Ktl-icon-tai-lieu

giao tiếp srf05 với atmega 8

Được đăng lên bởi songokukx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

2

3

4

VCC

COJ2
J2

PIJ201 PIJ20 PIJ203 PIJ204 PIJ205

A

GND

ECHO
TRIGER
NC

VCC

NLECHONLTRIGERNLNC

COC1
C1
PIC101 PIC102

Y1

GND

2

B

PIY10 COY1
PIY102

1

22pF

40
39
PIIC1039
38
PIIC1038
37
PIIC1037
36
PIIC1036
35
PIIC1035
34
PIIC1034
33
PIIC1033
32
PIIC1032
31
PIIC1031
30
PIIC1030
29
PIIC1029
28
PIIC1028
27
PIIC1027
26
PIIC1026
25
PIIC1025
24
PIIC1024
23
PIIC1023
22
PIIC1022
21
PIIC1021
PIIC1040

COVR1
VR1
10K

PIVR101

GND
VCC

PIVR102

PIVR103
VCC
GND
VCC
NLD7
D7
NLD6
D6
NLD5
D5
NLD4
D4

GND

D4
D5
D6
D7
VCC
GND

COP2
P2
1
VSS
2
PIP202 VDD
3
PIP203 V0
4
PIP204 RS
5
PIP205 R/W
6
PIP206 E
7
PIP207 D0
8
PIP208 D1
9
PIP209 D2
10
PIP2010 D3
11
PIP2011 D4
12
PIP2012 D5
13
PIP2013 D6
14
PIP2014 D7
15
PIP2015 A
16
PIP2016 K
PIP201

A

LCD

COIC1
IC1
TRIGERPIIC101
1
PB0/XCK/TO
PA0/ADC0
ECHO PIIC102
2
PB1/T1
PA1/ADC1
3
PIIC103 PB2/INT2/AIN0 PA2/ADC2
4
PIIC104 PB3/OC0/AIN1 PA3/ADC3
5
PIIC105 PB4/SS
PA4/ADC4
6
PIIC106 PB5/MOSI
PA5/ADC5
7
PIIC107 PB6/MISO
PA6/ADC6
8
PIIC108 PB7/SCK
PA7/ADC7
NLRESET
RESET PIIC109
9
RESET
AREF
NLVCC
VCC PIIC1010
10
VCC
GND
NLGND
GND PIIC1011
11
GND
AVCC
XTAL2 PIIC1012
12
XTAL2
TOSC2/PD7
XTAL1 PIIC1013
13
XTAL1
TOSC1/PC6
14
PIIC1014 PD0/RXD
TDI/PC5
15
PIIC1015 PD1/TXD
TDO/PC4
16
PIIC1016 PD2/INT0
TMS/PC3
17
PIIC1017 PD3/INT1
TCK/PC2
18
PIIC1018 PD4/OCB1
SDA/PC1
19
PIIC1019 PD5/OCA1
SCL/PC0
20
PIIC1020 PD6/ICP1
OC2/PD7
NLXTAL1
XTAL1
NLXTAL2
XTAL2
ATMEL 16L

1
2
3
4
5

SRF05

B

COC2
C2
PIC201 PIC202

22pF

VCC

C

VCC
PIR401

PIR402

1PIU201

VIN

VOUT

3
2
1

COC4
C4

PIU202

3

PIU203

PIC301
PIC302

PIR502
COR5
R5
1K

COC3
C3

PIR501
PID102

2

PIC401
PIC402

GND

10K

PI 103 PI 102 PI 10

GND

COSW1
SW1
1
3
PISW103
SW
PISW101

2
4
PISW104
PISW102

PID101

COR3
R3
10K
PIR301 ECHO

PID202

PID302

PIR602
COR6
R6
10K

COD1
D1

P1
COP1
GND

GND

VCC

COD2
D2

COD3
D3

PID201

PID301

PIR702

PIR802

COR7
R7
10K

COR8
R8
10K

PIR701

PIR801

VCC

VCC

Title

D

Size

D
Number

Revision

A
Date:
File:
1

C

RESET

PIR601

LM7805
GND

PIR302

COR2
R2
10K
PIR201 TRIGER

U2
COU2

COR4
R4
GND

PIR202

2

3

5/5/2014
C:\Users\..\SRF05.SchDoc

Sheet of
Drawn By:
4

COC2

COP2

PAP2016 PAP2015 PAP2014 PAP2013 PAP2012 PAP2011 PAP2010 PAP209 PAP208 PAP207 PAP206 PAP205 PAP204 PAP203 PAP202 PAP201

COC1

PAC202
PAC201

PAIC1040 PAIC1039 PAIC1038 PAIC1037 PAIC1036 PAIC1035 PAIC1034 PAIC103 PAIC1032 PAIC1031 PAIC1030 PAIC1029 PAIC1028 PAIC1027 PAIC1026 PAIC1025 PAIC1024 PAIC1023 PAIC102 PAIC1021

