Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nhà máy nhiệt điện

Được đăng lên bởi Tĩnh Chelsea
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Điện năng là nhu cầu năng lượng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế của
mối quốc gia trên thế giới.Dựa vào khả năng sản xuất và tiêu thụ điện năng mà ta có
thể đánh giá chung được về sự phát triển của nền công nghiệp và sự phát triển kinh tế
và xã hội của nước đó.Điện năng được sản xuất bằng nhiều cách khác nhau và tùy
theo nguồn năng lượng để sản xuất điện mà ta đưa ra các loại nhà máy điện chính như
sau:

-

Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy thủy điện
Nhà máy điện nguyên tử
Nhà máy dùng năng lượng gió,mặt trời ,thủy triều….

Hiện nay phổ biến nhất là nhà máy nhiệt điện, ở đó, nhiệt năng được tạo ra từ việc
đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt……..và một phần biến đổi thành điện
năng ,một phần trích hơi sử dụng trong công nghiệp cùng như sinh hoạt,phần còn lại
nhiệt ra môi trường. Trên thế giới hiện nay,nhà máy nhiệt điện sản xuất ra khoảng
70% điện năng. Riêng ở Việt Nam, lượng điện năng do nhà máy nhiệt điện sản xuất ra
chiếm 40% lượng điện năng trên toàn quốc
Dựa vào yêu cầu xuất phát từ thực tế này và được sự hướng dẫn của thầy giáo
TS.Nguyễn Công Hân em được nhận đề tài thiết kế sơ bộ trung tâm nhiệt điện công
suất 240MW và lượng hơi cho sản xuất là 280 t/h

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Công Hân, người đã tận tình hướng dẫn em
trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đồ án môn học. Bản đồ án này đã được hoàn
thành nhờ vào những ý kiến, định hướng, gợi ý và sự dẫn dắt chỉ bảo của thầy
Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan bản đồ án này là do em tự tính toán thiết kế và nghiên cứu dưới sự
hướng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Công Hân
Để hoàn thành bản đồ án này, em chỉ sử dụng những tài liệu đã ghi trong mục tài liệu
tham khảo, ngoài ra em không sử dụng bất cứ tài liệu nào khác mà không được ghi.
Nếu sai, em xin chịu mọi hình thức kỉ luật theo quy định.
Sinh viên thực hiện:
Đặng Văn Tĩnh

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ
Bảng 1.1.Thông số hơi và nước
Bảng 2.1.Thông số bình phân ly
Bảng 2.2.Thông số bình gia nhiệt nước bổ sung
Bảng 3.1.Xác định hệ số không tận dụng nhiệt
Bảng 3.2.Kết quả tính toán công suất trong mỗi cụm tầng
Bảng 4.1.Nhu cầu dùng nước trong nhà máy nhiệt điện
Bảng 4.2.Chọn bình gia nhiệt
Bảng 4.3. Các thành phần hóa học của than
Hình 2.1-Sơ đồ cân bằng cho bình phân ly
Hình 2.2:Sơ đồ tính cân bằng BGNNBS
Hình 2.3 .Sơ đồ xác định cân bằng BGNCA7
Hình 2.4.Sơ đồ xác định cân bằng BGNCA6
Hình 2.5.Sơ đồ tính độ gia nhiệt của bơm nước cấp
Hình 2.6.Sơ đồ xác định cân bằng BGNCA5
...


 !"#$%%&'$ ()*
))$++$
$&,-!)*")%&'./+$01
23)%&'))41)5
6
7 81)
7 811)
7 81)1 9
7 81:0*;<=;1+>"
?1@.'1);A)*;)4B$
) *4;:;5)>>""$-.)@)
;-5C9:(04;D4
="E !1;1)%&'%
FGH)"I AJ8;):1)%&'
KGH) 
#$1 &'B1$)!:L1
EM"81NO?P2)Q)+C.-P)
'RKGST$C%&'RUGV
Đồ án nhà máy nhiệt điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nhà máy nhiệt điện - Người đăng: Tĩnh Chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án nhà máy nhiệt điện 9 10 697