Ktl-icon-tai-lieu

Giao dịch trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng hai
giao dÞch trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. Chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i
Giao dÞch trong th−¬ng m¹i lµ c¸c ho¹t ®éng, c¸c thao t¸c cô thÓ
nh»m trùc tiÕp hoÆc trî gióp t¹o nªn gi¸ trÞ gia t¨ng. Tr−íc khi nghiªn
cøu c¸c giao dÞch trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chóng ta h·y lµm quen víi
kh¸i niÖm vÒ chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i vµ c¸c thµnh phÇn cña chuçi gi¸
trÞ th−¬ng m¹i trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
1. Chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i
Khi mét ng−êi tiªu dïng mua hµng ho¸ ë mét cöa hµng, ®ã chØ lµ
b−íc cuèi cïng cña mét qu¸ tr×nh phøc t¹p b¾t ®Çu viÖc t¹o ra hµng ho¸
®ã. T¹i mçi b−íc trong qu¸ tr×nh nµy, mét l−îng gi¸ trÞ nµo ®ã sÏ ®−îc
t¹o lËp vµ bæ sung. Gi¸ trÞ ®ã cã thÓ tõ qu¸ tr×nh tinh chÕ nguyªn liÖu,
chia nhá nã ®Õn kÝch th−íc vµ h×nh d¸ng phï hîp, vËn chuyÓn ®Õn n¬i
chÕ biÕn, chÕ biÕn vµ b¸n cho ng−êi tiªu dïng cuèi cïng. §«i khi chóng
ta coi qu¸ tr×nh kÓ trªn lµ “chuçi gi¸ trÞ” cho s¶n phÈm - chuçi gi¸ trÞ gia
t¨ng trong viÖc t¹o nªn vµ ph©n phèi s¶n phÈm.
MÆc dï ý t−ëng vÒ chuçi gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc thÓ hiÖn râ nhÊt qua vÝ
dô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét s¶n phÈm, chóng ta vÉn cã thÓ sö dông ý
t−ëng ®ã ®Ó m« t¶ nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, bao gåm nhiÒu
thµnh phÇn nhá t¸ch biÖt cña c¶ chuçi réng lín võa m« t¶. ThÝ dô,
chóng ta cã thÓ quan s¸t chuçi gi¸ trÞ trong mét cöa hµng b¸n lÎ, bao
gåm viÖc lùa chän hµng ho¸, mua hµng ho¸ ®ã tõ c¸c nhµ b¸n bu«n hoÆc
nhµ s¶n xuÊt, tr−ng bµy hµng ho¸ cho hÊp dÉn, qu¶ng c¸o ®Ó thu hót
ng−êi mua, gióp kh¸ch hµng lùa chän mÆt hµng, thanh to¸n tiÒn hµng
vµ ph©n phèi hµng tíi ng−êi tiªu dïng. Mçi m¾t xÝch trong chuçi kÓ trªn
®Òu quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Khi mét m¾t xÝch bÊt kú bÞ ph¸
vì, toµn thÓ sÏ bÞ t¸c ®éng.
Chóng ta sÏ xem xÐt viÖc triÓn khai mét hÖ thèng cho th−¬ng m¹i
®iÖn tö trªn gãc ®é chuçi gi¸ trÞ cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. Mét phÇn,
chuçi gi¸ trÞ liªn quan víi nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n (vÝ dô:
b¸n s¸ch), mét phÇn kh¸c sÏ thÓ hiÖn râ khi xem xÐt chuçi gi¸ trÞ chØ
®Æc tr−ng cho kinh doanh trùc tuyÕn. HiÓu c¸c vÊn ®Ò nµy vµ lµm cho

32

chóng t−¬ng thÝch víi nhau lµ mét phÇn rÊt quan träng ®èi víi kinh
doanh cã hiÖu qu¶ trªn m¹ng.
ë ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt mét chuçi gi¸ trÞ mang tÝnh chÊt tæng
qu¸t cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö, ®−îc m« t¶ qua h×nh 4:

