Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH MARKETING CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN HỘI TRƯỞNG của công ty CEKS

Được đăng lên bởi ndhai-hp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH MARKETING CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN HỘI TRƯỞNG
CÁC HỘI, NHÓM.
1. Mục đích: Dựa vào uy tín và sự ảnh hưởng của người hội trưởng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2. Phạm vi: Địa bàn Hà Nội: Những hội đồng hương, CLB mà đàn ông thường tham gia: Hội những
người sưu tập xe, chim cảnh, cây cảnh..
3. Nguồn lực thực hiện : 4 người: Sương, Sao, Sen, Bích.
4.Tổng quan về kế hoạch :
- Thu thập danh sách các hội nhóm qua internet hoặc qua các mối quan hê
- Tìm cách tiếp cận với đối tượng
- Phương thức hợp tác
- Phương thức kiểm soát hiêu quả công viêc
Thời gian dự kiến: 2 tuần.
5. Kế hoạch chi tiết:
5.1.Thu thập danh sách các hội, nhóm qua internet hoặc qua các mối quan hê:
- Với các hội đồng hương: Nhờ các mối quan hê bạn bè ở các tỉnh khác nhau để tìm kiếm các hội đồng
hương trên địa bàn HN hoặc thông qua chương trình hợp tác với tổ trưởng tổ dân phố để tìm kiếm các
hội.
- Với các Hội nhóm khác: tìm hiểu thông tin số điên thoại của hội nhóm đó trên internet
4 người cùng làm để đạt được hiêu quả cao nhất, có thể nhờ thêm sự giúp đỡ của các thực tập viên để có
thêm các mối quan hê khác, nhờ nhóm Tiến kết hợp để thu thập thêm thông tin về các hội.
Thời gian: 1 ngày để lên danh sách chi tiết về thông tin, số điên thoại của đối tượng.
Dự kiến tiếp cận 10 hội:
- 6 hội đồng hương ( những tỉnh có đông dân tập trung nhiều ở Hà Nội) : Nghê An, Hà Tĩnh, Thanh
Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương.
- 4 hội nhóm, câu lạc bộ.
+ Hội sinh vật cảnh Hà Nội 
+ CLB Honda 67 Hà Nội: 
%C3%80-N%E1%BB%98I

+ Club ducati HN: 

5.2.Tìm cách tiếp cận với đối tượng:
- Với các hội đồng hương:
+ Nếu có bạn bè là người trong hội: nhờ bạn bè sắp xếp một cuộc gặp mặt với hội trưởng
+ Nếu chưa phải người trong hội : Nhờ người bạn đó liên hê và xin vào hội hoặc có thể tiếp cận với thư
kí của hội để liên hê với ông hội trưởng.
+ Thông qua ông tổ trưởng tổ dân phố để nhờ tiếp cận với đối tượng.
- Với các hội nhóm khác: Từ danh sách thu thập được gọi điên trực tiếp cho trưởng hội để mời café xin
hẹn gặ...


  !"
! "#$%#$%&''()*+,-./&(
0123++455
&'()*+,- , %.*67*+7+73+.5
/0*'1(2*$345 6" 
8901:  ;<33=< ><?
89 10@>A
8B*CA1 
8B*C ?</?
9:DE5
75 6"  %-%5-

8F@ )*' ><?%G%H I  )
*J$%&'=/<*A1 @KK:41> 
5
8F@ &; />?G;;J33
6LMGA?<N+;JO1P 01J;
J ><? +;9A101J/! 5
9QMJ: !/+>?G>A5
10QR
8S)*T(I;/:401!&'U'?V+&9W+9
&;+9 .+X'+&*5
86;+4MG%5
Y&0&'1ZZ[M\35ZM3Z98:888&83ZD]^8&87888
818&8'5M
Y,-.&:S]&' 1ZZ\\\5:S]5Z[Z[:1M511_QQS8&`'V8S]8&
a,bacR8'adQa..a^ce
KẾ HOẠCH MARKETING CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN HỘI TRƯỞNG của công ty CEKS - Trang 2
KẾ HOẠCH MARKETING CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN HỘI TRƯỞNG của công ty CEKS - Người đăng: ndhai-hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH MARKETING CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN HỘI TRƯỞNG của công ty CEKS 9 10 986