Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định chiến lược

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ma traän SWOT
Töø nhöõng keát quaû ñaùnh giaù vaø phaân tích moâi tröôøng kinh doanh beân trong vaø beân
ngoøai. Töø ñoù hình thaønh ma traän WSOT cho coâng tyChöông Döông töø caùc ñieåm maïnh,
ñieåm yeáu, caùc cô hoäi, nguy cô. Xaây döïng phöông aùn keát hôïp.
1) Phöông aùn ST: chieán löôïc thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng baèng caùch
taêng cöôøng hoïat ñoäng Marketing.
Muïc tieâu:
Taäp trung toøan boä noå löïc, söû duïng caùc öu ñieåm noåi baät veà uy tín
cuûa caùc saûn phaåm cuûa coâng ty nhö: soda Water, xaù xò, röôïu nheï…
ñeå ñaùp öùng thò tröôøng hieän coù ôû TP.HCM vaø caùc tænh laân caän.
Phaùt trieån theâm thò tröôøng môùi ôû Ñoàng baèng soâng cöûu long
Yeâu caàu: coâng ty Chöông Döông caàn taäp trung phaùt trieån caùc öu theá:
Öu theá veà giaù baùn thaáp
Öu theá veà tyû soá lôïi nhuaän cao
Öu theá veà saûn phaån coù chaát löôïng
Thaùo gôõ nhöõng toàn taïi ôû khaâu phaân phoái hieän nay: cho möôïn
chai, keùt, goái ñaàu saûn phaåm,taêng cöôøng haäu maõi, taëng thöôûng ñeå
taêmg soá ñaïi lyù.
2) Phöông aùn SO:chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng vaø
phaùt trieån thò tröôøng.
Muïc tieâu:
Caûi thieänchaát löôïng saûn phaåm hieän coù treân thò tröôønghieän taïi.
Saûn xuaát caùc saûn phaåm môùi ñeå ña daïng hoùa chuûng loïai saûn
phaåm treân thò tröôøng môùi.
Thuùc ñaåy hoïat ñoäng taêng tröôûng cuûa coâng ty.
Yeâu caàu:
Caûi tieán chaát löôïng: taêng ñoä tin caäy, khaåu vò vaø
tính naêng.
Caûai tieán kieåu daùng: thay ñoåi maøu saéc, keát caáu
saûn phaåm.
Theâm maãu maõ: kích thöôùc saûn phaåm.
Ña daïng saûn phaåm: theâm caùc loïai saûn phaåmmôùi.
3) Phöông aùn WO: chieán löôïc lieân keát vôùi Toång coâng ty röôïu bia nöôùc giaûi
khaùt Vieät nam vaø coâng ty COCA- COLA – Chöông Döông.
Muïc tieâu:
Taêng tröôûng hoïat ñoäng kinh doanh
Tieâu thuï saûn phaåm.
Yeâu caàu:
Tìm kieám thò tröôøng
môùi ñeå tieâu thuï.
Hoạch định chiến lược - Trang 2
Hoạch định chiến lược - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hoạch định chiến lược 9 10 260