Ktl-icon-tai-lieu

Động hoá học

Được đăng lên bởi nguyenthimailinh-1995-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOA HỌC ĐAI CƯƠNG
ĐAI HOC Y DƯƠC TP. HÔ CHI MINH

ĐÔNG HOA HOC
Nội Dung Cần Hiểu Biết:
1- Vận tốc phản ứng, phương trình động học, hằng số vận tốc phản ứng.
2- Bậc phản ứng, năng lượng hoạt hoá, phương trình Arrhenius.
3- Phương trình phản ứng bậc nhất, bậc hai.
4- Thời gian bán huỷ (half-life).
5- Ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ đến vận tốc phản
ứng.
6- Cơ chế phản ứng.
7- Ảnh hưởng của xúc tác đến vận tốc phản ứng.
ĐỘNG HÓA HỌC – Y – DƯƠC – RHM

TS. ĐĂNG VĂN HOÀI

HOA HỌC ĐAI CƯƠNG
ĐAI HOC Y DƯƠC TP. HÔ CHI MINH

ĐÔNG HOA HOC
Động học (kinetics = from a Greek stem meaning “to move”)
- Nghiên cứu vận tốc phản ứng, diễn biến để xác định cơ chế, điều khiển phản ứng.
Để phản ứng xảy ra
- Phân tử va chạm có hiệu quả, năng lượng tạo ra từ liên kết mới hình thành.
- Va chạm hiệu quả theo đúng hướng.
Vận tốc được xác định từ vận tốc của giai đoạn chậm của cơ chế phản ứng
- Chuỗi các giai đoạn phản ứng được gọi là cơ chế phản ứng .

ĐỘNG HÓA HỌC – Y – DƯƠC – RHM

TS. ĐĂNG VĂN HOÀI

HOA HỌC ĐAI CƯƠNG
ĐAI HOC Y DƯƠC TP. HÔ CHI MINH

1- VÂN TÔC PHAN ƯNG
1.1 Định nghĩa:
- Đại lượng cho biết diễn biến nhanh, chậm của phản ứng.
- Được xác định bằng thực nghiệm đo độ giảm số mol chất đầu hoặc độ tăng
số mol sản phẩm trong một đơn vị thời gian.
1.2 Phương trình động học phản ứng
A + B
Vtb =

Δ[A]
Δt

=

Δ[B]
Δt

ĐỘNG HÓA HỌC – Y – DƯƠC – RHM

C + D
=

Δ[C]
Δt

=

Δ[D]
Δt

V=

d[A]
dt

TS. ĐĂNG VĂN HOÀI

HOA HỌC ĐAI CƯƠNG
ĐAI HOC Y DƯƠC TP. HÔ CHI MINH

1- VÂN TÔC PHAN ƯNG
1.3 Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh
V = k x [A]m x [B]n
Điều quan trọng cần lưu y: các số mũ m, n trong phương trình vận tốc trên
không liên quan đến các hệ số cân bằng trong phương trình phản ứng.

Va chạm hiệu quả theo đúng hướng.
ĐỘNG HÓA HỌC – Y – DƯƠC – RHM

TS. ĐĂNG VĂN HOÀI

HOA HỌC ĐAI CƯƠNG
ĐAI HOC Y DƯƠC TP. HÔ CHI MINH

2- BÂC PHAN ƯNG
Thứ tự thí nghiệm

Vận tốc (M. s )

Thí nghiệm 1

-1

Nồng độ bắt đầu các chất ban đầu phản ứng

[NO]

[O2]

1,2 x 10-8

0,10

0,10

Thí nghiệm 2

2,4 x 10-8

0,10

0,20

Thí nghiệm 3

1,08 x 10-7

0,30

0,10

2 NO (k) + O2 (k)

2 NO2 (k)

Xác định bậc riêng phần của O2, xét 2 thí nghiệm 1 và 2
2x = 2 (nồng độ gấp đôi luỹ thừa bậc riêng phần = vận tốc gấp đôi)
Xác định bậc riêng phần của NO, xét 2 thí nghiệm...



 

 !"#$%
&'()*+*,-.#%
/01213%
4%
567839:, $%
;6783< =  $
%
>?@31,AB3(C(C.D%
Động hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động hoá học - Người đăng: nguyenthimailinh-1995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Động hoá học 9 10 61