Ktl-icon-tai-lieu

Kinh doanh có điều kiện

Được đăng lên bởi Hà Phương Đông
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Hỏi: Các điều kiện kinh doanh là gì?
Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh doanh là yêu cầu
mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể.

Hỏi: Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức nào?
Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh
doanh được thể hiện dưới các hình thức:
- Giấy phép kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
- Chứng chỉ hành nghề;
- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
- Xác nhận vốn pháp định;
- Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh
doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền”.
Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để
thực hiện thủ tục chính xác. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ giới thiệu những quy định
của pháp luật về danh mục ngành nghề cần có vốn pháp định, chứng chỉ trước khi đăng ký
kinh doanh và một số ngành kinh doanh có điều kiện cụ thể như sau:
A. NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH
DOANH
- Kinh doanh dịch vụ pháp lý
- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm
- Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y
- Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công
trình, giám sát thi công xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật
- Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng
- Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
- Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
- Kinh doanh dịch vụ kế toán
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ định giá bất động sản;
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định trên thì
kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ sở
hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, thành viên Hội đồng
thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), các chức
danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.
I. Ngành, nghề yêu cầu Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ
h...
Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Hỏi: Các điều kiện kinh doanh là gì?
Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh doanh yêu cầu
mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể.
Hỏi: Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức nào?
Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì điều kiện kinh
doanh được thể hiện dưới các hình thức:
- Giấy phép kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
- Chứng chỉ hành nghề;
- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
- Xác nhận vốn pháp định;
- Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- c yêu cầu khác doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải mới được quyền kinh
doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền”.
Khi đăng kinh doanh, doanh nghiệp cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để
thực hiện thủ tục chính xác. Sở Kế hoạch Đầutỉnh Phú Thọ giới thiệu những quy định
của pháp luật về danh mục ngành nghề cần vốn pháp định, chứng chỉ trước khi đăng
kinh doanh và một số ngành kinh doanh có điều kiện cụ thể như sau:
A. NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH
DOANH
- Kinh doanh dịch vụ pháp lý
- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm
- Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y
- Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công
trình, giám sát thi công xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Kinh doanh có điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh doanh có điều kiện - Người đăng: Hà Phương Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kinh doanh có điều kiện 9 10 227