Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm vĩ mô

Được đăng lên bởi Hoc Sinh Ngoan Cassie
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998
laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä
taêng tröôûng naêm 1998 laø :
a. 8,33%
b. 4%
c. 4,5%
d. 10%
Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :
a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát
c. a vaø b ñeàu
ñuùng
b. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï
tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông
baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :
a.
taêng theâm 5 tyû ñoàng
c.
giaûm bôùt 10 tyû ñoàng
b.
giaûm bôùt 5 tyû ñoàng
d.
taêng theâm 10 tyû ñoàng
Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :
a. Muïc ñích söû duïng
b. Thôøi gian tieâu thuï
c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng
d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :
a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû
b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä
c. a vaø b ñeàu ñuùng
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :
a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp
b. ngöôøi noäi trôï
c. boä ñoäi xuaát nguõ
d. sinh vieân naêm cuoái
Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm
taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :
a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
b. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay

c. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi
d. taêng laõi suaát chieát khaáu
Caâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäu
dòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc :
a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teä
b. söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi
c. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêng
d. caû 3 caâu ñeàu sai
Caâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :
a. thu nhaäp quoác gia taêng
b. xuaát khaåu taêng
c. tieàn löông taêng
d. ñoåi môùi coâng ngheä
Caâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :
a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøi
b. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàu
c. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trung
öông
d. caû ...
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998
laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä
taêng tröôûng naêm 1998 laø :
a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%
Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :
a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàu
ñuùng
b. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï
tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông
baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :
a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàng
b. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàng
Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :
a. Muïc ñích söû duïng
b. Thôøi gian tieâu thuï
c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng
d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :
a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû
b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä
c. a vaø b ñeàu ñuùng
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :
a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp
b. ngöôøi noäi trôï
c. boä ñoäi xuaát nguõ
d. sinh vieân naêm cuoái
Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm
taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :
a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
b. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
Đề trắc nghiệm vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm vĩ mô - Người đăng: Hoc Sinh Ngoan Cassie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề trắc nghiệm vĩ mô 9 10 511