Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIÊTK

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ 2 ngày 17/8/2009
Tiếng Việt: Bài :

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

I/ Mục tiêu :
- Ôn định nề nếp đầu năm .
- Phân công cán sự lớp .
- Phổ biến cách học môn Tiếng Việt .
II/ Nội dung tiết học :
- Điểm danh , sắp xếp chỗ ngồi , ổn định tổ chức .
- Nêu những yêu cầu trong học môn Tiếng Việt , các phân môn , sự
chuẩn bị , cách học từng phân môn …
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của từng em .
- Kiểm tra kiến thức cơ bản về đọc , viết 29 chữ cái để nắm bắt trình độ
nhận thức của các em .
III/ Củng cố , dặn dò :
- Ôn lại cách đọc viết 29 chữ cái một cách tổng quát để có cơ sở các em
học tốt môn Tiếng Việt .
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học hôm sau “ Các nét cơ bản ”

Toaùn :

:

TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN

A/ Muïc tieâu :
Giuùp HS :
- Nhaän bieát nhöõng vieäc thöôøng phaûi laøm trong caùc tieát hoïc toaùn 1.
-Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc trong hoïc toaùn 1.
- Giao dục tính say mê , tính cẩn thận trong học toán .
B/ Ñoà duøng hoïc taäp :
-GV : SGK– phaán maøu
-HS : SGK ––baûng con , phấn
C/ Leân lôùp :
Tg
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1’ I/ OÂn ñònh toå chöùc :
-HS chuaån bò ñd
2’ II/ Kieåm tra baøi cuõ :
- GV kieåm tra duïng cuï cuûa hs
34’ III/ Baøi môùi :
1
1/ Giôùi thieäu ghi ñeà : tröïc tieáp

2
3

7

5

5
6

10

2/ Baøi môùi :
a/ Höôùng daãn söû duïng saùch toaùn 1
- GV yeâu caàu hs laáy saùch toaùn 1
- GV hdaãn vaø giôùi thieäu :
+Sau baøi “ Tieát hoïc ñaàu tieân “ moãi tieát
hoïc coù moät phieáu , moãi phieáu thöôøng coù
phaàn baøi hoïc vaø phaàn thöïc haønh , moãi
phieáu coù nhieàu baøi taäp .
+ Caàn giöõ gìn saùch caån thaän ñuùng quy caùch
ñeå giöõ gìn saùch .
- GV hdaãn hs gaáp môû saùch ,ñaët saùch
b/ Hdaãn hs laøm quen vôùi moät soá hoaït ñoäng
hoïc taäp toaùn
-GV hdaãn hs tieáp tuïc quan saùt SGKvaø giôùi
thieäu :
+ Hoïc toaùn coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau ,
coù khi laøm vieäc vôùi que tính , caùc hình
baèng bìa , baèng goã ñeå hoïc soá , coù khi ño ñoä
daøi baèng thöôùc , coù khi laøm vieäc chung vôùi
caû lôùp, coù khi hoïc nhoùm ñeå trao ñoåi yù kieán
vaø hoïc caù nhaân laø quan troïng nhaát laø töï
laøm baøi , töï hoïc baøi , töï kieåm tra keát quaû .
*Giaûi lao : haùt taäp theå
c/ Giôùi thieäu caùc yeâu caàu caàn ñaït sau khi
hoïc toaùn:
-Hoïc toaùn lôùp 1 caùc em caàn phaûi bieát :
+ Ñeám ,ñoïc ,vieát soá , so saùnh 2 soá
+Laøm tính coäng tröø
+Bieát giaûi caùc baøi toaùn
+Bieát ño ñoä daøi , bieát thöù ngaøy , bieát xem
lòch , xem giôø ñuùng .
d/ Giôùi thieäu boä ñoà duøng hoïc toaùn :
-Gv yeâu caàu hs trình baøy boä ñoà duøng vaø
...
2
3
Thứ 2 ngày 17/8/2009
Tiếng Việt: Bài : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
I/ M ục tiêu :
- Ôn định nề nếp đầu năm .
- Phân công cán sự lớp .
- Phổ biến cách học môn Tiếng Việt .
II/ Nội dung tiết học :
- Điểm danh , sắp xếp chỗ ngồi , ổn định tổ chức .
- Nêu những yêu cầu trong học môn Tiếng Việt , các phân môn , sự
chuẩn bị , cách học từng phân môn …
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của từng em .
- Kiểm tra kiến thức cơ bản về đọc , viết 29 chữ cái để nắm bắt trình độ
nhận thức của các em .
III/ Củng cố , dặn dò :
- Ôn lại cách đọc viết 29 chữ cái một cách tổng quát để có cơ sở các em
học tốt môn Tiếng Việt .
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học hôm sau “ Các nét cơ bản ”
Toaùn : : TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN
A/ Muïc tieâu :
Giuùp HS :
- Nhaän bieát nhöõng vieäc thöôøng phaûi laøm trong caùc tieát hoïc toaùn 1.
-Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc trong hoïc toaùn 1.
- Giao dục tính say mê , tính cẩn thận trong học toán .
B/ Ñoà duøng hoïc taäp :
-GV : SGK– phaán maøu
-HS : SGK ––baûng con , phấn
C/ Leân lôùp :
Tg Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
1’
2’
34’
1
I/ OÂn ñònh toå chöùc :
II/ Kieåm tra baøi cuõ :
- GV kieåm tra duïng cuï cuûa hs
III/ Baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu ghi ñeà : tröïc tieáp
-HS chuaån bò ñd
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIÊTK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIÊTK - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIÊTK 9 10 907