H×nh 4. Chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i.
Chuçi gi¸ trÞ nµy tËp trung vµo mèi t−¬ng t¸c gi÷a doanh nghiÖp víi
kh¸ch hµng. C¸c chi tiÕt lµ kh«ng gièng nhau ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
kh¸c nhau, nh−ng cã thÓ thÊy, ®©y lµ c¸ch tiÕp cËn tæng qu¸t, cã hiÖu
qu¶ trong viÖc x©y ...
32
Ch−¬ng hai
giao dÞch trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. Chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i
Giao dÞch trong th−¬ng m¹i c¸c ho¹t ®éng, c¸c thao t¸c thÓ
nh»m trùc tiÕp hoÆc trî gióp t¹o nªn gi¸ trÞ gia t¨ng. Tr−íc khi nghiªn
cøu c¸c giao dÞch trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chóng ta h·y lµm quen víi
kh¸i niÖm chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i c¸c thµnh phÇn cña chuçi gi¸
trÞ th−¬ng m¹i trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
1. Chuçi gi¸ trÞ th−¬ng m¹i
Khi mét ng−êi tiªu dïng mua hµng ho¸ ë mét cöa hµng, ®ã chØ
b−íc cuèi cïng cña mét qu¸ tr×nh phøc t¹p b¾t ®Çu viÖc t¹o ra hµng h
®ã. T¹i mçi b−íc trong qu¸ tr×nh nµy, mét lîng gi¸ trÞ nµo ®ã ®−îc
t¹o lËp sung. Gi¸ trÞ ®ã thÓ qu¸ tr×nh tinh chÕ nguyªn liÖu,
chia nhá ®Õn kÝch th−íc h×nh ng phï p, vËn chuyÓn ®Õn n¬i
chÕ biÕn, chÕ biÕn vµ b¸n cho ng−êi tiªu dïng cuèi cïng. §«i khi chóng
ta coi qu¸ tr×nh kÓ trªn lµ “chuçi gi¸ trÞ” cho s¶n phÈm - chuçi gi¸ trÞ gia
t¨ng trong viÖc t¹o nªn vµ ph©n phèi s¶n phÈm.
MÆc dï ý tëng vÒ chuçi gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc thÓ hiÖn râ nhÊt qua vÝ
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét s¶n phÈm, chóng ta vÉn thÓ dông ý
t−ëng ®ã ®Ó m« t¶ nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, bao gåm nhiÒu
thµnh phÇn nhá t¸ch biÖt cña chuçi réng lín võa t¶. ThÝ dô,
chóng ta cã tquan t chuçi gi¸ trÞ trong mét cöa hµng b¸n lÎ, bao
gåm viÖc lùa chän hµng ho¸, mua hµng ho¸ ®ã tõ c¸c nhµ b¸n bu«n hoÆc
nhµ s¶n xuÊt, tr−ng bµy hµng ho¸ cho hÊp n, qu¶ng c¸o ®Ó thu hót
ng−êi mua, gióp kh¸ch hµng lùa chän mÆt hµng, thanh to¸n tiÒn hµng
vµ ph©n phèi hµng tíi ng−êi tiªu dïng. Mçi m¾t xÝch trong chuçi kÓ trªn
®Òu quan träng ®èi i doanh nghiÖp. Khi mét m¾t xÝch bÊt p
vì, toµn thÓ sÏ bÞ t¸c ®éng.
Chóng ta sÏ xem xÐt viÖc triÓn khai mét thèng cho th−¬ng m¹i
®iÖn trªn gãc ®é chuçi gi¸ trÞ cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. t phÇn,
chuçi gi¸ trÞ liªn quan víi nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh b¶n (vÝ dô:
b¸n s¸ch), mét phÇn kh¸c sÏ thÓ hiÖn khi xem xÐt chuçi gi¸ trÞ chØ
®Æc tr−ng cho kinh doanh trùc tuyÕn. HiÓu c¸c vÊn ®Ò nµy lµm cho
Giao dịch trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao dịch trong thương mại điện tử - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giao dịch trong thương mại điện tử 9 10 467