Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục học

Được đăng lên bởi nhphuong07
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2511 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC
Phần 1. Giáo dục học là một khoa học
1.1. Giáo dục học là một hiện tượng xã hội đặc biệt
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục học
1.2.1. Đối tượng của giáo dục học
1.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục học

1.3. Hệ thống các khái niệm, phạm trù cơ bản của giáo dục học
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Giáo dục học (theo nghĩa rộng)
Giáo dục học (theo nghĩa hẹp)
Giáo dưỡng
Dạy học
Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục cộng đồng
Công nghệ dạy học

1.4. Các phương pháp nghiên cứu giáo dục học
1.5. Đặc trưng, xu thế phát triển của giáo dục học hiện nay
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Dự báo về những thay đổi có liên quan đến giáo dục
Giáo dục cho thế kỷ XXI
Đặc trưng, xu thế phát triển giáo dục ở các nước công nghiệp phát triển
Đặc trưng, xu thế phát triển giáo dục ở các nước đang phát triển
Giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ XXI

Phần 2. Sự phát triển các tư tưởng giáo dục
2.1. Đặc điểm của tư tưởng giáo dục thời cổ đại
2.2. Tư tưởng giáo dục của các nhà nhân văn chủ nghĩa
2.3. Tư tưởng giáo dục của các nhà XHCN không tưởng
2.4. Tư tưởng giáo dục của C.Mác, F.Ănghen và V.I. Lênin
2.5. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh
Phần 3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách
3.1. Sự phát triển nhân cách của con người
3.1.1. Khái niệm con người, nhân cách trong giáo dục học
• Khái niệm con người
• Khái niệm nhân cách
3.1.2. Khái niệm về sự hình thành và phát triển nhân cách

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành về phát triển nhân cách
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Vai trò di truyền
Vai trò của môi trường
Vai trò của giáo dục
Vai trò của hoạt động cá nhân

3.3. Các giai đoạn phát triển nhân cách
3.3.1. Sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em trước tuổi học trường phổ thông
3.3.2. Sự phát triển nhân cách của học sinh PTCS
3.3.3. Sự phát triển nhân cách của học sinh PTTH

Phần 4. Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục
Giáo dục học – Trang 1

4.1. Phạm trù mục đích giáo dục
4.1.1. Mục đích giáo dục
4.1.2. Mục tiêu giáo dục

4.2. Mục đích của hệ thống giáo dục Việt Nam
4.2.1. Những cơ sở của mục đích giáo dục
4.2.2. Mục đích của giáo dục tổng quát
4.2.3. Mục tiêu giáo dục của cấp học, ngành học

4.3. Hệ thống giáo dục quốc dân
4.4. Các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường
4.5. Về công tác quản lý giáo dục
4.6. Các con đường giáo dục cơ bản
4.6.1. Khái niệm về con đường giáo dục
4.6.2. Các con đường giáo dục cơ bản
• Dạy học
• Tổ chức lao động xã hội
• Tổ chức hoạt động xã hội
• Hoạt động tập th...
Giáo dục học Trang 1
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC
Phần 1. Giáo dục học là một khoa học
1.1. Giáo dục học là một hiện tượng xã hội đặc biệt
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của giáo dục học
1.2.1. Đối tượng của giáo dục học
1.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục học
1.3. Hệ thống các khái niệm, phạm trù cơ bản của giáo dục học
1.3.1. Giáo dục học (theo nghĩa rộng)
1.3.2. Giáo dục học (theo nghĩa hẹp)
1.3.3. Giáo dưỡng
1.3.4. Dạy học
1.3.5. Giáo dục hướng nghiệp
1.3.6. Giáo dục cộng đồng
1.3.7. ng nghệ dạy học
1.4. Các phương pháp nghiên cứu giáo dục học
1.5. Đặc trưng, xu thế phát triển của giáo dục học hiện nay
1.5.1. Dự báo về những thay đổi có liên quan đến giáo dục
1.5.2. Giáo dục cho thế kỷ XXI
1.5.3. Đặc trưng, xu thế phát triển giáo dục ở các nước công nghiệp phát triển
1.5.4. Đặc trưng, xu thế phát triển giáo dục ở các nước đang phát triển
1.5.5. Giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ XXI
Phần 2. Sự phát triển các tư tưởng giáo dục
2.1. Đặc điểm của tư tưởng giáo dục thời cổ đại
2.2. Tư tưởng giáo dục của các nhà nhân văn chủ nghĩa
2.3. Tư tưởng giáo dục của các nhà XHCN không tưởng
2.4. Tư tưởng giáo dục của C.Mác, F.Ănghen và V.I. Lênin
2.5. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh
Phần 3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách
3.1. Sự phát triển nhân cách của con người
3.1.1. Khái niệm con người, nhân cách trong giáo dục học
Khái niệm con người
Khái niệm nhân cách
3.1.2. Khái niệm về sự hình thành và phát triển nhân cách
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành về phát triển nhân cách
3.2.1. Vai trò di truyền
3.2.2. Vai trò của môi trường
3.2.3. Vai trò của giáo dục
3.2.4. Vai trò của hoạt động cá nhân
3.3. Các giai đoạn phát triển nhân cách
3.3.1. Sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em trước tuổi học trường phổ thông
3.3.2. Sự phát triển nhân cách của học sinh PTCS
3.3.3. Sự phát triển nhân cách của học sinh PTTH
Phần 4. Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục
Giáo dục học - Trang 2
Giáo dục học - Người đăng: nhphuong07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo dục học 9 10 296