Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển động cơ

Được đăng lên bởi lvhieugt
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kh¸i qu¸t

S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö
EFI-diesel
HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö thay ®æi chót Ýt theo
kiÓu ®éng c¬.
· §iÒu khiÓn ®iÖn tö EFI-diesel th«ng th­êng
· §iÒu khiÓn ®iÖn tö EFI-diesel èng ph©n phèi
(1/1)

Kh¸i qu¸t vÒ ECU
VÒ mÆt ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, vai trß cña ECU lµ x¸c ®Þnh l­îng
phun nhiªn liÖu, ®Þnh thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu vµ l­îng
kh«ng khÝ n¹p vµo phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn l¸i xe, dùa trªn
c¸c tÝn hiÖn nhËn ®­îc tõ c¸c c¶m biÕn vµ c«ng t¾c kh¸c
nhau. Ngoµi ra, ECU chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®Ó vËn hµnh c¸c
bé chÊp hµnh. §èi víi hÖ thèng EFI-diesel th«ng th­êng vµ
hÖ thèng EFI-diesel èng ph©n phèi.
(1/1)

-1-

S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö
Lo¹i ®éng c¬
· 5L-E (kiÓu b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-2-

· 1KZ-TE (kiÓu b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-3-

· 1HD-FTE ( kiÓm b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-4-

· 15B-FTE (KiÓu b¬m pitt«ng h­íng kÝnh)

-5-

· 1CD-FTV (KiÓu èng ph©n phèi)

-6-

· 1KD-FTV (kiÓu èng kiÓm tra)

-7-

· 2KD-FTV (kiÓu èng ph©n phèi)

-8-

· 1ND-TV (KiÓu èng ph©n phèi)

-9-

EDU

VÒ EDU
EDU lµ mét thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn cao ¸p. §­îc l¾p gi÷a ECU v
mét bé chÊp hµnh, EDU khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p cña ¾c quy v
trªn c¬ së c¸c tÝn hiÖu tõ ECU sÏ kÝch ho¹t SPV kiÓu t¸
®éng trùc tiÕp trong EFI-diesel th«ng th­êng, hoÆc phu
trong hÖ thèng kiÓu EFI-diesel cã èng ph©n phèi.
EDU còng t¹o ra ®iÖn ¸p cao trong tr­êng hîp kh¸c khi va
bÞ ®ãng.
Gîi ý
EDU cña ®éng c¬ 1ND-TV ®­îc l¾p bªn trong ECU.
(1/1

Tham kh¶o
VÒ SPV kiÓu t¸c ®éng trùc tiÕp
SPV kiÓu t¸c ®éng trùc tiÕp ®­îc sö dông trong b¬m ¸p
suÊt cao kiÓu pitt«ng h­íng kÝch. Nã ®­îc trang bÞ mét cuén
d©y c«ng suÊt lín ®Ó cho phÐp SPV ph¶n øng trong ®iÒu
kiÖn ¸p suÊt nhiªn liÖu cao.
Do ®ã, cÇn cã møc ®iÖn ¸p cao ®Ó kÝch thÝch cuén d©y.
(1/1)

VÒ EDU
ECU ¦ “(tÝn hiÖu ) ¦ m¹ch ®iÒu khiÓn EDU
M¹ch ®iÒu khiÓn EDU ¦ (tÝn hiÖu) ¦m¹ch t¹o cao ¸p
(khuÕch ®¹i)
M¹ch t¹o cao ¸p ¦ (cao ¸p) ¦ SPV¦
¦ “EDU ¦ TiÕp m¸t
SPV ¦ (tÝn hiÖu kiÓm tra) ¦ ECU
A. M¹ch t¹o ra ®iÖn ¸p cao
B. M¹ch ®iÒu khiÓn

-10-

C¶m biÕn

BÞ trÝ l¾p cña c¸c c¶m biÕn
1. §éng c¬ 1KZ-TE
· C¶m biÕn tèc ®é
· C¶m biÕn nhiÖt ®é nhiªn liÖu
· C¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p
· C¶m biÕn vÞ trÝ b­ím ga
· C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc
· C¶m biÕn ¸p suÊt tua bin t¨ng ¸p
· C¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu
(1/6)

2.
·
·
·
·
·
·
·

§éng c¬ 1HD-FTE/15B-FTB
C¶m biÕn tèc ®é
C¶m biÕn nhiÖt ®é nhiªn liÖu
C¶m biÕn vÞ trÝ bµn ®¹p ga
C¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p
C¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc
C¶m biÕn ¸p suÊt tua bin t¨ng ¸p
C¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu

3.
·
·
·

§éng c¬ 1CD-FTV
C¶m biÕn nhiÖt ®é nhiªn ...
-1-
!"#$%&"'$ ()$*+$!,$'!-./$*#0&$1!#2.$*#,.$'3$
45678#9:9;$
!" #$%&' ()*+ ,$)-& ()"& #. #$/0 (1) 2$3# 4# #$56
,)-+ (7&' 289
· :)*+ ,$)-& ()"& #. ;<=>?)5@5A #$B&' #$CD&'
· :)*+ ,$)-& ()"& #. ;<=>?)5@5A %&' E$F& E$%)
GHIHJ
!"#$%&"'$<0$4=>$
K* LM# ()*+ ,$)-& ()"& #.N O/) #PQ 2R/ ;ST AU VW2 (X&$ ACY&'
E$+& &$)Z& A)"+N (X&$ #$D) ()-L E$+& &$)Z& A)"+ OU ACY&'
,$B&' ,$4 &[E OU6 E$\ $YE O]) 2W2 ()*+ ,)"& AW) V5N ?^/ #PZ&
2W2 #4& $)"& &$_& (CY2 #` 2W2 2aL b)c& OU 2B&' #d2 ,$W2
&$/+9 e'6U) P/N ;ST 2$+0-& 2W2 #4& $)"+ (- O_& $U&$ 2W2
b7 2$fE $U&$9 :%) O]) $" #$%&' ;<=>?)5@5A #$B&' #$CD&' OU
$" #$%&' ;<=>?)5@5A %&' E$F& E$%)9
GHIHJ
Hệ thống điều khiển động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển động cơ - Người đăng: lvhieugt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hệ thống điều khiển động cơ 9 10 952