Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu

Được đăng lên bởi 영어호앙
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu cho người mới bắt đầu 14/7/2007 13h:6
Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt một hệ thống LAMP. LAMP
bao gồm Linux, Apache, MySQL, PHP. Hướng dẫn này chủ yếu dành cho những người chỉ
có một chút kiến thức trong việc sử dụng Linux.
Cài đặt Apache
Để bắt đầu chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Apache.
1. Mở phần Terminal (Applications > Accessories > Terminal)
2. Copy/Paste dòng mã sau vào Terminal và nhấn phím enter:
sudo apt-get install apache2
3. Terminal sẽ hỏi mật khẩu của bạn, nhập nó vào và nhấn enter.
Kiểm tra Apache
Để chắc chắn mọi thứ đã được cài đặt chính xác, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra Apache để đảm
bảo nó hoạt động đúng cách.
1. Mở trình duyệt và sau đó nhập địa chỉ web sau đây vào ô địa chỉ:
http://localhost/
2. Bạn sẽ thấy một thư mục có tên là apache2-default/. Mở thư mục đó ra, bạn sẽ nhận được
thông báo là “It works!” và bạn đã thành công.
Cài đặt PHP
Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 5.
Bước 1: Mở lại phần Terminal (Applications > Accessories > Terminal)
Bước 2: Copy/Paste dòng lệnh sau vào Terminal và nhấn enter:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Bước 3: Hợp lệ để PHP làm việc và tương thích với Apache và chúng ta phải khởi động lại nó.
Nhập vào câu lệnh sau trong Terminal để thực hiện điều này:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Kiểm tra lại PHP

Để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh đối với PHP, hãy kiểm tra lại nó bằng các bước sau:
Bước 1: Trong Terminal, copy và paste dòng lệnh sau rồi nhấn enter:
sudo gedit /var/www/testphp.php
Câu lệnh này sẽ mở một file có tên là phptest.php.
Bước 2: Copy/Paste dòng lệnh sau vào file phptest:
<?php phpinfo(); ?>
Bước 3: Lưu và đóng file lại
Bước 4: Mở trình duyệt web của bạn và nhập vào địa chỉ sau:
http://localhost/testphp.php
Bạn sẽ thấy giao diện sau:

Việc cài đặt cả Apache và PHP đã thành công!

Cài đặt MySQL
Cuối cùng là việc cài đặt MySQL
Bước 1: Lại tiếp tục mở lại Terminal và đưa vào dòng lệnh sau:
sudo apt-get install mysql-server
Bước 2 (không bắt buộc): Để các máy tính khác trong mạng xem được server mà bạn đã tạo,
đầu tiên là bạn phải chỉnh sửa “Bind Address”. Bắt đầu bằng việc mở Terminal để sửa file
my.cnf.
gksudo gedit /etc/mysql/my.cnf
Tại dòng
bind-address = 127.0.0.1
đổi địa chỉ 127.0.0.1 thành địa chỉ IP của bạn
Bước 3: Đây là bước quan trọng, nhập dòng lệnh sau vào Terminal:
mysql -u root
Và copy/paste dòng lệnh sau:
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' =
PASSWORD('yourpassword');
(Hãy thay đổ...
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu cho người mới bắt đầu -
14/7/2007 13h:6
Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt một hệ thống LAMP. LAMP
bao gồm Linux, Apache, MySQL, PHP. Hướng dẫn này chủ yếu dành cho những người chỉ
có một chút kiến thức trong việc sử dụng Linux.
Cài đặt Apache
Để bắt đầu chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Apache.
1. Mở phần Terminal (Applications > Accessories > Terminal)
2. Copy/Paste dòng mã sau vào Terminal và nhấn phím enter:
sudo apt-get install apache2
3. Terminal sẽ hỏi mật khẩu của bạn, nhập nó vào và nhấn enter.
Kiểm tra Apache
Để chắc chắn mọi thứ đã được cài đặt chính xác, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra Apache để đảm
bảo nó hoạt động đúng cách.
1. Mở trình duyệt và sau đó nhập địa chỉ web sau đây vào ô địa chỉ:
http://localhost/
2. Bạn sẽ thấy một thư mục có tên là apache2-default/. Mở thư mục đó ra, bạn sẽ nhận được
thông báo là “It works!” và bạn đã thành công.
Cài đặt PHP
Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 5.
Bước 1: Mở lại phần Terminal (Applications > Accessories > Terminal)
Bước 2: Copy/Paste dòng lệnh sau vào Terminal và nhấn enter:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Bước 3: Hợp lệ để PHP làm việc và tương thích với Apache và chúng ta phải khởi động lại nó.
Nhập vào câu lệnh sau trong Terminal để thực hiện điều này:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Kiểm tra lại PHP
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu - Trang 2
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu - Người đăng: 영어호앙
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 9 10 658