Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra

Được đăng lên bởi letuancntt2002
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra 45 phút
Họ và tên:
Lớp:
Đề bài
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:(4 ®iÓm)
(Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u 1,2,3,4)
C©u 1: Trong caùc teân sau teân naøo hôïp leä trong ngoân ngöõ Pascal?
A. End
B. Tinh tien
C. Tinhtien
D. 7a
C©u 2 : Giaû söû A laø khai baùo bieán kieåu Integer, X laø bieán kiểu String caùc pheùp gaùn naøo sao
ñaây laø hôïp leä:
A. X:=’ha85’;
B. X:= 419;
C. A:=’15’
D. A:=12,5
C©u 3: Trong laäp trình Pascal, khai baùo naøo sau ñaây laø hôïp leä?
A. Const x: real;
B. var 4hs: real
C. var x= 30; ;
D. var tb:real;
C©u 4: Ñeå dòch chöông trình trong ngoân ngöõ laäp trình Pascal ta duøng toå hôïp phím:
A. Alt+F9
B . Ctrt+F9
C . Alt+F5
D. Ctrt+F5
C©u 5: Noái coät A vaø coät B ñeå ñöôïc caâu ñuùng.
COÄT A
Nối
COÄT B
A. End.

A-

1. Leänh khai baùo chöông trình

B. Program

B-

2. Leänh in ra maøn hình kieåu xaâu X=

C. Writeln(X)

C-

3. Kieåu döõ lieäu soâ nguyeân

D. Readln(n)

D-

4. Kieåu döõ lieäu soá thöïc

E. Integer

E-

5. Nhaäp giaù trò n töø baøn phím

F. Real

F-

6. Leänh in giaù trò bieán X ra maøn hình

G. Writeln(‘X=’)

G-

7. Chaïy chöông trình

H. Ctrl+F9

H-

8. Keát thuùc chöông trình

II. Tù luËn:
C©u 6: Haõy chuyeån caùc bieåu thöùc ñöôïc vieát trong Pascal sau ñaây thaønh caùc bieåu thöùc toaùn hoïc
(2 ñieåm)
a, (a + b)*(a – b)* x/y;
b, b/(a*b + c*c);
c, a*a/((3*b – c)*3*b);
d, 1 + 1/2 + 1/(2*3) + 1/(3*4) + 1/(4*5)
C©u 7 :Haõy lieät keâ caùc loãi neáu coù trong chöông trình sau ñaây vaø söûa laïi cho ñuùng (neáu khoâng
söûa phaûi giaûi thích).
Noäi dung chöông trình
Keát quaû
Söûa laïi
Var b, a: Integer;
Const c:= 4;
Begim
a:=200
b:=5/a;
Write(‘Toâi laø hoïc sinh gioûi’);
Readln
End

...
Kiểm tra 45 phút
Họ và tên:
Lớp:
Đề bài
I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:(4 ®iÓm)
(Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u 1,2,3,4)
C©u 1 : Trong caùc teân sau teân naøo hôïp leä trong ngoân ngöõ Pascal?
A. End B. Tinh tien C. Tinhtien D. 7a
C©u 2 : Giaû söû A laø khai baùo bieán kieåu Integer, X laø bieán kiểu String caùc pheùp gaùn naøo sao
ñaây laø hôïp leä:
A. X:=’ha85’; B. X:= 419; C. A:=’15’ D. A:=12,5
C©u 3 : Trong laäp trình Pascal, khai baùo naøo sau ñaây laø hôïp leä?
A. Const x: real; B. var 4hs: real C. var x= 30; ; D. var tb:real;
C©u 4 : Ñeå dòch chöông trình trong ngoân ngöõ laäp trình Pascal ta duøng toå hôïp phím:
A. Alt+F9 B . Ctrt+F9 C . Alt+F5 D. Ctrt+F5
C©u 5: Noái coät A vaø coät B ñeå ñöôïc caâu ñuùng.
COÄT A Nối COÄT B
A. End. A - 1. Leänh khai baùo chöông trình
B. Program B - 2. Leänh in ra maøn hình kieåu xaâu X=
C. Writeln(X) C - 3. Kieåu döõ lieäu soâ nguyeân
D. Readln(n) D - 4. Kieåu döõ lieäu soá thöïc
E. Integer E - 5. Nhaäp giaù trò n töø baøn phím
F. Real F - 6. Leänh in giaù trò bieán X ra maøn hình
G. Writeln(‘X=’) G - 7. Chaïy chöông trình
H. Ctrl+F9 H - 8. Keát thuùc chöông trình
II. Tù luËn:
C©u 6 : Haõy chuyeån caùc bieåu thöùc ñöôïc vieát trong Pascal sau ñaây thaønh caùc bieåu thöùc toaùn hoïc
(2 ñieåm)
a, (a + b)*(a – b)* x/y;
b, b/(a*b + c*c);
c, a*a/((3*b – c)*3*b);
d, 1 + 1/2 + 1/(2*3) + 1/(3*4) + 1/(4*5)
C©u 7 :Haõy lieät keâ caùc loãi neáu coù trong chöông trình sau ñaây vaø söûa laïi cho ñuùng (neáu khoâng
söûa phaûi giaûi thích).
Noäi dung chöông trình Keát quaû Söûa laïi
Var b, a: Integer;
Const c:= 4;
Begim
a:=200
b:=5/a;
Write(‘Toâi laø hoïc sinh gioûi’);
Readln
End
Kiểm tra - Người đăng: letuancntt2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm tra 9 10 951