Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Ta Mập Ú
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. Hiệu quả kinh doanh
4.1. Khái niệm
• Hiệu quả là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực
để đạt được mục tiêu xác định
H = K/C
Trong đó: H: Chỉ tiêu hiệu quả.
K: Kết quả đạt được.
C: hao phí nguồn lực cần thiết
• Bản chất
Cần phân biệt hiệu quả và kết quả.

Các loại hiệu quả
• Hiệu quả xã hội
• Hiệu quả kinh tế
• Hiệu quả kinh tế - xã hội
• Hiệu quả kinh doanh
• Hiệu quả đầu tư
• Hiệu quả kinh doanh tổng hợp
• Hiệu quả lĩnh vực hoạt động
• Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn
• Hiệu quả kinh doanh dài hạn

4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
doanh
• Nhân tố bên trong
– Đội ngũ lao động của doanh nghiệp.
– Cơ sở vật chất kỹ thuật
– Công tác quản trị doanh nghiệp
– Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
– Quan điểm tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
• Nhân tố bên ngoài
– Môi trường pháp lý
– Môi trường kinh tế
– Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng

4.3. Sự cần thiết phải tính và nâng cao hiệu quả
kinh doanh
• KTTT chịu ảnh hưởng nhiều của quy luật cạnh tranh
• Trong kinh tế luôn tồn tại quy luật khan hiếm

4.4. Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
. Các chỉ tiêu hiêu quả kinh doanh tổng hợp
Doanh lợi của toàn bộ vốn KINH DOANH
DVKD = (Πr + TLvv)×100/VKD
Doanh lợi vốn tự có
DVTC = Πr ×100/VTC
Doanh lợi của doanh thu bán hàng
DTR = Πr ×100/TR
Hiệu quả kinh doanh tiềm năng
HTN = CPKDTT × 100/CPKDKH

Sức sản xuất của 1 đồng vốn kinh doanh
Ssxvkd = TR/ VKD
Sức sản xuất của 1 đồng chi phí kinh doanh
SsxCPKD = TR/ CPKD

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh lĩnh vực
• Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
– Sức sinh lời bình quân của lao động
–

ΠLĐBQ = ΠR/LBQ
Năng suất lao động

–

NSBQLĐ = K/LBQ
Hiệu suất tiền lương

–

–

–

SSXTL = ΠR/ΣTL

• Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định
– Sức sinh lời của một đồng vốn cố định
• ΠBQVCĐ = ΠR/VCĐ
–

Chỉ tiêu sức sản xuất của một đồng vốn cố định
• SSXVCĐ = TR/VCĐ

–

Chỉ tiêu hệ số tận dụng công suất máy móc thiết bị
• HMMS = Qtt/Qtk

• Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động và tài sản lưu động
– Sức sinh lời của một đồng vốn lưu động
–

ΠBQVLĐ = ΠR/VLĐ
Số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm

–

SVVLĐ = TR/VLĐ
Vòng luân chuyển nguyên vật liệu

–

–

–

SVNVL = CPNVL/NVLdu tru

• Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn góp
DVCP = ΠCPR/VCP

Tiêu ch...
Chương 4. Hiệu quả kinh doanh
4.1. Khái niệm
Hiệu quả là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực
để đạt được mục tiêu xác định
H = K/C
Trong đó: H: Chỉ tiêu hiệu quả.
K: Kết quả đạt được.
C: hao phí nguồn lực cần thiết
Bản chất
Cần phân biệt hiệu quả và kết quả.
Hiệu quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả kinh doanh - Người đăng: Ta Mập Ú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hiệu quả kinh doanh 9 10 556