Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

Được đăng lên bởi Jackie Dinh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT
ĐỨC

•

Lịch sử hình thành:

Tiền thân của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE là Nhà máy Ống
thép Việt Đức trực thuộc Công ty Thép và Vật tư Công nghiệp SIMCO. Ngày
25/12/2002, Nhà máy Ống thép Việt Đức (VGPIPE) được xây dựng trên diện tích
8,2 ha tại khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, t ỉnh Vĩnh Phúc, v ới 6
dây chuyền sản xuất ống thép đen và 01 dây chuyền sản xu ất ống thép m ạ
theo công nghệ hiện đại của Cộng hoà liên bang Đ ức với công su ất 60.000
tấn/năm. Nhà máy hoàn thành đầu tư và bắt đầu cung cấp s ản ph ẩm k ể t ừ
tháng 07/2003. Ngày 01/02/2007, Nhà máy Ống thép Vi ệt Đức chính th ức ho ạt
động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi “Công ty Cổ phần Ống thép Vi ệt
- Đức VG PIPE”, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp Gi ấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 1903000254 ngày 31/01/2007. Trong quá
trình chuyển đổi, Trung tâm thẩm định giá của Bộ tài chính đã th ực hi ện vi ệc
xác định lại giá trị doanh nghiệp. Công ty đã đi vào sản xu ất và cung c ấp s ản
phẩm ngay sau đó. Tháng 11 năm 2007, Công ty chính th ức tr ở thành Công ty
đại chúng. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, sau m ột th ời gian dài
hoạt động Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức ngày càng khẳng đ ịnh vị thế,
thương hiệu của mình trên thị trường ống thép trong và ngoài nước bằng vi ệc
cung cấp ra thị trường các sản phẩm đa dạng về chúng loại. Năm 2007, thị
phần sản lượng tiêu thụ của ống thép Việt Đức chiếm xấp xỉ 11% tổng sản
lượng tiêu thụ ra thị trường của cả nước 5. Sản phẩm ống thép Việt Đức đã
tham gia cung cấp cho nhiều công trình lớn, công trình trọng đi ểm qu ốc gia: C ầu
Thanh Trì, Cầu Vĩnh Tuy, Cầu Pháp Vân, Trung tâm Hội nghị Qu ốc Gia…; các
công trình có vốn đầu tư nước ngoài, các toà nhà cao tầng, khu chung c ư cao
cấp như The Manor, Keangnam, The Landmark; các khu dân c ư…; Nhà máy xi
măng Thăng Long, Công ty Ximăng Hoàng Th ạch, Nhiệt điện Ph ả L ại, Nhi ệt
điện Uông Bí, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương …
Ngày 4/12/2008 Công ty niêm yết và giao dịch cổ phi ếu t ại HaSTC.Năm 2010:
Niêm yết bổ sung 25.000.000 cổ phiếu trên S ở giao dịch Ch ứng khoán Hà n ội,
tổng cổ phiếu VG PIPE đang lưu hành 37.599.710c ổ phi ếu, v ới m ệnh giá
10.000đồng/cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
-Sản xuất các loại ống thép, ống inox;
-Sản xuất các sản phẩm từ thép Sản xuất két bạc, tủ sắt, két sắt
-Sản xuất các cấu kiện cho thép xây dựng
-Sản xuất khung bằng thép (khung nhà, kho…);
-Kéo dây sắt, t...
1. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N NG THÉP VI T
Đ C
L ch s hình thành:
Ti n thân c a Công ty C ph n ng thép Vi t Đ c VG PIPE là Nhà máy ng
thép Vi t Đ c tr c thu c Công ty Thép và V t t Công nghi p SIMCO. Ngày ư
25/12/2002, Nhà máy ng thép Vi t Đ c (VGPIPE) đ c xây d ng trên di n tích ượ
8,2 ha t i khu công nghi p Bình Xuyên, huy n Bình Xuyên, t nh Vĩnh Phúc, v i 6
dây chuy n s n xu t ng thép đen và 01 dây chuy n s n xu t ng thép m
theo công ngh hi n đ i c a C ng hoà liên bang Đ c v i công su t 60.000
t n/năm. Nhà máy hoàn thành đ u t và b t đ u cung c p s n ph m k t ư
tháng 07/2003. Ngày 01/02/2007, Nhà máy ng thép Vi t Đ c chính th c ho t
đ ng theo mô hình Công ty c ph n v i tên g i “Công ty C ph n ng thép Vi t
- Đ c VG PIPE”, do S K ho ch và Đ u t t nh Vĩnh Phúc c p Gi y ch ng ế ư
nh n đăng ký kinh doanh l n đ u s 1903000254 ngày 31/01/2007. Trong quá
trình chuy n đ i, Trung tâm th m đ nh giá c a B tài chính đã th c hi n vi c
xác đ nh l i giá tr doanh nghi p. Công ty đã đi vào s n xu t và cung c p s n
ph m ngay sau đó. Tháng 11 năm 2007, Công ty chính th c tr thành Công ty
đ i chúng. Cùng v i quá trình phát tri n c a đ t n c, sau m t th i gian dài ướ
ho t đ ng Công ty c ph n ng thép Vi t - Đ c ngày càng kh ng đ nh v th , ế
th ng hi u c aươ mình trên th tr ng ng thép trong và ngoài n c b ng vi c ườ ướ
cung c p ra th tr ng các s n ph m đa d ng v chúng lo i. Năm 2007, th ườ
ph n s n l ng tiêu th c a ng thép Vi t Đ c chi m x p x 11% t ng s n ượ ế
l ng tiêu th ra th tr ng c a c n c 5. S n ph m ng thép Vi t Đ c đã ượ ườ ướ
tham gia cung c p cho nhi u công trình l n, công trình tr ng đi m qu c gia: C u
Thanh Trì, C u Vĩnh Tuy, C u Pháp Vân, Trung tâm H i ngh Qu c Gia…; các
công trình có v n đ u t n c ngoài, các toà nhà cao t ng, khu chung c cao ư ướ ư
c p nh The Manor, Keangnam, The Landmark; các khu dân c …; Nhà máy xi ư ư
măng Thăng Long, Công ty Ximăng Hoàng Th ch, Nhi t đi n Ph L i, Nhi t
đi n Uông Bí, đ ng cao t c Sài Gòn – Trung L ng … ườ ươ
Ngày 4/12/2008 Công ty niêm y t và giao d ch c phi u t i HaSTC.Năm 2010: ế ế
Niêm y t b sung 25.000.000 c phi u trên S giao d ch Ch ng khoán Hà n i, ế ế
t ng c phi u VG PIPE đang l u hành 37.599.710c phi u, v i m nh giá ế ư ế
10.000đ ng/c ph n.
Ngành ngh kinh doanh:
-S n xu t các lo i ng thép, ng inox;
-S n xu t các s n ph m t thép S n xu t két b c, t s t, két s t
-S n xu t các c u ki n cho thép xây d ng
-S n xu t khung b ng thép (khung nhà, kho…);
-Kéo dây s t, thép;
-D t l i thép, kim lo i; ướ
-S n xu t thép không g , inox
-D ng, l p k t c u thép và bê tông đúc s n; ế
- Luy n gang, thép
-Xây d ng công trình công nghi p, giao thông, th y l i, công trình th ng ươ
m i,dân d ng
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC - Người đăng: Jackie Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC 9 10 647