Ktl-icon-tai-lieu

giải phẫu học chi trên

Được đăng lên bởi Làm Điều Đã Hứa
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 3024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI PHẪU
VÙNG CHI
TRÊN
ThS BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU

XƯƠNG CHI TRÊN
ĐAI VAI:
XƯƠNG ĐÒN

XƯƠNG VAI

XƯƠNG CÁNH TAY

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU

XƯƠNG CHI TRÊN
1- XƯƠNG ĐÒN:
1.2- MÔ TẢ:
BỜ SAU

MẶT TRÊN

TH
ÂN

ĐẦU NGOÀI
ĐẦU CÙNG VAI

BỜ TRƯỚC

DIỆN KHỚP CÙNG VAI

ĐẦU TRONG
ĐẦU ỨC
DIỆN KHỚP ỨC
MẶT DƯỚI

ĐƯỜNG THANG

CỦ NÓN

RÃNH DƯỚI ĐÒN
ẤN DÂY CHẰNG SƯỜN ĐÒN

XƯƠNG CHI TRÊN
2- XƯƠNG VAI:
2.2- MÔ TẢ:

GÓC TRÊN
MÕM CÙNG VAI

HỐ TRÊN GAI

BỜ

I
À
O
NG

GÓC NGOÀI
Ổ CHẢO
MÕM QUẠ

BỜ TRO
NG

KHUYẾT VAI
N
Ê
TR
BỜ

GAI VAI
HỐ DƯỚI VAI
MẶT SAU

HỐ DƯỚI GAI

GÓC DƯỚI

MẶT TRƯỚC

XƯƠNG
CHI
TRÊN
3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:
CHỎM

3.2.1- ĐẦU TRÊN:
CỦ BÉ

CỦ LỚN

ĐẦU TRÊN

RÃNH GIAN CỦ

BỜ TRONG

CỔ PHẪU
THUẬT

RÃNH TK QUAY

LỒI CỦ DELTA
BỜ TRƯỚC

MẶT TRƯỚC TRONG- NGOÀI

THÂN

BỜ NG
O

ÀI

CỔ GIẢI PHẪU

ĐẦU DƯỚI

MẶT SAU

XƯƠNG CHI TRÊN
3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:

HỐ MÕM KHUỶU

3.2.2- ĐẦU DƯỚI:
MÕM TRÊN
LỒI CẦU NGOÀI
HỐ VẸT

MÕM TRÊN
LỒI CẦU TRONG
HỐ QUAY
CHỎM CON

XƯƠNG QUAY

RÒNG RỌC
XƯƠNG TRỤ

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU

XƯƠNG CHI TRÊN
3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:
3.2.3- THÂN XƯƠNG:

MẶ
RƯ
TT
NG

MẶ

O
TR

TT
RƯ

ỚC

ỚC
NG
OÀ
I

BỜ TRƯỚC

BỜ NGOÀI
MẶT SAU

BỜ TRONG

XƯƠNG CHI TRÊN

XƯƠNG CHI TRÊN
4- XƯƠNG CẲNG TAY:

RƯ
ỚC

XƯƠNG QUAY

M

T HÂ N

BỜ SAU
BỜ GIAN CỐT

THÂN

AU
TS

ẶT
SA
U

QUAY

MẶ
TRỤ

ĐẦU TRÊN

ĐẦU TRÊN

MẶ T
TRO
NG

TT

BỜ TRƯỚC
C
Ớ
RƯ
T
T

MẶ

MẶT NGOÀI

MẶ

XƯƠNG TRỤ

MÀNG GIAN CỐT

ĐẦU DƯỚI

ĐẦU DƯỚI

XƯƠNG
CHI
TRÊN
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.1- XƯƠNG QUAY:
4.1.1- ĐẦU TRÊN:
CHỎM

LỒI CỦ QUAY

RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ
CƠ DUỖI CÁC NGÓN

RÃNH CƠ DUỖI
NGÓN CÁI DÀI

MÕM TRÂM QUAY

RÃNH CƠ DUỖI
CỔ TAY QUAY
DÀI, NGẮN

XƯƠNG CHI TRÊN
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.1- XƯƠNG QUAY:
4.1.2- ĐẦU DƯỚI:
CHỎM XƯƠNG TRỤ

MÕM TRÂM QUAY

DIỆN KHỚP
XƯƠNG THUYỀN

KHUYẾT TRỤ

MÕM TRÂM TRỤ

XƯƠNG CHI TRÊN
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.2- XƯƠNG TRỤ:
MÕM KHUỶU

4.2.1- ĐẦU TRÊN:

KHUYẾT RÒNG RỌC
KHUYẾT QUAY
MÕM VẸT

LỒI CỦ TRỤ

CHỎM TRỤ

MÕM TRÂM TRỤ

XƯƠNG CHI TRÊN
5- XƯƠNG CỔ TAY:

NGUYỆT
THUYỀN

THANG

THÁP

ĐẬU

MÓC

THÊ
CẢ

XƯƠNG CHI TRÊN
6- XƯƠNG BÀN TAY:
XƯƠNG CỔ TAY

NỀN
1

XƯƠNG ĐỐT BÀN

5

4

3

CHỎM

2

ĐỐT GẦN
XƯƠNG ĐỐT NGÓN
ĐỐT GIỮA
ĐỐT XA

KHỚP VAI
DÂY CHẰNG NỐI KHỚP
DÂY CHẰNG QUẠ- MÕM CÙNG VAI
2- DÂY CHẰNG
QUẠ- CÁNH TAY

DÂY CHẰNG NGANG
CÁNH TAY

DÂY CHẰNG THANG
DÂY CHẰNG NÓN

DÂY CHẰNG VAI
NGANG TRÊN

1- DÂY CHẰNG
BAO KHỚP
(Trên- Giữa- Dưới)

KHỚP VAI
BAO KHỚP- TÚI HOẠT DỊCH:
GÂN CƠ TRÊN GAI

GÂN CƠ NHỊ ĐẦU
GÂN CƠ TRÊN GAI

TÚI HOẠT DỊCH

GÂN CƠ
DƯỚI GAI
D/C
BAO
KHỚP
...
ThS BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
GIẢI PHẪU
VÙNG CHI
TRÊN
giải phẫu học chi trên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải phẫu học chi trên - Người đăng: Làm Điều Đã Hứa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
giải phẫu học chi trên 9 10 711