Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghê kim loại

Được đăng lên bởi Trường Vũ
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: CÔNG NGHỆ ĐÚC
CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN
XUẤT ĐÚC
1.1 Định nghĩa
Đúc là quá trình điền đầy kim loại ở thể lỏng vào lòng khuôn đúc có hình dạng kích
thước định sẵn. Sau khi kim loại đông đặc ta thu được sản phẩm tương ứng với lòng
khuôn. Sản phẩm đó gọi là vật đúc.
Nếu đem vật đúc gia công như gia công cắt gọt gọi là phôi đúc.
1.2 Đặc điểm
Mọi vật liệu như : gang, thép,hợp kim màu, vật liệu phi kim khi nấu chảy, đều đúc
được
Tạo ra vật đúc có kết cấu phức tạp
Có khối lượng lớn mà các phương pháp giacông phôi khác không thực hiện được
Nhược điểm:
Do quá trình kết tinh từ thể lỏng nên trong vật đúc dễ tồn tại các dạng rỗ co, rỗ khí,
nứt, lẫn tạp chất.
Khi đúc trong khuôn cát, độ chính xác về kích thước và độ bóng thấp.
Tiêu hao một phần không nhỏ kim loại cho hệ thống rót, đậu ngót và cho các đại
lượng khác (lượng dư, độ xiên
1.3 Phân loại các phương pháp đúc
Phương pháp sản xuất đúc được phân loại tuỳ thuộc vào loại khuôn mẫu, phương
pháp làm khuôn .vv…
Tuỳ thuộc vào loại khuôn đúc người ta phân ra làm hai loại:
Đúc trong khuôn cát
Đúc đặc biệt
- Đúc trong khuôn cát:
Khuôn cát là loại khuôn đúc một lần (chỉ rót một lần rồi phá khuôn).vật đúc tạo hình
trong khuôn cát có độ chính xác thấp độ bóng bề mặt kém lượng dư gia công
lớn.Nhưng khuôn cát tạo ra vật đúc có kết cấu phức tạp, khối lượng lớn.
- Đúc đặc biệt:
Ngoài khuôn cát , các dạng đúc trong khuôn đúc (kim loại ,vỏ mỏng …) được gộp
chung là đúc đặc biệt .
Đúc đặc biệt, do tính riêng từng loại cho ta sản phẩm chất lượng cao hơn ,độ chính
xác ,độ bóng cao hơn vật đúc trong khuôn cát.
1.4. Sơ đồ sản xuất đúc bằng khuôn cát

Hỗn hợp
làm khuôn

Mấu
đúc

Hộp
lõi

Hỗn
hợp làm

Làm khuôn

Làm lõi

Sấy khuôn

Sấy lõi

Nhiên
liệu

Lò đúc

Nguyên liệu
kim loại

Nấu kim

Biến tính

Khuôn khô

Khuôn tươi

Lắp ráp khuôn, lõi
Rót khuôn
Phá khuôn, lõi
Làm sạch vật
đúc
Kiểm tra

Phế phẩm

Thành phẩm

Hình 1.1. Sơ đồ sản xuất đúc bằng cát
1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng vật đúc
* Chất lượng vật đúc
+ Độ chính xác hình dạng và kích thước
+ Độ nhẵn bóng bề mặt
+ Tính chất kim loại
* Nhân tố ảnh hưởng
-Hợp kim đúc:
-Loại khuôn đúc và phương pháp đúc
-Anh hưởng của công nghệ đúc .
1.6 Nguyên lý thiết kế kết cấu vật đúc.
a. Khái niệm :
Vật đúc là dạng sản phẩm hình thành từ hợp kim lỏng trong lòng khuôn. Sự hình thành
đó chịu ảnh hưởng lớn kết cấu vật đúc.

b. Yêu cầu của một kết cấu kim loại
- Bảo quản quy trình công nghệ làm khuôn đơn giản, thuận tiện.
- Để xác định vị trí lòng khuôn trong khuôn...
PHN I: CÔNG NGH ĐÚC
CHƯƠNG I
KHÁI NIM V QUÁ TRÌNH SN
XUT ĐÚC
1.1 Định nghĩa
Đúc quá trình đin đầy kim loi th lng vào lòng khuôn đúc hình dng kích
thước định sn. Sau khi kim loi đông đặc ta thu đưc sn phm tương ng vi lòng
khuôn. Sn phm đó gi là vt đúc.
Nếu đem vt đúc gia công như gia công ct gt gi là phôi đúc.
1.2 Đặc đim
Mi vt liu như : gang, thép,hp kim màu, vt liu phi kim khi nu chy, đu đúc
được
To ra vt đúc có kết cu phc tp
Có khi lưng ln mà các phương pháp giacông phôi khác không thc hin được
Nhược đim:
Do quá trình kết tinh t th lng nên trong vt đúc d tn ti các dng r co, r khí,
nt, ln tp cht.
Khi đúc trong khuôn cát, độ chính xác v kích thước và độ bóng thp.
Tiêu hao mt phn không nh kim loi cho h thng rót, đậu ngót cho các đại
lượng khác (lưng dư, độ xiên
1.3 Phân loi các phương pháp đúc
Phương pháp sn xut đúc được phân loi tu thuc vào loi khuôn mu, phương
pháp làm khuôn .vv…
Tu thuc vào loi khuôn đúc người ta phân ra làm hai loi:
Đúc trong khuôn cát
Đúc đặc bit
- Đúc trong khuôn cát:
Khuôn cát loi khuôn đúc mt ln (ch rót mt ln ri phá khuôn).vt đúc to hình
trong khuôn cát có đ chính xác thp độ bóng b mt kém lượng dư gia công
ln.Nhưng khuôn cát to ra vt đúc có kết cu phc tp, khi lượng ln.
- Đúc đặc bit:
Ngoài khuôn cát , các dng đúc trong khuôn đúc (kim loi ,v mng …) được gp
chung là đúc đặc bit .
Đúc đặc bit, do tính riêng tng loi cho ta sn phm cht lượng cao hơn ,độ chính
xác ,độ bóng cao hơn vt đúc trong khuôn cát.
1.4. Sơ đồ sn xut đúc bng khuôn cát
Giáo trình công nghê kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghê kim loại - Người đăng: Trường Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình công nghê kim loại 9 10 307