Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh tranh công ty rượu Thăng Long

Được đăng lên bởi Xì Ke Chúa
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay hÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu kh«ng
b¸n hµng ho¸ cña m×nh trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng mµ xen vµo gi÷a
hä vµ ngêi tiªu dïng lµ c¸c trung gian Marketing. Nh÷ng ngêi trung gian
Marketing nµy thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng
ph©n phèi hµng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ChÝnh v× thÕ, ®Ó mét c«ng
ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× Ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i lu«n
t×m mäi ph¬ng híng qu¶n lý tèt nhÊt hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña m×nh lµm sao
®¶m b¶o hÖ thèng kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt vµ lu«n ®a ®îc hµng
ho¸ tíi ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt ®ång thêi còng tho¶
m·n nhu cÇu lîi Ých cña c¸c thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi.
QuyÕt ®Þnh vÒ kªnh Marketing trë thµnh mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh quan
träng nhÊt mµ Ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i th«ng qua. C¸c kªnh Marketing mµ
c«ng ty lùa chän sÏ cã ¶nh hëng tíi c¸c quyÕt ®Þnh Marketing kh¸c vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. V× thÕ, viÖc thêng
xuyªn nghiªn cøu ®Ó n¾m râ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi lµ
hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú c«ng ty nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Nh÷ng gi¶i
ph¸p marketing nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty Rîu
Níc Gi¶i Kh¸t Th¨ng Long qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi ” cho luËn v¨n

tèt nghiÖp cña m×nh.
* Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n
§¸nh gi¸ ®îc c¸c biÖn ph¸p Marketing cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó hoµn thiÖn hÖ
thèng kªnh ph©n phèi nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng cña c«ng
ty.
* §èi tîng nghiªn cøu cña luËn v¨n
Lµ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi t¹i c«ng ty Rîu Níc Gi¶i
Kh¸t Th¨ng Long: t×m ra c¸c mÆt m¹nh hoÆc c¸c mÆt yÕu cña c«ng ty, c¸c kiÓu

1

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kªnh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay c¸c kiÓu kªnh ho¹t ®éng cha hiÖu qu¶ cña c«ng
ty...®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ph¸t huy u ®iÓm vµ kh¾c phôc nhîc ®iÓm.

* KÕt cÊu luËn v¨n
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : Tæng quan vÒ kªnh Marketing
Ch¬ng II : Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi cña c«ng ty Rîu Níc Gi¶i Kh¸t Th¨ng Long
Ch¬ng III : Nh÷ng ®¸nh gi¸ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh
ph©n phèi cña c«ng ty Rîu Níc Gi¶i Kh¸t Th¨ng Long
LuËn v¨n ®îc hoµn thµnh cßn cã nh÷ng thiÕu sãt do em cßn thiÕu kinh
ngh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Lêi nãi ®Çu
Trong n kinh thÞ trêng hiÖn nay hÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu kh«ng
n hµng ho¸ cña nh trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng xen vµo gi÷a
ngêi tiªu dïng c¸c trung gian Marketing. Nh÷ng ngêi trung gian
Marketing nµy thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau ®Ó ®¶m o cho ho¹t ®éng
ph©n phèi ng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu ng cuèi cïng. ChÝnh v× thÕ, ®Ó mét c«ng
ty ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× Ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i lu«n
t×m mäi ph¬ng ng qu¶n lý tèt nhÊt thèng kªnh ph©n phèi cña m×nh lµm sao
®¶m o thèng kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®a ®îc hµng
ho¸ tíi ngêi tiªu dïng cuèi cïng mét c¸ch thuËn tiÖn nhÊt ®ång thêi ng tho
n nhu u lîi Ých cñac tnh viªn trong kªnh pn phèi.
Qut ®Þnh vÒ kªnh Marketing trë thµnh mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh quan
träng nhÊt mµ Ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i th«ng qua. c kªnh Marketing
ng ty lùa chän sÏ cã ¶nh hëng tíi c¸c quyÕt ®Þnh Marketing kh¸c vµ ¶nh h-
ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. thÕ, viÖc thêng
xuyªn nghn u ®Ó n¾m râ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi lµ
hÕtc cÇn thiÕt ®èi i bÊt kú c«ng tyo ht ®éng s¶n xt kinh doanh.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp em ®· a chän ®Ò tµi: Nh÷ng gi¶i
ph¸p marketing nh»m ng cao thÕ nh tranh cña ng ty Rîu
c Gi Kt Th¨ng Long qua hÖ tng kªnh pn pi ” cho luËn v¨n
tèt nghiÖp cñanh.
* Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n
§¸nh gi¸ ®îc c¸c biÖn pp Marketing cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó hoµn thiÖn hÖ
thèng kªnh ph©n phèi nh»m ng cao thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng cña c«ng
ty.
* §èi tîng nghiªn cøu cña luËn v¨n
chøc ho¹t ®éng a kªnh ph©n phèi t¹i c«ng ty Rîu Níc Gi¶i
Kh¸t Th¨ng Long: t×m ra c¸c mÆt m¹nh hoÆc c¸c mÆt u cña c«ng ty, c¸c kiÓu
1
Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh tranh công ty rượu Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh tranh công ty rượu Thăng Long - Người đăng: Xì Ke Chúa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh tranh công ty rượu Thăng Long 9 10 18