Ktl-icon-tai-lieu

giáo an td 7

Được đăng lên bởi tn7255-gmail-com
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 3596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truong THCS Hoµng L©u
Ngày soạn:20/8/2012
Ngày giảng: 24/8/2012

Tiết 1

PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
I/ MỤC TIÊU :
- Giúp học sinh:
+ Học Sinh nắm được mục tiêu nội dung chương trình để rèn luyện sức khỏe .
+ Nắm được nội dung học , tuân thủ đúng nguyên tắc tập luyện .
+ Có những hiểu biết cần thiết về nguyên nhân và cách phòng chống chấn thương , bước
đầu biết tự kiểm tra mạch để theo dõi sức khỏe.
+ Biết cách thực hiện các động tác kỹ thuật và bài tập thể lực .
Biết được một số điều luật thi đấu và phương pháp tập luyện môn thể thao .
+ Giáo dục các em tình yêu thiên nhiên , yêu tổ quốc .
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN .
- Học trong lớp học.
- Giáo viên: + Giáo án.
+ Các tài liệu tham khảo.
- Học sinh: + Vệ sinh lớp học.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

NỘI DUNG

A/ Phần mở đầu :

ĐỊNH
LƯỢNG
3 – 4 phút

- Gv Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số

1/ Nhận lớp:
- S2: 7A:
7B:
7C:
2/ Bài cũ:
Không kiểm tra

B/ Phần cơ bản :

PHƯƠNG PHÁP - T Ổ CHỨC

- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết
học

36 phút

1/ MỤC TIÊU:

ở lớp 7 môn thể dục giúp các em củng cố
và phát triển kết quả học ở lớp 6 , góp
phần từng bước thực hiện mục tiêu môn
học .

Thể dục lớp 6 các em đã được học
những nội dung nào ? qua đó các
em đã áp dụng vào thực tế chưa ?

Tại sao nhà nước lại lo lắng tới sức

1

NguyÔn V¨n Trêng

Truong THCS Hoµng L©u
Biết được một số kiến thức kỹ năng cơ
bản để luyện tập và giữ gìn sức khỏe ,
nâng cao thể lực .
Góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh , tác phong nhanh nhen, kỷ luật
,thói quen tự giác tập luyện , giữ gìn vệ
sinh .
Có sự tăng tiến về thể lực , thi đạt chuẩn
về rèn luyện thân thể .
Biết vận dụng ở mức nhất định những
điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở
trường và ngoài nhà trường .
2/ CÁCH PHÒNG CHỐNG CHẤN
THƯƠNG
Khi bắt đầu buổi tập cần phải khởi động .
Nên bắt đầu tập từ động tác dễ trước .
Khi tập các đông tác khó nguy hiểm cần
có người hương dẫn

khỏe cho các em ?

- Giáo viên giới thiệu ý nghĩa việc
phòng tránh chấn thương, cần thiết
như thế nào đối với hoạt động
TDTT.

5 phút

C/ Phần kết thúc:

- Giáo viên: Nhận xét, củng cố lại
nội dung cơ bản bài học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

1/ Củng cố:
GV củng cố toàn bài .
2/ Nhận xét :
- Giáo viên nhận xét kỷ luật
- Nhận xét ưu, nhược điểm trong giờ
học.
3/ HDVN :
- Về nhà học bài .
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho tiết
sau

2

NguyÔn V¨n Trêng

Truong THCS Hoµng L©u
Ngày soạn: 20/8/2012
Ngày giảng: 25/8/2012

Tiết 2
- PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ M Ô...
Truong THCS Hoµng L©u
Ngày soạn:20/8/2012
Ngày giảng: 24/8/2012
Tiết 1
PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT
I/ MỤC TIÊU :
- Giúp học sinh:
+ Học Sinh nắm được mục tiêu nội dung chương trình để rèn luyện sức khỏe .
+ Nắm được nội dung học , tuân thủ đúng nguyên tắc tập luyện .
+ Có nhng hiểu biết cần thiết v nguyên nhân và cách phòng chng chấn thương , c
đầu biết tự kiểm tra mạch để theo dõi sức khỏe.
+ Biết cách thực hiện các động tác kỹ thuật và bài tập thể lực .
Biết được một số điều luật thi đấu và phương pháp tập luyện môn thể thao .
+ Giáo dục các em tình yêu thiên nhiên , yêu tổ quốc .
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN .
- Học trong lớp học.
- Giáo viên: + Giáo án.
+ Các tài liệu tham khảo.
- Học sinh: + Vệ sinh lớp học.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP - T Ổ CHỨC
A/ Phần mở đầu :
1/ Nhận lớp:
- S
2
: 7A:
7B:
7C:
2/ Bài cũ:
Không kiểm tra
B/ Phần cơ bản :
1/ MỤC TIÊU:
lớp 7 môn thể dục giúp các em củng cố
và phát triển kết quả học ở lớp 6 , góp
phần từng bước thực hiện mục tiêu môn
học .
3 – 4 phút
36 phút
- Gv Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết
học
Thể dục lớp 6 các em đã được học
những nội dung nào ? qua đó các
em đã áp dụng vào thực tế chưa ?
Tại sao nhà nước lại lo lắng tới sức
NguyÔn V¨n Trêng
1
giáo an td 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo an td 7 - Người đăng: tn7255-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
giáo an td 7 9 10 223