PAY102

PAY101

COY1

PAC102

PAC101
...
1
1
2
2
3
3
4
4
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
A
Date: 5/5/2014 Sheet of
File: C:\Users\..\SRF05.SchDoc Drawn By:
10K
R2
10K
R3
10K
R4
1K
R5
10K
R6
10K
R7
10K
R8
VIN
1
GND
2
VOUT
3
U2
LM7805
GND
C4
GND
VCC
GND
1
2
3
P1
GND
C3
VCC
VCC VCC
TRIGER ECHO
1 2
3 4
SW1
SW
RESET
GND
12
Y1
XTAL1
XTAL2
GND
VCC
VCC
GND
1
2
3
4
5
J2
SRF05
VCC
ECHO
TRIGER
NC
GND
D1
D2 D3
D4
D5
D6
D7
VCC
GND
VSS
1
VDD
2
V0
3
RS
4
R/W
5
E
6
D0
7
D1
8
D2
9
D3
10
D4
11
D5
12
D6
13
D7
14
A
15
K
16
LCD
P2
VR1
10K
PB0/XCK/TO
1
PB1/T1
2
PB2/INT2/AIN0
3
PB3/OC0/AIN1
4
PB4/SS
5
PB5/MOSI
6
PB6/MISO
7
PB7/SCK
8
RESET
9
VCC
10
GND
11
XTAL2
12
XTAL1
13
PD0/RXD
14
PD1/TXD
15
PD2/INT0
16
PD3/INT1
17
PD4/OCB1
18
PD5/OCA1
19
PD6/ICP1
20
OC2/PD7
21
SCL/PC0
22
SDA/PC1
23
TCK/PC2
24
TMS/PC3
25
TDO/PC4
26
TDI/PC5
27
TOSC1/PC6
28
TOSC2/PD7
29
AVCC
30
GND
31
AREF
32
PA7/ADC7
33
PA6/ADC6
34
PA5/ADC5
35
PA4/ADC4
36
PA3/ADC3
37
PA2/ADC2
38
PA1/ADC1
39
PA0/ADC0
40
IC1
ATMEL 16L
VCC
GND
VCC
VCC
VCC
RESET
XTAL1
XTAL2
GND
GND
D4
D5
D6
D7
TRIGER
ECHO
C1
22pF
C2
22pF
PIC101 PIC102
COC1
PIC201 PIC202
COC2
PIC301
PIC302
COC3
PIC401
PIC402
COC4
PID101PID102
COD1
PID201
PID202
COD2
PID301
PID302
COD3
PIIC101
PIIC102
PIIC103
PIIC104
PIIC105
PIIC106
PIIC107
PIIC108
PIIC109
PIIC1010
PIIC1011
PIIC1012
PIIC1013
PIIC1014
PIIC1015
PIIC1016
PIIC1017
PIIC1018
PIIC1019
PIIC1020 PIIC1021
PIIC1022
PIIC1023
PIIC1024
PIIC1025
PIIC1026
PIIC1027
PIIC1028
PIIC1029
PIIC1030
PIIC1031
PIIC1032
PIIC1033
PIIC1034
PIIC1035
PIIC1036
PIIC1037
PIIC1038
PIIC1039
PIIC1040
COIC1
PIJ201 PIJ202 PIJ203 PIJ204 PIJ205
COJ2
PIP101PIP102PIP103
COP1
PIP201
PIP202
PIP203
PIP204
PIP205
PIP206
PIP207
PIP208
PIP209
PIP2010
PIP2011
PIP2012
PIP2013
PIP2014
PIP2015
PIP2016
COP2
PIR201
PIR202
COR2
PIR301
PIR302
COR3
PIR401 PIR402
COR4
PIR501
PIR502
COR5
PIR601
PIR602
COR6
PIR701
PIR702
COR7
PIR801
PIR802
COR8
PISW101 PISW102
PISW103 PISW104
COSW1
PIU201
PIU202
PIU203
COU2
PIVR101
PIVR102
PIVR103
COVR1
PIY101
PIY102
COY1
PIIC1026
PIP2011
NLD4
PIIC1027
PIP2012
NLD5
PIIC1028
PIP2013
NLD6
PIIC1029
PIP2014
NLD7
PID302
PIIC102
PIJ202
PIR301
NLECHO
PIC101
PIC201
PIC302
PIC402
PID102
PIIC1011
PIIC1031
PIJ205
PIP102PIP103
PIP201
PIP2016
PISW101
PISW103
PIU202
PIVR103
NLGND
PIR402 PIU201
PIP2010
PIP209
PIP208
PIP207
PIP206
PIP205
PIP204
PIP203
PIVR102
PIIC1040
PIIC1039
PIIC1038
PIIC1037
PIIC1036
PIIC1035
PIIC1034
PIIC1033
PIIC1025
PIIC1024
PIIC1023
PIIC1022
PIIC1021PIIC1020
PIIC1019
PIIC1018
PIIC1017
PIIC1016
PIIC1015
PIIC1014
PIIC108
PIIC107
PIIC106
PIIC105
PIIC104
PIIC103
PID301
PIR802
PID201
PIR702
PID101
PIR501
PIC401
PIP101
PIR401
PIJ204
NLNC
PIIC109
PIR602
PISW102
PISW104
NLRESET
PID202
PIIC101
PIJ203
PIR201
NLTRIGER
PIC301
PIIC1010
PIIC1030
PIIC1032
PIJ201
PIP202
PIP2015
PIR202 PIR302
PIR502
PIR601
PIR701 PIR801
PIU203
PIVR101
NLVCC
PIC102
PIIC1013
PIY101
NLXTAL1
PIC202
PIIC1012
PIY102
NLXTAL2
giao tiếp srf05 với atmega 8 - Trang 2
giao tiếp srf05 với atmega 8 - Người đăng: songokukx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
giao tiếp srf05 với atmega 8 9 10 289