Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Thanh95nd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng Hợp đề thi ­ Môn Quản Trị Kinh 
Doanh]
­­­­­­­­­Đề thi ngày 28/03 năm 2014 ­Ca 
sáng, đề lẻ:
Câu 1: Các chức năng cơ bản của quản trị
kinh doanh. Tính quan trọng của các chức 
năng này thể hiện ở các cấp quản trị khác 
nhau như thế nào? ( không nhớ rõ đề lắm,
đại loại là thế)
Câu 2: Nêu và phân tích một ví dụ về ảnh 
hưởng của môi trường kinh doanh đến 
hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
­­­­­­­Đề thi ngày 28/03 năm 2014 ­Ca 1 ­ 
Buổi sáng đề lẻ:
Câu 1: Chất lượng sản phẩm, khách hàng 
quan tâm tới yếu tố nào khi sử dụng ATM.

Câu 2: Vào chiến lược đa dạng hóa, hạn 
chế của chiến lược.
­­­­­­Đề chẵn ca1 sáng 29/3/2014
1.trình bày ma trận SWOT.từ việc phân 
tích ma trận SWOT nêu các chiến lược 
cho doanh nghiệp
2. nêu những nguồn tuyển dụng từ bên 
ngoài của doanh nghiệp. sử dụng nguồn 
nào thích hợp nhất cho vị trí kế toán 
trưởng của doanh nghiệp.
­............Đề thi quản trị kinh doanh ngày 
29/3­đề lẻ
câu 1:trình bày ma trận BCG.chiến lược 
cắt giảm được sử dụng trong các đơn vị 
kinh doanh nào ở ô nào trong ma trận
câu 2:các kỹ năng của quản trị?kỹ năng 
quan trọng đối với từng cấp quản trị

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Đề lẻ QTKD ca 2 
sáng 28/3/2014
Câu 1: Chức năng của QTKD, yêu cầu vận
dụng các chức năng đó ntn?
Câu 2: Lấy vd cụ thể về 1 yếu tố của mtrg 
kd để phân tích ảnh hưởng của nó đến 
hoạt động quản trị doanh nghiệp
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­QTKD ca2 
đề chẵn 28/3/2014
1, nêu đặc điểm MTKD? tại sao cần 
nghiên cứu MTKD
2, nêu chiến lược tăng trưởng tập trung? 
Dn sử dụng p/an nào trong chiến lược này

...
T ng H p đ thi - Môn Qu n Tr Kinh
Doanh]
---------Đ thi ngày 28/03 năm 2014 -Ca
sáng, đ l :
Câu 1: Các ch c năng c b n c a qu n tr ơ
kinh doanh. Tính quan tr ng c a các ch c
năng này th hi n các c p qu n tr khác
nhau nh th nào? ( không nh rõ đ l m,ư ế
đ i lo i là th ) ế
Câu 2: Nêu và phân tích m t ví d v nh
h ng c a môi tr ng kinh doanh đ n ưở ườ ế
ho t đ ng qu n tr c a doanh nghi p.
-------Đ thi ngày 28/03 năm 2014 -Ca 1 -
Bu i sáng đ l :
Câu 1: Ch t l ng s n ph m, khách hàng ư
quan tâm t i y u t nào khi s d ng ATM. ế
Đề thi quản trị kinh doanh - Trang 2
Đề thi quản trị kinh doanh - Người đăng: Thanh95nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi quản trị kinh doanh 9 10 766