Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi khách hàng

Được đăng lên bởi lhsang72
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò của Người tiêu dùng trong
việc thực thi luật cạnh tranh
ở Việt Nam
Người trình bày: Đỗ Gia Phan
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ
Người tiêu dùng Việt Nam

Chµo c¸c b¹n !

Vai tro cua ntd trong canh tranh

1

Tại sao người tiêu dùng phải
ủng hộ và thúc đẩy thi hành
luật cạnh tranh?





Có nhiều tiêu cực sảy ra hàng ngày trên thị
trường liên quan đến vấn đề cạnh
tranh.
Nhiều người tiêu dùng khiếu nại và yêu cầu
được giải quyết.
Cần phải giải quyết những tiêu cực trên thị
trường một cách cơ bản bằng luật pháp.

Vai tro cua ntd trong canh tranh

2

Tại sao người tiêu dùng phải
ủng hộ và thúc đẩy thi hành
luật cạnh tranh?






Luật Cạnh tranh và luật bảo vệ người
tiêu dùng là hai bộ luật nhằm bảo vệ
người tiêu dùng.
Người tiêu dùng được lợi nhờ luật
cạnh tranh.
Người tiêu dùng có khả năng thúc đẩy
viêc thi hành luật cạnh tranh
Vai tro cua ntd trong canh tranh

3

Tại sao người tiêu dùng phải
ủng hộ và thúc đẩy thi hành
luật cạnh tranh?






Để trực tiếp bảo vệ lợi ích của chính
mình.
Để góp phần xây dựng trật tự trong
phát triển kinh tế.
Người tiêu dùng có vai trò quan trọng
trong việc thực thi luật cạnh tranh.
Vai tro cua ntd trong canh tranh

4

Luật cạnh tranh bảo vệ

người tiêu dùng như thế
nào?


Bảo đảm quyền được lựa chọn và các
quyền khác của người tiêu dùng:
– Điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh.
– Điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành
mạnh.
– Điều chỉnh hành vi lạm dụng vị trí thống
lĩnh.




Bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân
chính.
Bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ.
Vai tro cua ntd trong canh tranh

5

Các hành vi hạn chế cạnh
tranh.









Thoả thuận ấn định giá:
Thoả thuận phân chia thị trường.
Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát khối lượng sản
xuất,cung ứng.
Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, đầu
tư.
Thoả thuận áp đặt hợp đồng cho doanh nghiệp khác.
Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham
gia thị trường.
Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp
không cùng cánh.
Thông thầu để một bên thắng thầu trong việc cung ứng
hàng hoá dịch vụ.
Vai tro cua ntd trong canh tranh

6

Các hành vi hạn chế cạnh
tranh.


Những hành vi hạn chế cạnh tranh
gây nhiều thiệt hại cho người tiêu
dùng:
– Hàng hoá kém phong phú, không thoả
mãn được yêu cầu của người tiêu dùng
– Người tiêu dùng ít có khả năng lựa chọn.
– Không khuyến khích hạ giá.
– Bắt buộc phải mua với giá đắt.
– Người tiêu dùng không được đối xử bình
đẳng
Vai tro cua ntd trong canh tranh

7

Vị trí thống lĩnh và độc
quyền


Vị trí thống...
Vai tro cua ntd trong canh tranh
Vai tro cua ntd trong canh tranh
1
1
Vai trò của Người tiêu dùng trong
việc thực thi luật cạnh tranh
ở Việt Nam
Ng
Ng
ười trình bày:
ười trình bày:
Đỗ Gia Phan
Đỗ Gia Phan
Hội Tiêu chuẩn và Bảo v
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ
Người tiêu dùng Việt Nam
Người tiêu dùng Việt Nam
Chµo c¸c b¹n !
Chµo c¸c b¹n !
Hành vi khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi khách hàng - Người đăng: lhsang72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hành vi khách hàng 9 10 300