Ktl-icon-tai-lieu

Đối lưu Bức xạ nhiệt

Được đăng lên bởi loan_nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 56 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phoøng GDÑT Quaän Goø Vaáp
Tröôøng THCS Phan Tây Hồ

Giaùo Aùn
Giaùo Vieân: Nguyễn Kim Loan

Kieåm tra baøi cuõ
Caâu 1: Theá naøo laø söï daãn nhieät? Chaát naøo daãn nhieät toát
nhaát?
Traû lôøi: Söï truyeàn nhieät naêng töø phaàn naøy sang phaàn
khaùc cuûa moät vaät hay töø vaät naøy sang vaät khaùc laø söï daãn
nhieät. Chaát raén daãn nhieät toát nhaát
Caâu 2: Trong caùc caùch saép xeáp vaät lieäu daãn nhieät töø toát
hôn ñeán keùm hôn sau ñaây, caùch naøo ñuùng
a. Ñoàng, nöôùc, thuûy ngaân, khoâng khí
b. Ñoàng, thuûy ngaân, nöôùc, khoâng khí
c. Thuûy ngaân, ñoàng, nöôùc, khoâng khí
d. Khoâng khí, nöôùc, thuûy ngaân, ñoàng

Gioù……… Töù
ñaâu maø
coù?

Tieát 28_Baøi 23

Ñoái löu
Böùc xaï nhieät

Play

Hình 23.1
Trở lại Vật lý 8

Trong tröôøng
hôïp naøy nöôùc
ñaõ truyeàn
nhieät baèng
caùch naøo?

I. Ñoái löu
1. Thí nghiệm:

Nöôùc di chuyeån thaønh doøng
hay di chuyeån theo moïi
höôùng ?
Traû lôøi: Di chuyeån thaønh
doøng

Taïi sao lôùp nöôùc ôû döôùi ñöôïc
ñun noùng laïi ñi leân phía treân,
coøn lôùp nöôùc laïnh ôû phía treân
laïi ñi xuoáng döôùi ?
Traû lôøi: Do troïng löôïng rieâng
cuûa nöôùc noùng nhỏ hôn neân
noù nhẹ và noåi leân, còn troïng
löôïng rieâng cuûa nöôùc laïnh
naëng hôn neân noù chìm xuống.

Taïi sao bieát ñöôïc nöôùc trong
coác ñaõ noùng leân?
Traû lôøi: Nhôø nhieät keá
Nhiệt Kế

I. Ñoái löu
1. Thí nghiệm: Dùng đèn cồn đun cốc nước ở phía
dưới có đặt thuốc tím. Ta thấy trong cốc, nước màu
tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên
xuống. Cứ như vậy, nước trong cốc nóng nhờ sự
truyền nhiệt bằng đối lưu.

Giải thích: Vì khi đun lớp nước ở dưới nóng lên
trước nên nở ra, trọng lượng riêng giảm nên nhẹ hơn
lớp nước lạnh ở trên. Do đó, nước nóng đi lên trên
còn nước lạnh ở trên đi xuống dưới tạo thành các
dòng đối lưu, nhờ vậy nước trong cốc nóng lên

I. Ñoái löu
2. Kết luận:

_ Ñoái löu laø söï truyeàn nhieät baèng
caùc doøng chaát loûng hoaëc chaát khí
_ Hình thöùc truyeàn naøy chuû yeáu
cuûa chaát loûng vaø chaát khí

3. VAÄN DUÏNG HIEÄN TÖÔÏNG ÑOÁI LÖU

Caâu 1 (C4): Khi ñoát
neán vaø höông ta
thaáy doøng khoùi
höông ñi töø treân
xuoáng voøng qua khe
hôû giöõa mieáng bìa
ngăn vaø ñaùy coác roài
ñi leân phía ngoïn neán.
Haõy giaûi thích

3. VAÄN DUÏNG HIEÄN TÖÔÏNG ÑOÁI LÖU
Câu 1 (C4):Vì khi đốt nến không khí trong
cốc nóng lên nó nở ra, nên trọng lượng
riêng giảm, do đó khí nóng nhẹ hơn khí
lạnh ở trên.
Vì vậy, khí nóng di chuyển lên trên, còn
khí lạnh di chuyển xuống dưới và hoà lẫn
với dòng khói hương vòng qua khe hở
giữa ...
Phoøng GDÑT Quaän Goø Vaáp
Tröôøng THCS Phan Tây Hồ
Giaùo Aùn
Giaùo Vieân: Nguy n Kim Loan
Đối lưu Bức xạ nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối lưu Bức xạ nhiệt - Người đăng: loan_nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đối lưu Bức xạ nhiệt 9 10 248