Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện chính sách Makerting

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thùy
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
KHOA QT-TTTV

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÊN ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM
GẠCH LÁT NỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME HOA CƯƠNG

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Trang
Lớp

: CĐQTKDK9

Hà Nội, năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
KHOA QT-TTTV

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÊN ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM
GẠCH LÁT NỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME HOA CƯƠNG

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Trang
Lớp

: CĐQTKDK9

2

Hà Nội, năm 2015
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………
Hưng yên, ngày……Tháng……Năm 2015
3

Giảng viên hướng dẫn

4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...



 !"#
$ %&'(&!)'
*$+,-'(.
/0123/4156712891
&/153/41:5;<5/=1 2>?@15ABC12
*7D #E
FG/H1IJKLMN
Hoàn thiện chính sách Makerting - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện chính sách Makerting - Người đăng: Nguyễn Hữu Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Hoàn thiện chính sách Makerting 9 10 637