Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi huynhnguyenthuy547-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁCH THAM KHẢO
VÀ TRÍCH DẪN MỘT BÀI VIẾT KHOA HỌC CHO TẠP CHÍ
QUẢN LÝ KINH TẾ
(Tài liệu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – CIEM)
I. Giới thiệu
Cách thức đưa tham khảo đúng và chính xác giúp chúng ta tránh được việc đạo văn
và đảm bảo rằng độc giả có thể tìm nguồn tư liệu dễ dàng và chính xác, bảo đảm tính kế
thừa trong nghiên cứu và trung thực trong khoa học. Cách tham khảo cũng cung cấp
những ý kiến ủng hộ cho luận điểm và kết luận cá nhân. Để viết một nghiên cứu khoa học
tốt, chúng ta gần như luôn phải chỉ ra, tổng hợp và xây dựng trên ý tưởng của (những)
người khác.
Nhiều người nghĩ rằng việc đưa tham khảo chỉ cần thiết khi sao chép (trích dẫn)
những từ ngữ một cách trực tiếp. Việc hiểu sai này dẫn đến tình trạng đạo văn. Việc đưa
tham khảo gồm 2 bộ phần cần phải xem xét, đó là:
– Danh mục tài liệu tham khảo
– Trích dẫn (trong bài viết)
Mối liên hệ giữa danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn là danh mục tài liệu tham
khảo bao gồm toàn bộ các chi tiết về ấn phẩm mà chúng ta đã trích dẫn trong bài viết.
Ghi trích dẫn chỉ bao gồm các ẩn phẩm đã được trích dẫn .
II. Cách viết phần Tài liệu tham khảo
Ở cuối bài viết, sang một trang mới, nên có một mục Danh mục tài liệu tham khảo tại
đó chúng ta liệt kê tất cả các ấn phẩm đã được trích dẫn trong bài viết (Chú giải dưới
trang viết không nên dùng thường xuyên, chú giải chỉ được sử dụng để bao gồm những
thông tin và giải thích bổ sung không được liệt kê trong bài viết (ví dụ một kiểm chứng,
nhận xét hoặc đánh giá)). Hình thức cơ bản đưa tham khảo một cuốn sách là:
Tên, họ tác giả (năm xuất bản), tiêu đề sách (in nghiêng), tên cơ quan/tổ chức, Nhà
xuất bản, địa điểm xuất bản, thời gian (ngày tháng) xuất bản (xem phần sau).
Một số qui định đưa tham khảo
1. Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giá.
McCarty, A., chứ không phải Adam, M.
2. Tác giả viết sách một mình được đặt trước tác giả cùng tên viết cùng người khác, ví
dụ như:
Kaufman, J.R. (1978)...
2
Kaufman, J.R. and Wrong, D.F. (l978)...
3. Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời
gian, ví dụ:
Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)...
Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)...
4. Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm. Các chữ
cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự
abc..theo tên bài viết, ví dụ như:
Smith, A. (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...
Smith, A. (l983b), Sustainable Agriculture, ...
5. Các...
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁCH THAM KHẢO
VÀ TRÍCH DẪN MỘT BÀI VIẾT KHOA HỌC CHO TẠP CHÍ
QUẢN LÝ KINH TẾ
(Tài liệu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương – CIEM)
I. Giới thiệu
Cách thức đưa tham khảo đúng và chính xác giúp chúng ta tránh được việc đạo văn
và đảm bảo rằng độc giả có thể tìm nguồn tư liệu dễ dàng và chính xác, bảo đảm tính kế
thừa trong nghiên cứu và trung thực trong khoa học. Cách tham khảo cũng cung cấp
những ý kiến ủng hộ cho luận điểm và kết luận cá nhân. Để viết một nghiên cứu khoa học
tốt, chúng ta gần như luôn phải chỉ ra, tổng hợp và xây dựng trên ý tưởng của (những)
người khác.
Nhiều người nghĩ rằng việc đưa tham khảo chỉ cần thiết khi sao chép (trích dẫn)
những từ ngữ một cách trực tiếp. Việc hiểu sai này dẫn đến tình trạng đạo văn. Việc đưa
tham khảo gồm 2 bộ phần cần phải xem xét, đó là:
– Danh mục tài liệu tham khảo
– Trích dẫn (trong bài viết)
Mối liên hệ giữa danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn là danh mục tài liệu tham
khảo bao gồm toàn bộ các chi tiết về ấn phẩm mà chúng ta đã trích dẫn trong bài viết.
Ghi trích dẫn chỉ bao gồm các ẩn phẩm đã được trích dẫn .
II. Cách viết phần Tài liệu tham khảo
Ở cuối bài viết, sang một trang mới, nên có một mục Danh mục tài liệu tham khảo tại
đó chúng ta liệt kê tất cả các ấn phẩm đã được trích dẫn trong bài viết (Chú giải dưới
trang viết không nên dùng thường xuyên, chú giải chỉ được sử dụng để bao gồm những
thông tin và giải thích bổ sung không được liệt kê trong bài viết (ví dụ một kiểm chứng,
nhận xét hoặc đánh giá)). Hình thức cơ bản đưa tham khảo một cuốn sách là:
Tên, họ tác giả (năm xuất bản), tiêu đề sách (in nghiêng), tên cơ quan/tổ chức, Nhà
xuất bản, địa điểm xuất bản, thời gian (ngày tháng) xuất bản (xem phần sau).
Một số qui định đưa tham khảo
1. Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giá.
McCarty, A., chứ không phải Adam, M.
2. Tác giả viết sách một mình được đặt trước tác giả cùng tên viết cùng người khác, ví
dụ như:
Kaufman, J.R. (1978)...
2
Kaufman, J.R. and Wrong, D.F. (l978)...
3. Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời
gian, ví dụ:
Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)...
Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)...
4. Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm. Các chữ
cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự
abc..theo tên bài viết, ví dụ như:
Smith, A. (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...
Smith, A. (l983b), Sustainable Agriculture, ...
5. Các tài liệu của các tác giả khác có họ tên giống nhau được sắp xếp theo thứ tự abc
của tên viết tắt đầu tiên, ví dụ như:
Eliot, A.L. (l983)...
Eliot, G.E. (l980)...
6. Toàn bộ các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết “cùng các tác
giả khác” trong danh mục tham khảo
7. Các mục tham khảo được sắp thẳng hàng bên trái và được cách trống (ví dụ có mỗi
Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Người đăng: huynhnguyenthuy547-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo trình quản trị doanh nghiệp 9 10 850