Ktl-icon-tai-lieu

Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

ĐỊA ĐIỂM

: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƢ :

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 3 năm 2012

Thuyết minh  TNX GROUP xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 3 năm 2012

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn TNX GROUP Thảo Nguyên Xanh

2

Thuyết minh  TNX GROUP xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ TNX GROUP
 Tên công ty
:
 Trụ sở công ty
: Quận 5, Tp.HCM
 Đại diện pháp luật :
 Chức vụ
: Giám đốc
I.2. Mô tả sơ bộ 
 Tên 
: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế
 Địa điểm xây dựng : Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
 Hình thức TNX GROUP : Chuyển giao công năng Block A và Block B từ căn hộ
sang Bệnh viện
I.3. Căn cứ pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật TNX GROUP số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009
 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế
thu nhập doanh nghiệp;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý
ww...
CÔNG TY TNHH XÂY DNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SN
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU
BNH VIỆN ĐA KHOA QUC T
ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PH H CHÍ MINH
CH ĐẦU TƢ :
Tp.H Chí Minh - Tháng 3 năm 2012
Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế 9 10 275