Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Marketing

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I :
Câu 1 : Nhu cầu là gì ?
A, Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá
thể
C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có khả năng thanh toán
D .Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?
A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B . Đa dạng phong phú và luôn cố định
C .Cụ thể và luôn biến đổi
D . Cả A và C
Câu 3 :Hàng hóa là gì ?
A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và
được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười sản xuất
B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và
được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng
C .Cả A và B
D . Tất cả đều sai

Câu 4: Theo Philip Kotler thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở
mấy cấp độ ?
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 5 :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa đuơc
thể hiện ở
A .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần
B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn
C .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn
D .Tất cả diều sai
Câu 6: Trao đổi là gì :
A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 phía mong muốn
B .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 ko mong muốn
C .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ có 1 bên mong muốn
D .Cả A và C
Câu 7 : Trao đổi cần có mấy điều kiện
A.2
B.3

C.4
D.5
Câu 8 : Để thực hiện giao dich người ta cần các điều kiện nào
A .Hai vật có giá trị
B .Thỏa thuận các điều kiện giao dich
C .Thời gian và địa điểm được thỏa thuận
D . Tất cả các phương án trên
Câu 9 : Thị trường là gi ?
A .Là một tập hợp những người mua hang hiện có và sẽ có
B .Là một tập hợp những người bán hang hiện có và sẽ có
C .Là một tập hợp những người sản xuất hiện có và sẽ có
D .Tất cả các phương án trên
Câu 10 : Marketing là ?
A . là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu thông qua trao đổi
B .Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu về hang hóa và dịch vụ được dự
đoán và được thỏa mãn thong qua một quá trình bao gồn nhận thức thúc đẩy và
phân phối
C .Là sự dự đoán ,sự quản lý ,sự điều chỉnh và sự thỏa mãn nhu cầu thong qua
quá trình trao đổi
D .Tất cả đều đúng

Chương 2
Câu 1: Quản lý Marketing là ?
A .Là một quá trình phân tích xây dựng,thực hiện và kiểm tra
B .Là một quá trình quản lý và kiểm tra
C .Là một quá trình phân tích ,quản lý và kiểm tra
D .Cả a và b
Câu 2: ND của quản lý marketing gồm
A Quản lý hiện trạng cầu
B Quản lý các loại hình chiến lược và h...
CHƯƠNG I :
Câu 1 : Nhu cầu là gì ?
A, Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá
thể
C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có khả năng thanh toán
D .Tất cả các phương án trên đều đúng
Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?
A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B . Đa dạng phong phú và luôn cố định
C .Cụ thể và luôn biến đổi
D . Cả A và C
Câu 3 :Hàng hóa là gì ?
A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và
được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười sản xuất
B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và
được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng
C .Cả A và B
D . Tất cả đều sai
Đề thi môn Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Marketing - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề thi môn Marketing 9 10 206