Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi quản trị học

Được đăng lên bởi ceothoihiendai-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
ÑEÀ THI SOÁ 1
LÔÙP: ÑAÏI HOÏC QUAÛN TRÒ KINH DOANH BCVT THÔØI GIAN: 45 PHUÙT
Choïn giaûi phaùp ñuùng nhaát ñieàn vaøo baûng traû lôøi (moãi caâu ñuùng 2 ñieåm).
1. Quaù trình laøm vieäc vôùi vaø thoâng qua ngöôøi khaùc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chung cuûa toå
chöùc trong moät moâi tröôøng luoân bieán ñoäng laø khaùi nieäm cuûa:
a. Hieäu quaû b. Keát quaû c. Quaûn trò d. Phoái hôïp
2. Ngaøy nay quaûn trò ñöôïc aùp duïng trong caùc toå chöùc:
a. Doanh nghieäp b. Cô quan ñoaøn theå c. Hoïc ñöôøng, gia ñình
d. Chæ coù a vaø b ñuùng e. Caû 3 ñeàu ñuùng
3. Hieäu quaû quaûn trò laø:
a. Laøm ñuùng caùc coâng vieäc ñaõ leân keá hoaïch.
b. Tyû leä thuaän vôùi keát quaû ñaït ñöôïc vaø tyû leä nghòch vôùi chi phí boû ra.
c. Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. d. Caû 2 caâu treân ñeàu sai.
4. “Nhöõng ñaït ñöôïc sau moät chuoãi nhöõng hoaït ñoäng nhaèm ñaït muïc tieâu ñaõ ñònh.”, laø
nghóa cuûa khaùi nieäm:
a. Keát quaû b. Hieäu quaû c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng. d. Caû a vaø b ñeàu sai.
5. Hieän nay giöõa nhaø kinh doanh vaø nhaø quaûn trò coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø sôû ñeå
phaân bieät nhaø quaûn trò vôùi nhaø kinh doanh laø nhaø quaûn trò laøm vieäc höôûng löông. Ñieàu naøy
cuõng khoù xaùc ñònh trong caùc toå chöùc nhö:
a. Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn b. Coâng ty traùch nhieäm voâ haïn
c. Coâng ty coå phaàn d. Hôïp taùc xaõ
6. Chòu traùch nhieäm veà toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa moät ñôn vò coù nhieàu chöùc naêng hoaït ñoäng
nhö moät nhaø maùy, nghieäp… , ñm nhieäm toaøn boä taát caû caùc coâng vieäc thuoäc taát caû caùc
chöùc naêng trong ñôn vò maø nhaø quaûn trò phuï traùch. Laø nhieäm vuï cuûa:
a. Quaûn Trò Vieân Chöùc Naêng b. Quaûn Trò Vieân Toång Quaùt
Đề thi quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi quản trị học - Người đăng: ceothoihiendai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đề thi quản trị học 9 10 959