Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn bán điều hòa dân dụng

Được đăng lên bởi vankhien123-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn bán điều hòa
không khí

1
Nguyên lý cơ bản của Hệ thống lạnh

Các
Các trạng
trạng thái
thái của
của vật
vật chất
chất

ĐẶC
Lấy nhiệt
từ bên ngoài
và tích lũy

► Khi nhận thêm năng lượng nhiệt, vật chất sẽ tăng nhiệt độ
► Khi nhiệt độ tăng đến t °, chất đặc sẽ chuyển sang trạng thái lỏng mà không tăng nhiệt độ. Nhiệt độ t ° gọi là nhiệt độ nóng chảy.

LỎNG
► Khi nhận thêm năng lượng nhiệt, vật chất tiếp tục tăng nhiệt độ
► Khi nhiệt độ tăng đến T °, chất lỏng sẽ chuyển sang trạng thái khí mà không tăng nhiệt độ. Nhiệt độ T° gọi là nhiệt độ sôi.

KHÍ
Trả nhiệt
đang tích lũy
ra bên ngoài

► Khi trả lại năng lượng nhiệt, vật chất sẽ giảm nhiệt độ
► Khi nhiệt độ giảm đến T° (nhiệt độ sôi) , chất khí sẽ chuyển sang trạng thái lỏng mà không giảm nhiệt độ.

LỎNG
► Khi trả lại năng lượng nhiệt, vật chất sẽ tiếp tục giảm nhiệt độ
► Khi nhiệt độ giảm đến t° (nhiệt độ nóng chảy) , chất lỏng sẽ chuyển sang trạng thái đặc mà không giảm nhiệt độ.

■ Năng lượng tích lũy sẽ làm thay đổi nhiệt độ và trạng thái của vật chất.
■ Năng lượng vật chất nhận vào để đổi thành trạng thái mới sẽ bằng năng lượng thải ra để trở về trạng thái cũ
(Nguyên lý bảo toàn năng lượng)

Nguyên
Nguyên lý
lý cơ
cơ bản
bản của
của Hệ
Hệ thống
thống lạnh
lạnh

■ Bước 1 : Thu nhiệt
- Môi chất trong hệ thống lạnh dạng lỏng sẽ được cưỡng bách bay hơi trong vùng áp suất thấp. Vì phải bay
hơi nhanh, môi chất phải lấy nhiệt thật sâu từ môi trường tiếp xúc và làm nhiệt độ môi trường giảm thấp
■ Bước 2 : Gia nhiệt
- Môi chất dạng khí ở nhiệt độ bình thường không thể truyền nhiệt cho môi trường nhiệt độ cao hơn. Môi
chất khí cần nhận thêm năng lượng cơ học để tăng nhiệt độ cao hơn môi trường giải nhiệt. Một máy nén
sẽ tăng áp suất và nhiệt độ môi chất khí lên thật cao có thể
■ Bước 3 : Giải nhiệt và hóa lỏng
- Chất khí được nén ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ được làm mát bởi môi trường nhiệt độ thấp hơn và hóa
lỏng. Môi chất lỏng sẽ được làm nguội đến nhiệt độ bình thường và dẫn vào hệ thống điều tiết
■ Bước 4 : Lọc, Điều tiết và Bay hơi
- Môi chất lỏng sẽ được hạn chế lưu lượng và giảm áp qua đường ống kích thước nhỏ (hoặc khóa chỉnh)
trước khi đến buồng áp thấp để bay hơi, hoàn tất chu trình làm lạnh.

Cấu
Cấu trúc
trúc cơ
cơ bản
bản của
của Hệ
Hệ thống
thống lạnh
lạnh

Môi chất dạng hơi được nén bởi máy nén  nhiệt độ cao + áp suất cao  được đưa đến giàn ngưng để
làm mát  môi chất chuyển thành dạng lỏng, áp suất cao  qua lọc tách ẩm  qua ống cáp  bị cưỡng
bách bay hơi trong giàn bay hơi  ...
Hướng dẫn bán điều hòa
không khí
Hướng dẫn bán điều hòa dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn bán điều hòa dân dụng - Người đăng: vankhien123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn bán điều hòa dân dụng 9 10 724