán hàng của các bộ phận lần lượt là:9700; 9900
và 12400 triệu đồng.
Ghi chú: Trưởng bộ môn
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
- Thí sinh nộp lại đề thi cùng với bài thi
- Ghi số đề thi vào bài thi
PGS.TS Hoàng Hữu Hòa
ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ - Người đăng: nguoilavoiminh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ THI LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 9 10 597