Ktl-icon-tai-lieu

“ Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita Võ”

Được đăng lên bởi lylyxxxx
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
Báo cáo chuyên đề thực tập

GVHD: Th.s Trần Duy Thức

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài

Trong tình hình kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ luôn đặt
mục tiêu “tối ưu hóa lợi nhuận” lên hàng đầu. Tuy nhiên mỗi doanh nghiệp có những
phương pháp, chiến lược để “tối ưu hóa lợi nhuận” khác nhau, nhưng mục đích chủ
yếu là tăng doanh thu và giảm chi phí xuống mức tối thiểu. Do đó việc phân tích tình
hình doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp là rất quan trọng đối với các nhà quản lý.
Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chủ yếu được thể hiện trong
báo cáo kết quả kinh doanh- sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán. Việc phân tích
tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp một cách chính xác
và hiệu quả sẽ giúp cho việc đưa ra giải pháp xác thực nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong
kỳ kinh doanh tiếp theo. Để làm được điều này thì cần phải có một hệ thống thông tin
kế toán nói chung cũng như những thông tin về các khoản doanh thu, chi phí nói riêng
để đạt được mục tiêu chủ yếu của thông tin kế toán là: Chặt chẽ, trung thực, hợp lý,
khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu và có thể so sánh được. Vậy bộ phận kế toán cần
phải thực hiện quy trình kế toán như thế nào để có thể cung cấp cho nhà quản lý những
thông tin đạt được những mục tiêu trên? Chính vì câu hỏi trên nên trong quá trình thực
tập ở công ty TNHH Rita Võ, em đã tập trung nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài: “ Kế
toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita
Võ” để từ đó rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân cũng như nêu những nhận
xét và đóng góp nhằm góp phần nào đó giúp công ty hoàn thiện hơn công tác kế toán
phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

2. Mục tiêu nghiên cứu

KT10A04

Nguyễn Thị Thắm – 1054040387

2
Báo cáo chuyên đề thực tập

GVHD: Th.s Trần Duy Thức

 Tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán gồm hình thức tổ chức bộ máy kế toán, hệ

thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty.
 Tìm hiểu, nghiên cứu về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại doanh nghiệp bao gồm việc thu thập, xử lý, luân chuyển chứng từ,
cách thức ghi sổ, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan
đến doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh.
 Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế để rút ra nhận xét và kiến nghị nhằm giúp cho
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết q...
 
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
 ! "#$%# "&'($%)*+,-.
/+ 01 23#,4 5,6 /7 %# "38
29$ !,24:01 23#,4 5#$2/+;<
!,6=%#*6 &/ ;'1/1  :3* ">;
%#$ ;? %# ",6(@#A1 *B 6@&,C
#$ ;*6!@& %#,68D <!24: "
E!@& %#F&G/1 H<#@! ">;
%#$ ;$!@& %#<#%# "/I;'
*6 "@&J K* "2## & 'L/1 #3#,4 
M%# !NO:,6/24 6& 3/I"1- 
!3 P28- *&%#$ ;3  
:?24/+ <!<#- !,6Q.J$$4,C$
@#$<$)R $%S :*63:24EI!
&  "@!2!6:3:(6@&,C8
- ?248/+ TQ;*>U @
V-WX #Y$N/Z *6/ :*6  Kế
toán doanh thu - chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita
Võ”:[3K#248  "/E&>P28
'\*633L/363 K-6 "9-!
H4*B  %#<#-
2. Mục tiêu nghiên cứu
]^_^`WS)a/b^c`^`^def
“ Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita Võ” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“ Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita Võ” - Người đăng: lylyxxxx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
“ Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Rita Võ” 9 10 568