Ktl-icon-tai-lieu

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2008 – 2009 Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8

Được đăng lên bởi nq2106
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3489 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Điểm bài thi

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2008 – 2009
Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8
Ngày thi: 17 – 3 – 2009
Thời gian làm bài: 150 phút

Họ tên, chữ kí của giám khảo
1)

Số phách

2)
Bằng chữ:
Lưu ý: Đề thi này gồm 04 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề
Học sinh không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào, kể cả từ điển.
I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh
tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)
1. A. looked
B. watched
C. carried
D. stopped
2. A. study
B. success
C. surprise
D. sugar
3. A. unite
B. underline
C. university
D. uniform
4. A. danger
B. angry
C. language
D. passage
5. A. character
B. children
C. teacher
D. change
II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)
1. A. realize
B. improve
C. possible
D. comfortable
2. A. important
B. especially
C. prefer
D. influence
3. A. general
B. opinion
C. abroad
D. surprise
4. A. comfort
B. nation
C. apply
D. moment
5. A. medical
B. advise
C. vegetables
D. physical
III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in
B. with
C. on
D. for
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to
B. in
C. about
D. for
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly
B. good
C. hardly
D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between
B. from
C. since
D. for
5. This school..........in 1997
A. built
B. is built
C. was built
D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest
B. the most tallest C. taller
D. more taller
7. Would you mind if I……………a photo ?
1

A. take
B. took
C. would take
D. am going to take
8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
A. got
B. brought
C. fetch
D. took
9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
A. about
B. on
C. of
D. for
10. Do you collect stamps or other things ?
- Yes, I am a stamp………….
A. collecting
B. collector
C. collect
D. collection
11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
A. to live
B. lives
C. living
D. live
12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature
B. natural
C. naturing
D. naturally
13. His car is the same color …………. my uncle’s.
A. alike
B. as
C. like
D. to
14. This ruler …………….. of plastic.
A. make
B. made
C. is making
D. is made
15. I take part ………….. most youth activities of my school.
A. in
B. of
C. on
D. at
IV/ Dùng đúng thời, ...
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2008 – 2009
Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8
Ngày thi: 17 – 3 – 2009
Thời gian làm bài: 150 phút
Điểm bài thi
Bằng chữ:
Họ tên, chữ kí của giám khảo
1)
2)
Số phách
Lưu ý: Đề thi này gồm 04 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề
Học sinh không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào, kể cả từ điển.
I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh
tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)
1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
2. A. study B. success C. surprise D. sugar
3. A. unite B. underline C. university D. uniform
4. A. danger B. angry C. language D. passage
5. A. character B. children C. teacher D. change
II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. for
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to B. in C. about D. for
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. for
5. This school..........in 1997
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
7. Would you mind if I……………a photo ?
1
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2008 – 2009 Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2008 – 2009 Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 - Người đăng: nq2106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2008 – 2009 Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 9 10 577