Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh bán hàng

Được đăng lên bởi hungnoke
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp
sản xuất nào không quan tâm đến vấn đề hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá sản xuất
ra. Chỉ có tiêu thụ khi đó giá trị sử dụng của hàng hoá mới được thực hiện, lao
động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thực hiện quản lý tốt
hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp chi phí đã
chi ra trong quá trình sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo quá trình tái sản xuất giản
đơn và thực hiện giá trị của lao động thặng dư - thu lợi nhuận quyết định tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp.
Là công cụ quan trọng và hiệu lực nhất để quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng phải không
ngừng được hoàn thiện.
Chuyển đổi thành Công ty - có tư cánh pháp nhân - từ năm 1992, trong
điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng
ngành, để tồn tại và phát triển Công ty Bút Bi Thiên Long đã sớm tiếp cận với
những quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản xuất, chú
trọng chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ... Song song với
những điều đó bộ phận kế toán của Công ty cũng từng bước phát triển, hoàn
thiện theo bề dày thời gian cũng như những biến đổi mới của hệ thống kế toán
Việt Nam.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Bút Bi Thiên Long, em đã đi sâu
nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
của Công ty với đề tài:
" Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty
TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Long"
Mục tiêu của bản chuyên đề là vận dụng lý luận về kế toán tiêu thụ hàng
hoá và xác định kết quả vào nghiên cứu thực tiễn ở Công ty Bút Bi Thiên Long,
từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa
công tác kế toán tại Công ty.
1

Đề tài được trình bày với kết cấu gồm ba phần chính:
Chƣơng I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết
quả trong các doanh nghiệp thƣơng mại.
Chƣơng II: Tình hình thực tế về công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết
quả ở Chi nhánh Công ty Bút Bi Thiên Long- Hà Nội
ChƣơngIII: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và
xác định kết quả ở Công ty Bút Bi Thiên Long.
Đề tài được nghiên cứu và triển khai theo một hệ thống lôgíc. Với ý
tưởng, phần I nhằm đưa ra cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ hàng
hoá và xác định kết quả, là căn cứ để so sánh đối chiếu với phần II, để từ đó có
những nhận xét biện c...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp
sản xuất nào không quanm đến vn đề hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá sản xuất
ra. Chỉ tiêu thụ khi đó giá trị sdụng của hàng hoá mi được thực hiện, lao
động của toàn bdoanh nghiệp mới được thừa nhận. thực hiện quản tốt
hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mi có điều kiện bù đắp chi phí đã
chi ra trong quá trình sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo quá trình i sản xuất giản
đơn và thực hiện giá trị của lao động thặng - thu lợi nhuận quyết định tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp.
công cquan trọng hiệu lực nhất để quản hoạt động sản xuất
kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng phải không
ngừng được hoàn thin.
Chuyển đổi thànhng ty - tư cánh pháp nhân - từ năm 1992, trong
điu kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vịng
ngành, để tồn tại và phát triển Công ty Bút Bi Thiên Long đã sớm tiếp cận vi
những quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản xuất, chú
trọng chất ợng sản phm, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ... Song song với
những điều đó bộ phận kế toán của Công ty cũng từng bước phát trin, hoàn
thiện theo bề dày thời gian cũng như những biến đổi mới ca hệ thống kế toán
Việt Nam.
Trong thi gian thực tập tại Công ty Bút Bi Thiên Long, em đã đi sâu
nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
của Công ty với đề tài:
" Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty
TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Long"
Mục tiêu của bản chuyên đề vn dụng luận về kế toán tiêu thụ hàng
hoá xác định kết quả o nghiên cứu thực tiễn ng ty Bút Bi Thiên Long,
từ đó phân tích những vấn đề n tồn tại nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa
công tác kế toán tại Công ty.
kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh bán hàng - Người đăng: hungnoke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh bán hàng 9 10 943